Haku

VKL 597/14

Tulosta

Asianumero: VKL 597/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2015

Astianpesukoneen tuloputken vuotovahinko. Tulppaus. Sulkuventtiilin rikkoutuminen. Asennusvirhe.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön asunnossa aiheutui vesivahinko, joka huomattiin 14.2.2014. Astianpesukoneelle tarkoitettu löysästi tulpattu tuloputki oli vuotanut vettä lattialle ja edelleen rakenteen läpi huoneiston alapuolella olevaan kellarivarastoon. Astianpesukone ei ollut kiinni tuloputkessa, mutta hanasulku oli kiinni. Asunnon vuokralainen oli kertonut irrottaneensa astianpesukoneen muuton vuoksi 31.1.2014. Hän oli tehnyt tulppauksen itse ja hän oli ilmoittanut sulkeneensa ja tarkastaneensa astianpesukoneen hanasulun. Vahinkotarkastuksen mukaan astianpesukoneen tulovesiputken venttiili oli viallinen eikä se sulkeutunut kunnolla. Toisaalta astianpesukoneen tulppaus oli löysällä, mikä mahdollisti osaltaan vuodon. Korvausta oli haettu kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 27.3.2014 päivätyllä sähköpostiviestillä. Vakuutusyhtiön mukaan huonosti tulpatusta putkesta aiheutunut vesivahinko ei ollut ennalta arvaamaton.

Vakuutuksenottaja on ilmoittanut kiinteistövakuutusyhtiölle, että vastuuvakuutusyhtiön mukaan vahinko johtui viallisesta venttiilistä. Asukas oli tarkistanut astianpesukonetta irrottaessaan, että hana ei ollut auki. Putkesta ei ollut irrottamisen yhteydessä vuotanut kuin muutama tippa vettä, joten venttiilin oli täytynyt rikkoutua vasta asukkaan muutettua pois. Vakuutuslautakunta on antanut vastuuvakuutusta koskevassa asiassa ratkaisusuosituksen VKL 598/14. Vastuuvakuutusta ja kiinteistövakuutusta koskevat asiat on käsitelty yhdessä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottajana oleva asunto-osakeyhtiö on pyytänyt 6.10.2014 päivätyssä vastineessaan Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta siitä, tulisiko vahinko korvata asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksesta vai asukkaan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö oli katsonut 7.11.2014 päivätyssä vastineessaan, että paineelliseen vesiverkkoon liitettävän käyttölaitteen asennuksen ja irrotuksen tulisi tehdä ammattitaitoinen henkilö eli koulutettu LVI-asentaja tällaisten vahinkojen välttämiseksi. Paineelliset vesiputket tulee tulpata aina huolellisesti eikä vedentulon katkaisua saa jättää vain hanasulun varaan.

Vakuutusyhtiön pyytämässä asiantuntijalausunnossa insinööri Pasi Haataja oli lausunut, että sulkuventtiilin toiminta ja tiiveys on tarkistettava astianpesukonetta irrotettaessa paineellisesta tulovesiputkesta. Sulkuventtiilin sulkeutumisen varmistamisen lisäksi putken pää on tulpattava huolellisesti pitkäkuituisella hampulla ja putkikitillä tai vaihtoehtoisesti PTE-nauhalla tai tiivistetahnalla. Kaikissa tapauksissa tulpan kireys on varmistettava ja tulppauksen pitävyys on testattava vedenpaineella avaamalla sulkuventtiiliä. Tulppauksen on oltava tiivis ja sen on kestettävä vedenpaine jos sulkuventtiili ei jostakin syystä pidä tai se avataan erehdyksessä. Haataja oli viitannut Talotekniikan ohjeeseen RYL 2002, jonka kohdan G03.11 mukaan LVI-tuotteet tulee purkaa erityistä huolellisuutta noudattaen.

Käyttövesiputkiston vedenpaine oli jäänyt tässä tapauksessa kunnollisen tulppauksen puuttuessa pelkän kalustesulun varaan. Huonosti tulpatusta putkesta vähitellen vuotanut vesi ei ole äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, johtuiko vuotovahinko aiheutunut ehtojen tarkoittamalla tavalla liitännän mekaanisesta rikkoutumisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 6.6.1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuotaminen äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta

- rakennukseen kiinteästi asennetusta käyttövesi- tai viemäriputkistosta

- rakennuksen käyttövesi- tai viemäriputkistoon kiinteästi liitetystä vesikalusteesta tai käyttölaitteesta tai näiden liitännästä. Korvauksen edellytyksenä kuitenkin on, että liitäntä on tehty hyväksytysti yhtenäisellä ja tarkoitukseen sopivalla paineen kestävällä letkulla ja että vesiliitännässä on tarkoitukseen sopiva venttiili tai hana ja että vuodon syynä on vesikalusteen, käyttölaitteen tai näiden liitännän mekaaninen rikkoutuminen.

Vakuutusehtojen kohdan 6.6.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata

-vahinkoa, joka on aiheutunut käyttäjän huolimattomuudesta, kuten hanan auki jättämisestä tai veden pääsyn estämisestä viemäriin

-vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä.

Asian arviointi

Vakuutuksesta korvataan rakennuksen käyttövesiputkistoon kiinteästi liitetyn käyttölaitteen mekaanisesta rikkoutumisesta aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton vuotovahinko. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty rakennusmääräystä, jossa edellytettäisiin, että astianpesukoneen irrottamisen suorittaa LVI-asentaja. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan se, että asukkaan itse tulppaamasta tuloputkesta aiheutui vuoto, ei ollut ennalta arvattavaa, vaan asiassa on riidatonta, että astianpesukoneen tulovesiputken sulkuventtiili oli vioittunut, mikä oli aiheuttanut vuotovahingon hanasulusta huolimatta. Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseessä oli käyttölaitteen mekaanisesta rikkoutumisesta aiheutunut vesivahinko, joka on vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta