Haku

VKL 595/14

Tulosta

Asianumero: VKL 595/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.03.2015

Lakipykälät: 9

Korvattava vakuutustapahtuma. Putkivuoto. Useampi kosteuden lähde. Vakuutusyhtiön vastuu tulevasta korvauksesta annetuista tiedoista. Homevaurioiden tutkimus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli ilmoittanut 2.5.2011 tekemässään vahinkoilmoituksessa vuokralaisen valittaneen mahdollisesti homeesta johtuvista allergiaoireista. 7.5.2011 suoritetussa vahinkokartoituksessa kosteusvaurioiden arvioitiin johtuvan puutteellisesta vedeneristyksestä. Vakuutusyhtiö suoritti korvauksen vahinkotarkastuksesta 9.5.2011 annetulla päätöksellä mutta eväsi korvauksen vahingon korjauskuluista 10.5.2011 annetulla päätöksellä.

Vakuutuksenottaja epäili 28.8.2011 tehdyssä uudessa vahinkoilmoituksessa hajulukon vuotaneen ja aiheuttaneen kosteusvaurioita. Homekoira oli tehnyt merkkauksia huoneistossa. Vakuutuksenottaja ilmoitti 6.1.2012 sähköpostitse, että paikalla käyneen putkimiehen mukaan vuotovahingon aiheuttaja oli mahdollisesti seinän sisällä vuotanut putki, jonka vuoto oli todennäköisesti lakannut itsestään. Vakuutusyhtiö suoritti kohteessa 12.2.2013 uuden vahinkotarkastuksen, jossa ei havaittu putkivuotoa. Vakuutusyhtiö selvitysten mukaan kosteusvaurion oli voinut aiheuttaa joko kellariin ulkoapäin tullut kosteus, ensimmäisen kerroksen puutteellisen vesieristyksen aiheuttama kosteusvaurio tai toisen kerroksen WC:n seinärakenteessa mahdollisesti vuotanut putki. Putken vaihto, vaurioituneet rakenteet ja selvittelykulut oli korvattu vakuutuksesta.

Vakuutuksenottaja oli esittänyt 23.3.2013 vakuutusyhtiölle lisävaatimuksen putkivuodon selvittelykuluista. Vakuutuksenottaja kertoi sopineensa yhtiön edustajan kanssa puhelimitse 14.3.2013, että kohteessa voidaan putkiremontin yhteydessä suorittaa uusi tarkastus tarvittaessa. Kun vakuutuksenottaja tiedusteli asiasta joulukuussa 2013, kiisti vakuutusyhtiö korvausvastuunsa kyseisistä kuluista. Vakuutusyhtiö oli katsonut 23.1.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei asiassa ole näyttöä siitä, että putken vuoto olisi aiheuttanut laajempia vuotoja huoneistossa, eikä lisäkorvaukseen ollut aihetta tämän vuoksi.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 29.9.2014 päivätyssä valituksessaan, että yhtiön tulisi suorittaa vahinkotarkastus kohteessa puhelinkeskustelussa 14.3.2013 sovitun mukaisesti ja jos tarkastuksessa havaittaisiin WC:n seinärakenteessa vuotaneen putken aiheuttamia vahinkoja, tulisi yhtiön suorittaa korvaus korjauskuluista. Vakuutuksenottaja on arvioinut huoneistojen välisen seinän ja wc:n ja keittiön seinän ja välipohjan uusimisen maksavan noin 15 000 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 31.10.2014 päivätyssä vastineessaan, ettei wc:n putken rikkoutumista ollut näytetty, vaan putken takana ollut vahinko oli todennäköisesti aiheutunut kondenssikosteuden ruostuttaessa putken ja yhtiö katsoo suorittaneensa korvausta kyseisestä vahingosta asiakasmyönteisin perustein vaikka kyseessä ei ollut ehtojen mukaan korvattava vahinko.

Keittiön altaan poistoputki oli vuotanut oletetun vuotopaikan seinän toisella puolella. Vuotopaikan alla oli ollut ämpäri, jota ei ollut tyhjennetty. Korvatun vahingon yhteydessä oli korvattu myös poistoputken aiheuttamaa vahinkoa, joka ei kuulu vakuutusturvan piiriin.

Vakuutusyhtiö on suorittanut korvauksen WC-tilan ja keittiön välisen seinän sekä WC:n lattian kunnostuksesta. Vakuutuksenottaja on halunnut tehdä korjaukset varsinaista vahinkoa laajempina putkiremontin yhteydessä. Koska vakuutuksesta suoritetaan korvausta vain välittömän vahingon korjauskustannuksista, ei perusparannustyöksi katsottavista putkiremonttikustannuksista voida suorittaa korvausta.

Vakuutuksenottajan kanssa sovittiin 14.3.2013, että vahinkotarkastus suoritetaan, jos vahingoittuneita rakenteita löydetään putkiremontin yhteydessä lisää. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei sillä ole velvollisuutta tutkia tai tarkastaa vahinkoa koska mitään viitteitä laajemmista vuotovahingoista ei havaittu. Koska avauksen yhteydessä ei löydetty vuotovahinkoja ja koska kyse ei ole ollut korvattavasta vakuutustapahtumasta, ei yhtiöllä ole velvollisuutta suorittaa korvausta vahingon selvittelykuluista.

Homekoirien merkkaukset viittaavat putken vuotovahinkoa laajempaan kosteusvahinkoon. Putken tihku- tai kondenssivuoto ei voi aiheuttaa kuvatunkaltaisia laajoja homevaurioita. Ilma ei virtaa rakenteissa sillä tavoin, että itiöt siirtyisivät vaaka- tai pystysuunnassa laajalle alueelle.

WC:n seinästä purettu vahingoittunut materiaali oli jätetty pitkäksi ajaksi asunnon sisätiloihin. Vakuutuksenottajan 29.1.2013 lähettämästä sähköpostiviestistä ilmenee, että P Oy:n työntekijä oli ohjeistanut, ettei purkujätettä saa heittää pois, mutta sen voi kuitenkin viedä ulos. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut jättävänsä purkujätteen sisätiloihin koska sille ei ollut selkeää paikkaa ulkona. Vakuutusyhtiö ja korjausyritys P Oy eivät olleet ohjeistaneet vakuutuksenottajaa jättämään purkujätettä sisälle, eikä homeitiöiden leviäminen ole aiheutunut vakuutusyhtiön toimista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiöllä korvausvelvollisuus wc:n seinärakenteessa vuotaneen putken aiheuttamista vahingoista ja jos kyseessä ei ollut korvattava vahinko, onko yhtiöllä ollut vakuutusehtojen tai vakuutuksenottajalle puhelimessa annettujen tietojen perusteella velvollisuus suorittaa korvaus rakenteiden avaamisesta vahingon selvittelykuluina.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Vakuutusehtojen kohdan 205.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon seuraavasti:

- LVIS-turvalla vakuutetun rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- tai konetekniikan rikkoutuminen.
- Vuotovahinko, jonka syynä on rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- tai ilmastointitekniikan rikkoutuminen tai viemärin tukkeutuminen.

Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai –laitteesta.

Kohdan 205.1 mukaan vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu

- kondenssivedestä
- kosteuden aiheuttamasta pilaantumisesta, mätänemisestä, sienettymisestä tai hajusta, ellei se ole välitön seuraus näiden ehtojen mukaan korvattavasta vahingosta
- virheellisesti suunnitellulle, rakennetulle tai asennetulle tai käyttöohjeen vastaisesti käytetylle omaisuudelle
- vesieristyksen läpi, vesieristyksen läpivientien kuten lattiakaivon tai putkiläpiviennin saumoista, lattiakaivon ja sen korokerenkaan liitoksen tai korokerenkaan putkiläpiviennin kautta rakenteeseen vuotaneesta nesteestä
- salaojitus- tai muun maaperän kuivanapitojärjestelmän rikkoutumisesta

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiassa on riitaa wc:n poistoputken vuodon korvattavuudesta. Vakuutusyhtiö on suorittanut korvausta wc:n putken rikkoutumisesta ja keittiön poistoputken aiheuttamista vahingoista, mutta evännyt korvauksen rakenteiden uudesta avaamisesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta eikä vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta suorittaa korvausta muun kuin korvattavan vakuutustapahtuman vahinkokartoituksesta. Esitetyn selvityksen perusteella wc:n putki rikkoontui kondenssiveden vaikutuksesta, eikä kyseessä ole korvattava vahinko kondenssiveden aiheuttamia vahinkoja koskevan rajoitusehdon perusteella. Näin ollen yhtiöllä ei ole velvollisuutta suorittaa korvausta kyseisen vahingon tutkimiskuluista.

Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta rakenteiden avaamisesta aiheutuneista kustannuksista vakuutusyhtiön puhelimessa 14.3.2013 antaman tiedonannon perusteella. Vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin mukaan vakuutusyhtiön vahinkotapahtuman jälkeen antamat tiedot tulevasta korvauksesta eivät sido yhtiötä. Vaikka asiassa katsottaisiin, että vakuutusyhtiön tiedonanto oli vaikuttanut vakuutuksenottajan toimintaan, ei hän ole kuitenkaan näyttänyt, että hänelle olisi aiheutunut vahinkoa vakuutusyhtiön puhelimitse antamasta tiedosta. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan rakenteet oli purettava joka tapauksessa putkiremontin vuoksi. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita vakuutusyhtiötä suorittamaan lisäkorvausta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Rantala

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia