Haku

VKL 597/06

Tulosta

Asianumero: VKL 597/06 (2007)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.03.2007

Kaatuminen rullaportaissa Kiinteistönpitäjän vastuu

Lausunnonpyytäjät E.L. ja T.L. kaatuivat vakuutuksenottaja K.K:n vakuuttamassa kiinteistössä K-katu 8:ssa sen kauppakäytävälle johtavissa rullaportaissa. Lausunnonpyytäjät olivat tapahtuma-aikaan menossa viereisen lääkäriaseman vastaanotolle. Kiinteistöön saavuttuaan asiakkailla on käytössään rullaportaat, tavalliset portaat ja ns. kävelyluiska. Toimitettujen valokuvien mukaan lausunnonpyytäjä E.L:n vaimo T.L. käyttää keppiä eikä hän E.L:n mukaan olisi voinut käyttää portaita eivätkä hänen voimansa olisi riittäneet kävelyluiskaan. He menivät rullaportaisiin, jotka pysähtyivät heidän päästyään niissä noin puoleenväliin. Portaiden nopeus oli E.L:n mukaan epätavallisen suuri. Lausunnonpyytäjät palasivat alas. Portaat alkoivat liikkua uudestaan hetken kuluttua, jolloin lausunnonpyytäjät menivät niihin uudestaan. Heidän ollessaan noin puolessavälissä oli portaiden kulussa tapahtunut E.L:n mukaan nykäisy. Sen seurauksena hän kaatui taaksepäin ja hänen vaimonsa T.L. eteenpäin. E.L. sai kehoonsa ruhjeita, ja T.L. loukkasi olkapäänsä. E.L:n kertoman mukaan paikalla ollut tuntemattomaksi jäänyt mies oli auttanut T.L:n ylätasanteelle ja sanonut portaiden nykäisseen heidät nurin. E.L:n mukaan portaat oli tapauksen jälkeen vaihdettu, koska niissä oli myöhemmin ollut erilainen pinta. Pyörintänopeutta oli myös muutettu hiljaisemmaksi.

Korvausta lausunnonpyytäjien vahingoista haettiin kiinteistövakuutukseen sisältyvästä vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Päätöksessään 12.9.2006 vakuutusyhdistys toteaa tapahtumatiedot.
 
Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana. Vahingonkorvauslain periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää vahingonaiheuttajan tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan vahingonaiheuttajan virheellistä menettelyä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Henkilövahinkona vakuutuksesta korvataan mm. hoitokulut, ansionmenetys, kipu ja särky, pysyvä vika ja haitta sekä kuolemantapauksessa hautauskustannukset ja elatukseen oikeutetuille perhe-eläke. Esinevahinkona korvataan esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo ja lisäksi tulojen tai elatuksen vähentyminen. Esinevahinko korvataan pääsääntöisesti käyvän arvon mukaan.
 
Ratkaisun perusteluina vakuutusyhdistys toteaa, että liukuportaiden valmistajan tarkastuksessa tapahtuman jälkeen portaissa ei ole havaittu mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Vakuutusyhdistys viittaa mukana olevaan lausuntoon. Portaiden nopeutta ja pinnoitetta ei ole vahingon jälkeen muutettu. Vahingonkärsineiden käsitys portaiden toimintahäiriöstä perustuu silminnäkijän / auttajan huudahdukseen toimintahäiriöstä sekä portaiden pysähtymiseen. Pysähtymisen syy käy ilmi valmistajan lausunnosta, eikä siihen liity mitään toimintahäiriötä. Portaiden pysähtyminen ja vahingonkärsineiden kaatuminen eivät liity toisiinsa. Silminnäkijää ei valitettavasti ole tavoitettu.
 
Vakuutusyhdistyksen käsityksen mukaan vahinko on tapaturma, josta kukaan ei ole korvausvelvollinen. Tapaturman syntyyn on todennäköisesti vaikuttanut vahingonkärsineen osittainen liikuntarajoitteisuus. Huomionarvoista on myös se, että kiinteistöllä on varauduttu liikuntarajoitteisten henkilöiden liikkumiseen järjestämällä kulku kauppakäytävälle portaiden, kävelyluiskan tai liukuportaiden avulla.
 
Käytettävissä olevan selvityksen perusteella ei voida todeta, että kyseiset kiinteistöllä olevat liukuportaat tai kulkuväylät olisivat olleet turvallisuudeltaan puutteelliset tai että niiden toiminnassa olisi muuten todettavissa sellaista vikaa, jonka perusteella kiinteistönomistajalle syntyisi korvausvelvollisuus asiassa.
 
Vakuutusyhdistys katsoo, ettei kyseessä ole vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma. Näin ollen se ei voi suorittaa korvausta tästä vahingosta vastuuvakuutuksesta.
 
Valmistajan lausuma

Lausunnossaan 3.7.2006 rullaportaiden valmistajan edustaja toteaa, että onnettomuuden tapahtumat ovat valmistajan osalta kuulopuheiden varassa, mutta mitä todennäköisimmin on tapahtunut seuraavaa. Pariskunta on kulkenut liukuportaan alapäässä olevien tunnistimien ohitse, jolloin liukuporras on käynnistynyt. Matka tunnistimen ja liukuportaan ensimmäisen askeleen välillä oli kuitenkin kestänyt niin pitkään, että kun pariskunta oli ehtinyt liukuportaiden puoliväliin, ne pysähtyivät, koska asetettu käyntiaika oli loppunut. Tämän jälkeen mies käveli liukuportaita alas. Kun hän pääsi alimmaiselle tunnistimelle, liukuportaat käynnistyivät uudelleen aiheuttaen naisen kaatumisen liukuportaissa.
 
Tapahtuman jälkeen valmistajan asentaja kävi testaamassa liukuportaiden toiminnan eikä havainnut toiminnassa mitään poikkeuksellista.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 4.10.2006 vahingonkärsineet E.L. ja T.L. toteavat, että vakuutusyhdistys on 12.9.2006 antamallaan päätöksellä kieltäytynyt suorittamasta heille korvausta liikekiinteistö K-katu 8:n rullaportaissa sattuneesta vahingosta. Vakuutusyhdistys on katsonut, että kysymys on ollut tapaturmasta, josta kukaan ei ole korvausvelvollinen. Ratkaisunsa vakuutusyhdistys on perustanut siihen, että liukuportaiden pysähtyminen ja vahingonkärsineiden kaatuminen eivät ole liittyneet toisiinsa.
 
Vakuutusyhdistyksen päätös on virheellinen. Kuten tapahtumatiedoissa esitetään, on vahingonkärsineille aiheutunut rullaportaiden toimintahäiriöstä vahinko. Vahingon korvaaminen kuuluu liikekiinteistön omistajalle. Vahingonkärsineet pyytävät, että Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhdistystä suorittamaan heille korvausta vahingosta myöhemmin esitettävällä tavalla.
 
Tämän jälkeen lausuntopyynnössä kerrataan tapahtumatiedot.
 
Vahingonkärsineiden käsityksen mukaan heidän samanaikainen kaatumisensa on ollut rullaportaiden toimintahäiriön välitön seuraus, josta kiinteistönomistaja vastaa.
 
Kysymys on ollut yleisölle avoimesta liikekiinteistöstä. Kiinteistönomistajalla on lausunnonpyytäjien käsityksen mukaan ollut korostunut velvollisuus huolehtia kiinteistön käyttäjien turvallisuudesta. Näin ollen korvausta vahingosta tulisi suorittaa, ellei kiinteistönomistaja kykene osoittamaan, että hän on toiminut huolellisesti ja että vahinko ei ole aiheutunut rullaportaiden toimintahäiriöstä.
 
Asiassa ei ole näytetty, että liikekiinteistön omistaja olisi toiminut riittävän huolellisesti ja että rullaportaissa ei ole ollut toimintahäiriötä.
 
Vakuutusyhdistys on perustellut kielteistä päätöstään liukuportaiden valmistajan lausunnolla siitä, että portaissa ei ole havaittu mitään tavallisuudesta poikkeavaa.
 
Valmistajan lausunnolla vakuutusyhdistys viitannee asemaltaan määrittelemättömän T.K:n sähköpostitse 3.7.2006 lähettämään viestiin vakuutusyhdistyksen edustajalle M.E:lle. Viestistä ilmenee ensinnäkin, että onnettomuuden tapahtumat ovat hissiyhtiön osalta ainoastaan kuulopuheiden varassa. Se, kenen puheista on kysymys, ei viestistä ilmene. Tapahtumien todelliseen kulkuun viestissä selostettu oletettu tapahtumakuvaus ei perustu. Lausunnosta ei myöskään ilmene, milloin hissiyhtiön asentaja olisi vahingon jälkeen käynyt testaamassa liukuportaiden toimintaa ja miten tämä testaus olisi tapahtunut. Ylipäätänsä kysymys ei ole kielteisen vakuutuspäätöksen perusteeksi kelpaavasta lausunnosta. Sähköpostiviestiä ei voida pitää osoituksena siitä, että portaat ovat olleet 22.3.2006 jatkuvasti toimintakuntoiset tai että portaiden pysähtyminen ja lausunnonpyytäjien kaatuminen eivät olisi liittyneet toisiinsa.
 
Vakuutusyhdistyksen päätös on virheellinen myös siltä osin kuin siinä todetaan lausunnonpyytäjien käsityksen portaiden toimintahäiriöstä perustuvan auttajan huudahdukseen ja portaiden pysähtymiseen.
 
Pitää paikkansa, että jo se seikka, että portaat olivat pysähtyneet yhden kerran ennen vahingon tapahtumista, viittaa portaiden toimintahäiriöön. Voimakkaalla nopeudella kulkeneet portaat käynnistyivät kuitenkin ensimmäisen pysähdyksen jälkeen uudelleen. Lausunnonpyytäjien käsitys toimintahäiriöstä perustuu vastoin vakuutuspäätöksessä lausuttua ennen kaikkea siihen, että uudelleen käynnistymisen jälkeen portaat pysähtyivät hetkellisesti aiheuttaen nykäisyliikkeen portaiden kulussa. Tämä hetkellinen nykäys sai lausunnonpyytäjät molemmat kaatumaan samanaikaisesti.
 
Jo tällaisen kahden henkilön samanaikaisen, eri suuntiin tapahtuvan kaatumisen yhdessä heidän luotettavana pidettävän selvityksensä kanssa tulisi riittää osoitukseksi toimintahäiriöstä.
 
Vakuutusyhdistyksellä ei ole ollut kielteisen korvauspäätöksensä tueksi tosiasiallisesti mitään näyttöä. Näin ollen kielteiselle korvauspäätökselle ei ole ollut perusteita.
 
Todettakoon vielä, että vaikka lausunnonpyytäjät ovat iäkkäitä, eivät he olleet ennen tapahtumaa olleet liikuntarajoitteisia. Vakuutuspäätös perustuu myös tältä osin virheellisiin oletuksiin. Päätöksessä ei ole myöskään millään tavalla perusteltu sitä, miksi vakuutusyhtiön käyttöön saatetut valvontakameran kuvat on säilytetty vain osin ajalta ennen onnettomuuden sattumista.
 
Tämän jälkeen lausuntopyynnössä käydään läpi kaatumisesta lausunnonpyytäjille aiheutuneita vahinkoja ja niistä johtuneita kustannuksia.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Vastineessaan 22.12.2006 vakuutusyhdistys kertaa tapahtumatiedot, vakuutusehdot ja antamansa korvauspäätöksen.
 
Vakuutusyhdistys katsoo asiassa saamansa selvityksen perusteella edelleen, että kysymyksessä ei ole vakuutuksesta korvattava vahinko. Lisäksi yhdistys toteaa seuraavaa lausunnonpyytäjien esittämiin seikkoihin ja vaatimuksiin:
 
1)      Vahingonkärsineet E.L. ja T.L. ovat väittäneet, että heille on aiheutunut rullaportaiden toimintahäiriöstä vahinko. Liukuportaiden valmistajan edustaja on esittänyt vastineeseen liitetyssä lausunnossaan todennäköisimmän selostuksen tapahtumien kulusta. Liukuportaiden pysähtyminen vahingonkärsineiden niitä käyttäessä on johtunut siitä, että matka portaiden alimman tunnistimen ja liukuportaan ensimmäisen askelen välillä on kestänyt niin pitkään, että asetettu käyntiaika on loppunut. E.L. on laskeutunut alimmalle tunnistimelle tarkoituksenaan saada rullaportaat uudelleen käyntiin. Hänen vaimonsa T.L. on tullut myös alas, ja pariskunta on mennyt uudelleen valokennojen läpi. Rullaportaiden käynnistyttyä he ovat päättäneet nousta uudelleen rullaportaisiin ja kesken matkan he ovat kaatuneet kertomansa mukaan rullaportaiden ”nykäyksestä” johtuen, T.L. eteenpäin ja E.L. taaksepäin. Tästä heille on aiheutunut kuvailtu vahinko.

Valmistajan asentaja on käynyt vuosihuollon yhteydessä testaamassa liukuportaiden toiminnan pian vahingon syntymisen jälkeen eikä ammattilaisena ole havainnut niiden toiminnassa mitään poikkeuksellista. Portaiden nopeutta ja pinnoitetta ei ole jälkikäteen muutettu.
 
2)      Lausunnonpyytäjät ovat kiistäneet olevansa liikuntarajoitteisia. Vakuutusyhdistyksen käsitys lausunnonpyytäjien osittaisesta liikuntarajoitteisuudesta perustuu turvakameran kuvissa näkyvään T.L:n kävelykepin käyttöön ja E.L:n 22.3.2006 päivättyyn lausumaan. Lausumassa hän toteaa lääkäriaseman kiinteistössä olevien portaiden olevan liian jyrkät kummallekin lausunnonpyytäjälle ja kävelyrampin taas liian pitkän, johon hänen vaimonsa T.L:n voimat eivät E.L:n mukaan olisi riittäneet. Lausunnonpyytäjät olisivat kuitenkin varmasti saaneet apua toiseen kerrokseen noustakseen sitä pyytäessään esimerkiksi lääkäriaseman henkilökunnalta.
 
3)      Lausunnonpyytäjät ovat myös lausuneet valvontakamerakuvien puuttumisesta. Valvontakameran kuvien mahdollinen puuttuminen ei ole asiassa olennaista, koska kuvista ei vahinko näy eikä niistä siten ole apua vahingon selvittelyssä.
 
Yhteenvetona vakuutusyhdistys toteaa edellä olevilla perusteilla, että sen asiassa antama korvauspäätös on oikea, voimassa olevien vakuutusehtojen ja niiden vakiintuneen tulkinnan mukainen. Lausunnonpyytäjät eivät ole yhdistyksen käsityksen mukaan esittäneet lausuntopyynnössään mitään sellaista uutta, jonka perusteella yhdistyksen tulisi muuttaa korvauspäätöstään.
 
Vakuutuksenottajan kannanotto
 
Vakuutuksenottajan edustaja K.K. toteaa kannanotossaan 22.1.2007, että vahinko on tapahtunut vakuutuksenottajan kiinteistön alueella, jonka osuus tontista on kaavassa määrätty yleiseksi jalankulkualueeksi. Vahinkoa kärsinyt kulki tämän alueen kautta naapurikiinteistössä olevaan lääkärikeskukseen. Huoltoyhtiö kävi heti tapaturman jälkeen tarkastamassa portaat eikä havainnut niiden toiminnassa poikkeavaa. Liukuporrasyhtiö tuli 4.4.2006 suorittamaan määräysten mukaista määräaikaishuoltoa eikä silloinkaan havainnut poikkeavaa.
 
Edustaja K.K. oheistaa valokopion huoltopäiväkirjasta. Kopiosta näkee myös, että portaat on tarkastettu 25.8.2005 Turvatekniikan keskuksen valtuuttamalla tarkastajalla (tarkastus suoritetaan joka toinen vuosi määräysten mukaisesti). Portaat on asennettu vuonna 1990, ja ne toimivat täysin sähkömekaanisesti, jolloin sähkömoottorin kierrosluku ei voi muuttua käytön aikana. Jos sähköverkossa tapahtuisi pienikin muutos, se vapauttaisi kontaktorin kärjet, eikä porras enää käynnistyisi uudelleen kuin avaimella. Portaissa on alkujaankin ollut noin 20 tarkastuspisteen turvapiiri, joka sammuttaa portaat välittömästi, jos yksikin ehto turvapiirissä ei täyty. Tämän turvapiirin mahdollisen katkaisun pääsee kuittaamaan ja uudelleen käynnistämään vain liukuportaan huoltoyhtiö. Vasta 2000-luvulla on tullut markkinoille taajuusmuuttajilla varustettuja portaita, joissa taajuusmuuttajan rikkoontuessa voisi luultavasti kierrosluku muuttua käytön aikana.
 
Portaat ovat ns. automaattikäynnisteiset, jolloin ihmisen kulkiessa valokennon läpi portaat käynnistyvät sellaiseksi ajaksi, että normaalikuntoinen ihminen pääsee kaksi kertaa porrasmatkan. Automaattikäynnistyksestä on myös isot maininnat portaan alapäässä, ja kyltit on vuotuistarkastuksissa hyväksytty. Käynnistyksen valokenno on määräysten mukaisella etäisyydellä portaan lähtöpaikasta, ja kennon jälkeen on määräysten korkuinen (90 cm) korkea metallikehysteinen lasiseinä, jotta portaaseen ei pääse kulkematta valokennon ohi. Käytännössä tällaisen 1990-luvun portaan nopeutta ei voi muuttaa eikä pinnoitettakaan ole voinut muuttaa, koska niitä ei ole kuin yhtä lajia. Tältä osin vahinkoa kärsineen kertomus on myös ristiriitainen.
 
Kiinteistön siivooja on ollut päivittäin ja myös vahinkopäivänä klo 08.00–10.00 välisen ajan tällä kulkukäytäväosuudella. Hänkään ei huomannut portaissa mitään erikoista. Kiinteistössä on tällä yleisellä alueella olevaa nousua varten portaat, liukuportaat ja noin 30 metriä pitkä erittäin loiva kävelyluiska, joka päättyy juuri naapuritalon eli lääkäriaseman hissin luona. Valvontakameran kuvat ovat lääkäriaseman eivätkä kiinteistön, joten niistä edustaja K.K. ei tiedä mitään. Vahingon kulusta on vaikea sanoa mitään, koska siitä on vain lausunnonpyytäjien kertomus, ja tämä vahinkotapaus on ainoa näissä portaissa.
 
Kannanottonaan edustaja K.K. katsoo, että hän on kiinteistönomistajana suorittanut riittävän huolellisesti portaiden hoidon ja että kerrotunlainen nykäys on käytännössä sähköteknisesti mahdoton. Hän katsoo myös, ettei ole asiassa millään tavalla korvausvelvollinen. Tästä huolimatta hän teki sattuneesta tapaturmasta vahinkoilmoituksen ja vakuutuksenottaja maksaa asiassa omavastuuosuuden, jos sellainen velvoite syntyy, vaikkei hän pidäkään sitä oikeutettuna.
 
Hän toteaa vielä, että lausunnonpyytäjien olisi tullut saapua lääkäriasemalle A‑kadun ovesta eikä vakuutuksenottajan kiinteistön läpi, jolloin ei olisi ollut nousua tai 30 metrin kävelymatkaa. Vaihtoehtoisesti lausunnonpyytäjien olisi tullut käyttää invataksia, joka olisi kuljettanut heidät rullatuolissa perille, mihin kävelyluiskakin olisi sopinut, vaikkakin invataksit käyttävät juuri A‑katua.
 
Liikuntarajoitteisten ihmisten tulisi ymmärtää asia niin, ettei kaikkia laitteita voida tehdä heille sopiviksi ja juuri heitä varten kiinteistössä on iso ja loiva kävelyluiska. Jos ihmisen kunto on niin huono, että 30 metrin kävelymatka on liian pitkä, tulisi hänen käyttää saattajaa ja rullatuolia, sillä ei liukuporraskaan olisi lyhentänyt kävelymatkaa kuin noin 10 metriä.
  
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Kiinteistövakuutukseen liittyvän kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen ehdot, voimassa 1.1.2002 alkaen
 
Kohta 4.1, Korvattavat vakuutustapahtumat
Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa asiassa on kyse kaatumisesta rullaportaissa ja kiinteistönpitäjän vastuusta.
 
Lausunnonpyytäjien E.L:n ja T.L:n mukaan he ovat kaatuneet 22.3.2006 kiinteistön K-katu 8 rullaportaissa. Rullaportaiden nopeus on ollut heidän mukaansa epätavallisen suuri, ja kaatuminen on johtunut portaiden kulussa tapahtuneesta nykäyksestä, jonka ulkopuolinen tuntemattomaksi jäänyt mies on heille todennut.
 
Korvausta vahingosta on haettu vakuutuksenottaja K.K:n kiinteistölle ottamaan kiinteistövakuutukseen sisältyvästä vastuuvakuutuksesta. Ehtojensa mukaan vakuutus kattaa kiinteistönomistajan toiselle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutettu on korvausvastuussa. Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta eli tässä tapauksessa kiinteistönomistajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidosta ja sen alueella liikkuvan yleisön turvallisuudesta huolehtimisessa. Oikeuskäytännössä kiinteistönomistajan sanotun huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan korostunut. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä, että kunnossapidon suhteen on menetelty huolellisesti.
 
Kiinteistön puolelta toimitetun selvityksen mukaan vuonna 1990 asennetut portaat on toimitetun huoltopäiväkirjan mukaan huollettu ja tarkastettu säännöllisesti ja asianmukaisesti. Portaat toimivat sähkömekaanisesti, jolloin sähkömoottorin kierrosluku ei voi muuttua käytön aikana. Käytännössä portaan nopeutta ei voi muuttaa. Portaissa on noin 20 tarkastuspisteen turvapiiri, joka sammuttaa portaat välittömästi, jos jokin ehto turvapiirissä ei täyty. Uudelleenkäynnistämisen voi suorittaa vain portaiden huoltoyhtiö. Pinnoitetta ei ole voitu muuttaa, koska sitä on vain yhtä lajia. Huoltoyhtiö on tarkastanut portaat vahingon jälkeen. Niiden toiminnassa ei ole havaittu mitään poikkeavaa.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo porrasjärjestelyn teknisesti turvalliseksi ja sen huollosta huolehditun asianmukaisesti. Portaiden toiminnasta annetun selvityksen perusteella lautakunta ei pidä uskottavana, että portaiden nopeus vahinkohetkellä olisi poikennut normaalista. Mikäli vahinko olisi aiheutunut nykäyksestä portaiden kulussa, olisi tällaisen toimintahäiriön tullut pysäyttää portaat. Näin ei ole tapahtunut. Edellä olevan vuoksi lautakunta katsoo rullaportaiden toiminnassa ja kunnossapidossa osoitetun menetellyn huolellisesti. Selvitystä portaiden toimintahäiriöstä vahingon syynä ei ole esitetty. Lautakunta katsoo lausunnonpyytäjien E.L:n ja T.L:n kaatumisen tapaturmaiseksi, jolloin se jää heidän tappiokseen, ja vakuutusyhtiön epäyspäätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia