Haku

VKL 592/06

Tulosta

Asianumero: VKL 592/06 (2007)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 02.03.2007

Väärin suoritettu metsän kaatoleimaus Käsiteltävänä sekä suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena olevaa omaisuutta koskevat ehtorajoitukset

Vahinkoilmoituksen 24.11.2005 mukaan vakuutuksenottaja Metsänhoitoyhdistys KS ry:n metsäteknikko leimasi 12.11.2005 erehdyksessä puita kaadettaviksi naapuritilan puolelta. Tämän seurauksena hakkuun suorittanut yritys kaatoi puita naapurin puolelta. Korvausta naapurin vahingosta haettiin metsänhoitoyhdistyksen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksessään 19.12.2005 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Yritysvakuutukseen liittyvän vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Rajoitusehtokohdan 2.1.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli
-         vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä,
-         suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri
-         taikka muulla tavoin huolehdittavana.
 
Tässä arvioitavana olevassa asiassa vakuutuksenottajan metsätalousteknikko on merkinnyt erehdyksessä naapuritilan puita kaadettavaksi. Edellä mainitun rajoitusehdon mukaan omaisuus, joka on huolehdittavana tai käsiteltävänä, samoin kuin omaisuus, joka on suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon toiminnan tai työsuorituksen luonne ja välitön vaikutuspiiri, on poissuljettu vakuutuksen korvauspiiristä. Näin ollen merkatut puut täysin riippumatta siitä, olivatko ne kaadettavaksi tarkoitettuja tai säilytettäväksi tarkoitettuja, ovat olleet mainitun vakuutusehdon ilmentämää omaisuutta. Edellä olevan johdosta vakuutusyhtiö ei voi suorittaa korvausta aiheutuneesta vahingosta vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Jatkokäsittely

Kirjeessään 24.1.2006 vakuutusyhtiölle vakuutuksenottajan toiminnanjohtaja viittaa vakuutusyhtiön edustajan kanssa käymäänsä puhelinkeskusteluun ja toimittaa lisäselvitystä vahinkoon.
 
Leimikon teossa käytetyssä kartassa oli sittemmin osin hakatun tontin rajat merkitty virheellisesti, josta syystä vahinko sattui. Vakuutuksenottajan metsäneuvoja oli käyttänyt leimikon teossa vanhaa aluemetsäsuunnitelmakarttaa, johon tontti oli piirretty. Karttaa ei saatu toimeksiannon antaneelta maanomistajalta.
 
Hakkuussa naapurin puolelta hakattu aukko sijoittuu alueen yläreunaan (kartta liitteenä). Hakkuussa kaatui naapurin puolelta noin 50 järeää mäntyä.
 
Toiminnanjohtaja vaatii, että korvauspäätös on otettava uudelleen käsittelyyn ja metsänhoitoyhdistykselle aiheutunut vahinko on korvattava vakuutusehtojen mukaisesti. Mökkitontin puut eivät olleet metsänhoitoyhdistyksen huolehdittavana, käsiteltävänä tms., vaan hakkuussa kaatui vahingossa täysin ulkopuolisia puita.
 
Kirjeessään metsänhoitoyhdistykselle 3.2.2006 vakuutusyhtiö toteaa arvioineensa metsänhoitoyhdistyksen kirjeen 24.1.2006 johdosta tekemäänsä ratkaisua uudelleen. Uudelleenkäsittelyn tuloksena vakuutusyhtiö on kuitenkin edelleen sitä mieltä, että naapuruston puut ovat rajoitusehdossa ilmenevällä tavalla olleet huolehdittavina ja suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisina, kun otetaan huomioon toiminnan luonne ja välitön vaikutuspiiri.
 
Näin ollen vakuutusyhtiö pitäytyy aikaisemmin ilmoittamassaan kannassa.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 29.9.2006 vakuutuksenottajan toiminnanjohtaja toteaa, että vakuutuspäätöksessä mainitussa tapauksessa metsänhoitoyhdistyksen metsätoimihenkilö on merkinnyt sidottavilla kuitunauhoilla erehdyksessä naapuritilan puita kaadettavaksi. Toimeksianto on käsittänyt hakkuualueen merkitsemisen. Naapuruston puut eivät ole olleet tapahtumahetkellä rajoitusehdossa mainitulla tavalla tai muutenkaan metsänhoitoyhdistyksen huolehdittavana tai käsiteltävänä ja suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisina. Näin ei ole ollut, vaikka otetaan huomioon vakuutusyhtiön päätöksessä mainittu toiminnan luonne ja välitön vaikutuspiiri.
 
Hakkuualueen merkitsemisen käsittävä toimeksianto ei sisällä velvollisuutta huolehtia toimeksiantajan eikä ulkopuolisen naapurin puustosta, ja tältä osin vastuu kuuluukin puuston omistajalle sekä mahdollisesti hakkuun suorittaneelle yrittäjälle. Hakkuun on suorittanut SH Oy omaan lukuunsa, eikä teettäjänä ole ollut metsänhoitoyhdistys.
 
Vahingoittunutta omaisuutta ei myöskään käsitelty tavalla, joka poistaisi metsänhoitoyhdistyksen mahdollisuuden saada korvausta vastuuvakuutuksesta. Käsittelyllä viitataan kyseisessä vakuutusehdossa valmistukseen, asennukseen tai korjaukseen verrattaviin omaisuuteen kohdistuviin fyysisiin toimenpiteisiin.
Lisäksi vakuutusehdossa korvauksen poissulkevaksi tekijäksi mainitaan säilyttäminen. Omaisuus ei ole ollut missään vaiheessa metsänhoitoyhdistyksen säilytettävänä.
 
Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan vakiosopimusehtoja, joita nyt käsiteltävän vakuutussopimuksen ehdot ovat, tulkitaan epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa sopimuksen laatineen osapuolen vahingoksi. Tässä tapauksessa epäselvää ehtoa tulee tulkita vakuutusyhtiön vahingoksi.
 
Lisäksi sopimusoikeudessa vakioehtojen sitovuutta rajoittava normi on ns. ”ankaria ja yllättäviä ehtoja” koskeva periaate. Kyseisiin vakuutusehtoihin ei saa vedota, jos ehtojen ankaruus ja yllättävyys toteutuu. Metsänhoitoyhdistys KS ry katsoo, että vakuutusyhtiön muotoilema ehto täyttää ankaran ja yllättävän ehdon edellytykset eikä sitä tule näin ollen soveltaa tässä tapauksessa vastuun rajoittamisehtona.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 8.1.2007 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
Työn kohde vaihtelee työsuorituksen luonteen mukaisesti. Omaisuudelle aiheutunut vahinko jää aina korvaamatta, kun se on ollut vakuutuksenottajan fyysisen työsuorituksen kohteena silloin, kun vahinkoa aiheuttanut teko tai laiminlyönti tapahtuu, eli rajoitusehdon soveltaminen edellyttää esineeseen kohdistuvaa konkreettista työsuoritusta.
 
Vakuutuksenottajan palveluksessa oleva metsäneuvoja on hakkuualueen kaadettavien puiden merkitsemistä suorittaessaan merkinnyt naapuritontille kuuluvia puita. Tämän jälkeen hakkuun suorittanut SH Oy on kaatanut merkityt puut alueelta, jolloin virheellisen merkinnän johdosta on kaadettu myös naapuritontilla sijanneita puita.
 
Ko. naapuritontin puut ovat olleet vakuutuksenottajan tai muun tämän lukuun käsiteltävänä. Merkintä puun runkoon merkitsee tosiasiallisesti sitä, että puu tulee kaatovaiheessa väistämättä kaadetuksi, eli se on ollut ehtokohdan tarkoittamalla tavalla käsiteltävänä olevaa omaisuutta. Erehdys ei poista sitä tosiseikkaa, että omaisuutta on tietoisesti (tahallisesti) käsitelty (Routamo – Ståhlberg, Suomen vahingonkorvausoikeus, s. 43).
 
Rajoitusehdossa mainitulla suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteella ja huolehtimisvelvoitteella tarkoitetaan sitä, että vahingon välttämiseksi työn välittömässä vaikutuspiirissä oleva omaisuus on suojattava, ja jos tämä ei ole mahdollista, työ on suoritettava niin varovaisesti, ettei ko. omaisuudelle pääse aiheutumaan vahinkoa. Näin ollen vastuuvakuutukseen sisältyvät suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta ja muulla tavoin huolehdittavana olevaa omaisuutta koskevat rajoitukset tulevat sovellettavaksi silloin, kun omaisuus ei ole vakuutuksenottajan työsuorituksen kohteena, mutta hänellä on velvollisuus huolehtia siitä, että omaisuus ei vahingoitu.
 
Kyseinen naapuritontin puusto on ollut hakkuualueen merkitsemistä suoritettaessa vakuutuksenottajan toiminnan ja vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri huomioon ottaen vakuutetun suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena taikka muulla tavoin huolehdittavana. Vaikka vakuutettu ei ole osallistunut itse hakkuun suorittamiseen, ei tämä poista vakuutetun suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitetta, vaan jokaisen työnsuorittajan on huolehdittava siitä, että omasta toiminnasta ei aiheudu vahinkoa muille.
 
Näin ollen naapuritontilla sijainneiden puiden kaataminen on tapahtunut vakuutetun suorittaman kaadettavan puuston virheellisen merkitsemisen johdosta, ja näin ollen vahinko on aiheutunut vakuutetun suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisesta toiminnasta. Koska vahinko ei edellä mainitun ehtokohdan mukaan ole vastuuvakuutuksesta korvattava, ei siitä vaadittua korvausta voida suorittaa vastuuvakuutuksesta.
 
Kyseisen ehtokohdan taustalla on se, että sekä työsuorituksen kohteena että sen välittömässä läheisyydessä oleva omaisuus on yleisesti normaalia suuremman vahingonvaaran kohteena ja tämä riski on haluttu rajata vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Näin ollen em. vakuutusehtoa ei voida myöskään pitää vakuutuksenottajan lausuntopyynnössään esittämällä tavalla epäselvänä tai ankarana ja yllättävänä ehtona.
 
Edellä esitetyn perusteella vakuutusyhtiö katsoo, että hakkuualueen virheellisestä merkitsemisestä aiheutuneita kustannuksia ei voida maksaa vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yritysvakuutukseen liittyvän vastuuvakuutuksen ehdot, voimassa 1.5.2005 alkaen
 
Kohta 1, Vastuuvakuutuksesta korvattavat vakuutustapahtumat
Kohta 1.1
Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa...
 
Kohta 2, Tapahtumat, joita vakuutus ei korvaa
Kohta 2.1, Vakuutus ei korvaa
Kohta 2.1.11
vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli
-         vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä,
-         suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri
-         taikka muulla tavoin huolehdittavana.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse väärinsuoritetusta metsänkaatoleimauksesta ja käsiteltävänä sekä suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena olevaa omaisuutta koskevista ehtorajoituksista.
 
Tapahtumatietojen mukaan vakuutuksenottaja Metsänhoitoyhdistys KS ry:n metsätalousteknikko on leimannut 12.11.2005 erehdyksessä kaadettaviksi puita naapuritilan puolelta. Erehdys on johtunut teknikon käytössä olleesta vanhasta kartasta, jota ei ole saatu toimeksiantajalta. Ulkopuolinen yritys on väärän leimauksen vuoksi kaatanut naapuritontin puita. Aiheutuneesta vahingosta on haettu korvausta metsänhoitoyhdistyksen vastuuvakuutuksesta.
 
Vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan se kattaa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu mm. vahingot omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon sattuessa on ollut vakuutuksenottajan lukuun toimivan käsiteltävänä tai suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri.
 
Mainitut rajoitukset perustuvat siihen, että toiminnan kohteena ja sen välittömässä läheisyydessä oleva omaisuus joutuu yleensä alttiiksi tavallista suuremmalle vahingonvaaralle. Tämä riski on rajattu perusehtoisen vastuuvakuutuksen ulkopuolelle.
 
Esillä olevassa tapauksessa väärä leimaus on johtunut teknikon käyttämän kartan virheellisyydestä. Selvitystä siitä, että leimauksessa olisi tapahtunut muita virheitä, ei ole esitetty. Tämän vuoksi lautakunta katsoo metsäteknikon suorittaneen asianmukaisen leimauksen, mutta väärän kartan perusteella. Näin ollen ja ottaen huomioon, että vakuutuksen rajoitusehtoja tulkitaan suppeasti, lautakunta katsoo, ettei tapausta tule ratkaista edellä mainittujen rajoitusehtojen pohjalta, vaan käytetyn kartan valinnassa osoitetun huolimattomuuden perusteella. Tämän johdosta lautakunta katsoo, että naapurin vahinko tulee korvata Metsänhoitoyhdistys KS ry:n vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Koskenvuo, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Kivikoski. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta