Haku

VKL 593/11

Tulosta

Asianumero: VKL 593/11 (2012)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2012

Kiinteistönomistajan vastuu Ulkotilojen siivoaminen Asiakkaan kompastuminen narulenkkiin

T.P. (syntynyt 1942) kompastui kertomansa mukaan 1.6.2011 vakuutuksenottajana olevan osakeyhtiön omistaman liikekiinteistön alueella astuttuaan paketoinnissa käytettävän lenkin toiseen päähän toisen jalan osuessa lenkin silmukkaan. Vahinko sattui kiinteistössä olevan postin edessä noin kello 13.10. T.P. kaatui kasvoilleen saaden ruhjeita kasvoihin silmän alapuolelle sekä eri puolille kehoa. Silmälasin oikeaan linssiin tuli näköä haittaava samentuma.

Korvausta T.P:lle aiheutuneesta vahingosta haettiin kiinteistön kunnossapidosta vastaavan yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi, että kiinteistöyhtiön toimittaman selvityksen mukaan pihalla olleen narunpätkän alkuperä ei ole tiedossa, mutta todennäköisesti joku postin asiakas on avannut ulkona postipaketin ja heittänyt narun maahan. Kiinteistöyhtiön toiminnan seurauksena kyseisenlaisia naruja ei kulkeudu pihalle.

Kiinteistö siivotaan perusteellisesti irtoroskista, tupakantumpeista ja muusta häiritsevästä joka aamu ennen kuin kauppakeskus aukeaa kello 9. Tämän lisäksi siivooja ja vartijat tarkkailevat kiinteistön siisteyttä jatkuvasti ja keräävät irtoroskat, havaitut esteet ja muut tarvittaessa pois. Ennen vahinkotapahtumaa siivooja oli tehnyt kello 12 kauppakeskuksella viimeisen kierroksen ohjeenaan kerätä irtoroskat ja muut maasta.

Vakuutusyhtiö katsoi, että kiinteistönomistaja on huolehtinut riittävällä tavalla kiinteistön käyttäjien turvallisuudesta järjestämällä kiinteistön jatkuvan puhtaanapidon ja tarkkailun. Ennen vahingon sattumista kiinteistöllä oli vain hieman yli tuntia aikaisemmin suoritettu roskakierros, minkä lisäksi vartijat partioivat kiinteistöllä koko ajan. Narunpätkä on kulkeutunut kiinteistölle todennäköisimmin jonkun ulkopuolisen kiinteistön käyttäjän toiminnan seurauksena. Koska kyseinen vahinko ei aiheutunut kiinteistöyhtiön tuottamuksesta tai muustakaan kiinteistön puolella olevasta seikasta, ei kiinteistöyhtiö ole korvausvastuussa vahingosta. Näin ollen korvausta ei voida suorittaa vastuuvakuutuksestakaan.

 

Valitus

Vahinkoa kärsinyt on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan ratkaisua asiasta. Hän toteaa, että yhtä todennäköistä kuin kaatumisen aiheuttaneen lenkin joutuminen paikalle kello 12 jälkeen on myös se, että siivooja ei ole sitä huomannut, kuten ei vahingonkärsinytkään.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vakuutusehtoihin, vahingonkorvauslakiin sekä antamaansa päätökseen asiassa.

Vahingonkorvauslain mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksella on aiheuttanut toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan virhettä tai laiminlyöntiä.

Vahingonkorvausvelvollisuus tällaisissa tapauksissa edellyttää, että kiinteistön haltijan voidaan katsoa syyllistyneen laiminlyöntiin tai virheeseen sen hoidossa. Kiinteistön hoitovelvollisuus ei ole niin laaja, että se käsittäisi kiinteistön lattioiden ja maa-alueiden puhtauden ja siisteyden jatkuvan seuraamisen. Kaatumisen aiheuttanut narulenkki on todennäköisesti peräisin joltakin toiselta kiinteistössä asioineelta eikä kiinteistön ole mahdollista varautua tämän kaltaiseen ennalta-arvaamattomaan vahinkoon.

Kiinteistönomistaja on huolehtinut riittävällä tavalla kiinteistönkäyttäjän turvallisuudesta järjestämällä kiinteistön jatkuvan puhtaanapidon ja tarkkailun. Ennen vahingon sattumista kiinteistöllä oli vain hieman yli tuntia aikaisemmin suoritettu roskakierros, minkä lisäksi vartijat partioivat kiinteistöllä jatkuvasti.

Edellä esitetyn perusteella vakuutusyhtiö katsoo, että kiinteistöyhtiö on toiminut huolellisesti eikä vahinko ole aiheutunut kiinteistöyhtiön tuottamuksesta tai muustakaan kiinteistöyhtiön puolella olevasta seikasta eikä kiinteistöyhtiö ole vastuussa vahingosta, vaan kyseessä on tapaturma. Näin ollen korvausta ei voida suorittaa vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuksenottajana oleva yritys on puhelimitse ilmoittanut, ettei sillä ole lisättävää asiaan.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Kiinteistönomistajan toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön ja toimistotilan omistajana ja haltijana.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että liikekiinteistön omistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että asiakkaat voivat liikkua kiinteistön alueella turvallisesti. Kiinteistönomistaja vastaa mm. alueen puhtaanapidosta. Vapautuakseen korvausvastuusta kiinteistönomistajan tulee näyttää toimineensa huolellisesti kiinteistön kunnossa- ja puhtaanapidossa.

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan vahinkoa kärsinyt kompastui 1.6.2011 noin kello 13.10 vakuutuksenottajana olevan yrityksen omistaman liikekiinteistön pihalla postin edessä paketoinnissa käytettävään narulenkkiin. Kiinteistöyhtiön selvityksen mukaan kyseisen liikekiinteistön pihat käydään siivoamassa roskista ennen kello 9. Tämän lisäksi siivooja ja vartijat tarkkailevat kiinteistön siisteyttä jatkuvasti ja keräävät irtoroskat tarvittaessa pois. Ennen vahinkoa siivooja oli tehnyt viimeisen kierroksen kauppakeskuksessa noin kello 12 aikoihin. Siivoojan ohjeena on kerätä kaikki irtoroskat maasta pois.

Kiinteistönomistajalle syntyy korvausvastuu kiinteistön alueella olevien irtoroskien aiheuttamista vahinkotapahtumista, mikäli kiinteistönomistaja ei ole osoittanut huolehtineensa asianmukaisesti kiinteistön siivouksesta. Tässä tapauksessa vahingon on aiheuttanut paketoinnissa käytettävä narulenkki, joka todennäköisesti oli peräisin postista ja jonka joku asiakas oli pudottanut maahan. Liikekiinteistön omistajan ei voida edellyttää järjestävän kiinteistön ulkotilojen siivousta niin, että ulkona on jatkuvasti siivoojia poistamassa mahdollisia irtoroskia. Tässä tapauksessa ulkoalueet siivotaan perusteellisesti aamulla ennen kello 9 ja päivän aikana siivoojat ja vartijat kiertäessään poistavat havaitsemansa roskat. Vahinkopäivänä siivooja oli kiertänyt alueella noin tuntia ennen vahinkotapahtumaa.

Lautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja on näyttänyt asianmukaisesti huolehtineensa liikekiinteistön ulkoalueiden siivouksesta eikä vahingon näin ollen voida katsoa aiheutuneen vakuutuksenottajan laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta. Tuottamuksen puuttuessa vakuutuksenottaja ei ole vastuussa T.P:lle aiheutuneesta vahingosta eikä sitä näin ollen korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä asianmukaisena eikä suosita korvauksen maksamista.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Haapasaari.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia