Haku

VKL 595/04

Tulosta

Asianumero: VKL 595/04 (2005)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 02.03.2005

Yksityishenkilön vastuu Tuottamus Hyödyksi käytetylle omaisuudelle aiheutunut vahinko

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu oli 15.7.2004 vierailemassa H.M:n kesämökillä. H.M. lämmitti saunaa ja vakuutettu laittoi ruokaa. Vakuutettu ja H.M. lähtivät mukana olleiden lapsien kanssa noin klo 15.30 järvelle ja tällöin lihapata unohtui hellalle kypsymään. Heidän palatessaan noin klo 18.00 lihapata oli palanut pohjaan ja koko mökki oli rasvaisen savun peittämä.

Korvausta savuvahingosta haettiin vakuutetun matkavakuutukseen liittyvästä vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi, että asiassa ei ole kyetty esittämään vakuutuksenottajan tuottamusta va­hingon syntymiselle. Vakuutettu oli ollut perheensä kanssa kyläilemässä H.M:n mökillä ja H.M. oli ollut itsekin tuolloin mökillään. H.M:n lämmittäessä saunaa vakuutettu oli laittanut ruokaa. Ruoan valmistuessa he olivat kuitenkin päättäneet lähteä veneilemään järvelle. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vakuutettu ole aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan. Vahinkoa voidaan pitää tapaturmana, josta voimassa olevan lainsäädännön sekä oikeuskäytännön perusteella ei vakuutetulle synny korvausvastuuta. Korvausvastuun puuttuessa ei korvausta voida suorittaa matkavastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö

Vakuutettu on tyytymätön yhtiön päätökseen ja hän pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa. Tarkennuksena vahinkoilmoituksessa kerrottuun tapahtumainkulkuun vakuutettu kertoo lämmittäneensä lihapataa etukäteen vähän välillä, jotta liha murentuisi ja varsinaisesti ruokaa oli tarkoitus laittaa vasta veneilyn jälkeen. Kyseisenä päivänä he olivat suunnitelleet käyvänsä veneellä Mäntässä ja he olivat joutuneet siirtämään lähtöä sadekuurojen takia. Sadekuurojen lakattua he lähtivät nopeasti järvelle ja tässä tilanteessa vakuutettu huolimattomuuttaan jätti lieden päälle. Lopputuloksena oli lihapadan pohjaan palaminen ja mökki oli kauttaaltaan rasvaisen savun peittämä. Vakuutetun huolimattomuus ja tuottamus on kiistaton.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa matkavakuutukseen liittyvän vastuuvakuutuksen ehtojen kohtiin 2.1, 2.4 ja 3.2.
Vakuutusyhtiö toteaa antaneensa asiassa vain yhden korvauspäätöksen, jossa on käsitelty selkeyden vuoksi vain vakuutetun tuottamusta ja sen puuttumista.
 
Asiassa tulee kuitenkin huomioida se, että pysyvässä hallinnassa olevan omaisuuden vakuuttamisesta huolehtii omaisuuden haltija. Tässä tapauksessa mökin pysyvänä haltijana voidaan pitää mökin omistajaa. Riski omaisuuden vahingoittumisesta on tässä tapauksessa omistajilla, jotka voivat halutessaan vakuuttaa tämän omaisuutensa esim. kotivakuutuksella. Lausuntopyynnössään vakuutettu vetoaa "kiistattomaan" tuottamukseensa ja katsoo olevansa vastuussa huolimattomuudestaan syntyneestä vahingosta. Vakuutettu on kirjoittanut asian ikään kuin keittopaikkana ollut rakennus olisi ollut hänen vastuullaan mökin isännän lämmittäessä saunaa. Mikäli näin olisi ollut, olisi vahinko evättävissä myös ehtokohdan 3.2 perusteella. Kyseinen rakennushan olisi tällöin ollut vakuutetun hyödykseen käytettävänä.
 
Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään perustellut epäyksen vain vakuutetun tuottamuksen puuttumisella. Asiassa ei edelleenkään ole kyetty esittämään vakuutetun tuottamusta asiassa. Vahingossa on kyse siitä, että tuttavaperhe on kutsunut toisen mökilleen. Mökkeily on toteutettu siten, että vieraat ovat auttaneet isäntäperhettä käytännön toimissa, aivan kuten yleensäkin on tapana tehdä. Isäntä on lämmitellyt saunaa ja vieras on tehnyt ruokaa. Yhdessä onkin sitten päätetty lähteä koko porukalla järvelle, jolloin lihapata oli jäänyt muhimaan hellalle. Kuvatunlaisessa tilanteessa mökin isäntäperhe vastaa myös siitä, että "muhimassa" olleesta lihapadasta onkin aiheutunut vahinkoa. Vakuutetun ei ole osoitettu ylittäneen mitenkään toimivaltaansa mökkeilyn yhteydessä. Valmistumassa ollut ruoka ei ole ollut mikään "yllätys" isäntäperheelle, vaan isäntäperheen kesken on sovittu työnjaosta siten, että isäntä lämmittelee saunan ja vieras valmistelee ruokaa.
 
Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, ettei kyse ole vastuuvakuutuksesta korvattavasta vahinkotapahtumasta edellä mainittujen ehtokohtien perusteella.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Matkavakuutukseen liittyvän vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä matkalla toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.
 
Ehtokohdan 3.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvan henkilön hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana.
 
Ehtokohdan 2.4 mukaan vakuutuksesta korvataan kohdasta 3.2 poiketen vakuutetun ja hänen perheensä asuntona käytetyn vuokra-, osake- tai hotellihuoneiston rakenteille tai laitteille äkillisesti aiheutunut vahinko, josta vakuutettu on kohdan 2.1 mukaan korvausvastuussa. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata pinnoitteille syntyneitä vahinkoja eikä vahinkoja, jotka aiheutuvat huoneiston huonosta hoidosta tai kulumisesta. Pinnoitteilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi parketteja, muovi- ja kokolattiamattoja, tapetteja sekä huoneiston maalipintoja.
 
Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että vakuutettu oli lapsineen vierailemassa H.M:n mökillä. H.M:n lämmittäessä saunaa vakuutettu lämmitti liedellä lihapataa, josta oli tarkoitus laittaa ruokaa veneretken jälkeen. Veneretkelle lähdettäessä vakuutettu unohti lieden päälle ja heidän palattuaan mökille parin tunnin kuluttua lihapata oli palanut pohjaan ja koko mökki oli rasvaisen savun peitossa.
 
Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan vahingon aiheuttamista moitittavaa menettelyllä eli huolimattomuudella, laiminlyönnillä tai virheellä.
 
Lautakunta toteaa, että vahinko on aiheutunut vakuutetun huolimattomuudesta. Hän oli saanut tehtäväkseen lihapadan lämmittämisen ja hänen olisi tullut myös huolehtia siitä, ettei liesi jää päälle hänen poistuessaan paikalta. Asiakirjoista ei ilmene, että myös joku muu kuin vakuutettu olisi ollut laittamassa ruokaa.
 
Vakuutusyhtiö on vedonnut myös siihen, että vahinkoa kärsinyt omaisuus on vahingon sattuessa ollut vakuutetun hallussa, hyödyksi käytettynä tai huolehdittavana. Vakuutettu on selvitysten mukaan ollut lastensa kanssa vierailemassa tuttavansa kesämökillä mökin omistajan ollessa paikalla. Tällöin ei voida katsoa, että mökki olisi ollut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla vakuutetun hallussa. Lautakunta katsoo lisäksi, että silloin, kun on kyse lyhytaikaisesta vierailusta jonkun toisen omistamalla mökillä omistajan ollessa paikalla, mökin ei myöskään voida katsoa olevan vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla vakuutetun hyödyksi käytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö ei esittämillään perusteilla voi evätä korvausta matkavakuutukseen liittyvästä vastuuvakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 
Tulosta