Haku

VKL 591/15

Tulosta

Asianumero: VKL 591/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 09.06.2016

Lakipykälät: 6

Omavastuuvähennys. Vakuutuskirjan sisältö. Puusto- ja pensasvahinko.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan 27.10.2015 laatiman vahinkoilmoituksen mukaan hänen omakotitalokiinteistöllään oleva koivu oli kaatunut syyskuussa 2015. Lisäksi valkohäntäpeurat olivat aiheuttaneet vahinkoa kolmelle tuijapensaalle. Asiakas vaati kor­vausta. Vakuutusyhtiö piti vahinkoja korvattavina mutta katsoi vahingon määrän kummassakin vahingossa jäävän alle kotivakuutuksen omavastuuosuuden määrän. Yhtiön mukaan omavastuuosuus oli 1.200 euroa.

Asiakas selvitti vahinkoasiaa vakuutusyhtiön kanssa. Ilmeni muun muassa, että kotivakuutusta otettaessa vuonna 1994 laaditut dokumentit, kuten luettelo asiakkaan arvoesineistä, olivat kadonneet vakuutusyhtiön arkistosta tai ne oli arkistoitu väärään paikkaan. Kohteessa vuonna 1994 käynyt vakuutusyhtiön edustaja oli jäänyt eläkkeelle. Asiakas oli tyytymätön vakuutusyhtiön palveluun ja katsoi, etteivät yhtiön edustajat olleet vastanneet hänen kysymyksiinsä asianmukaisesti.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että kaatunut koivu ja kolme tuijapensasta korvataan ilman omavastuuosuutta. Puutarhaa ei ole erikseen mainittu vakuutuskirjassa, vaan siinä puhutaan vain rakennuksesta ja koti-irtaimesta. Rakennus ja irtain eivät ole sama asia kuin puutarha ja pihamaa. Vakuutuskirjassa ei ole viittausta ehtoihin omavastuun osalta, eivätkä asiakkaat yleensä ottaen ajan puutteen vuoksi lue vakuutusehtoja kokonaisuudessaan. Vakuutusyhtiön edustajan käydessä kohteessa vuonna 1994 pihasta ei puhuttu mitään. Asiakasta ei ole informoitu huolellisesti.

Asiakas vaatii lisäksi, että vakuutusyhtiö parantaa tiedottamistaan asiakkailleen. Vakuutuskirjaan tulisi merkitä myös puutarhan vakuuttamista koskeva omavastuuosa ja lisäksi viitata vakuutusehtojen täsmälliseen kohtaan. Asiakas vaatii vielä, että kielteisen korvauspäätöksen tekevä henkilö suostuu kohteliaasti ja sivistyneesti neuvottelemaan päätöksestään asiakkaansa kanssa ja vastaamaan asiakkaan kysymyksiin selkeästi. Vakuutusyhtiön olisi myös tullut säilyttää vakuutusdokumentit huolellisesti ja ilmoittaa asiakkaalle niiden katoamisesta sekä korvata asiakkaalle tästä aiheutunut haitta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vahinkohetkellä asiakkaan vakuutukseen sovellettiin 1.1.2014 voimaan tulleita kotivakuutusehtoja. Ehtojen kohdan 23.1 mukaan vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitut rakennukset sekä rakennuksen pihamaa ja puutarha kasveineen. Ehtojen kohdan 27.3.6 mukaan pihamaan ja puutarhan vahingoissa korvataan kunnostamiskustannuksia, esimerkiksi uusien taimien hankintakustannus. Puiden osalta enimmäiskorvaus on 150 euroa / vahingoittunut puu. Kuljetuskustannuksia ei korvata. Ehtojen kohdan 27.4.11 mukaan korvattavan vahingon määrästä vähennetään jokaisessa vahinkotapauksessa vakuutuksenottajan valitsema vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty omavastuu.

Vakuutuskirjan sisällön osalta vakuutusyhtiö viittaa vakuutussopimuslain 6 §:ään ja sen esitöihin. Vakuutuskirjaan merkitään sopimuksen keskeinen sisältö. Vakuutuskirjaan on otettava sopimuksen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tiedot osapuolista, vakuutusmuodosta, vakuutuksen voimassaolosta ja vakuutusmaksusta. Vakuutuskirjan toimittamisen yhteydessä vakuutuksenottajalle on annettava vakuutusehdot, jotka sisältävät yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksesta.

Asiakkaan syksyllä 2015 voimassa olleessa vakuutuskirjassa on yksilöity kotivakuutuksella vakuutetut rakennukset ja vakuutuksen piiriin kuuluvan koti-irtaimen enimmäiskorvausmäärä. Vakuutuskirjassa on lisäksi omavastuuta koskevat tiedot sekä vakuutettujen rakennusten että koti-irtaimiston osalta. Asiakkaan omavastuuosuus on ollut sekä vakuutettuja rakennuksia että koti-irtainta koskevien vahinkojen osalta 1.200 euroa. Vakuutuskirjassa on vielä maininta siitä, että vakuutus myönnetään vakuutuskirjan ja siinä ilmoitettujen vakuutusehtojen mukaisesti. Yhtiö katsoo, että vakuutuskirjassa oli esitetty kaikki lain edellyttämät tiedot. Vakuutuskirjan lisäksi asiakkaalle oli toimitettu vakuutusehdot, joista ilmenee, että puutarha ja pihamaa kuuluvat nimenomaan rakennukselle otetun vakuutuksen piiriin. Ehdoissa on myös yksityiskohtaiset määräykset omavastuusta.

Vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjan ja vakuutusehtojen muodostamasta kokonaisuudesta. Asiakkaalla ei siten ole oikeutta omavastuuosuuden alittavaan korvaukseen sillä perusteella, että vakuutuskirjassa ei ole erikseen mainintaa puutarhalle aiheutuneista vahingoista. Asiakkaalla ei muutenkaan ole ollut perustetta olettaa, että puutarhan vahingot korvattaisiin ilman omavastuuta. Jo vakuutuskirjaan merkittyjen tietojen perusteella on selvää, että kaikissa sekä rakennusta että koti-irtaimistoa koskevissa vahingoissa korvaussummasta vähennetään omavastuuosuus.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käyttöön on toimitettu asiakkaan vahinkohetkellä kulumassa ollutta vakuutuskautta koskenut 22.9.2014 päivätty vakuutuskirja. Asiakkaan sopimuskielenä on ruotsi. Nyt riidanalaisena olevien kohde- ja omavastuutietojen osalta vakuutuskirjaan on merkitty asiakkaan vakuutuspaikan jälkeen vakuutusturvaksi (Försäkringsskydd) asuinrakennus (Bostadshus) ja sen alle kodin irtaimisto (Hemmets lösegendom) sekä arvoesineet (Smycken och värdeföremål).

Asuinrakennuksen osalta vakuutuskirjaan on merkitty rakennuksen pinta-ala-, rakennusvuosi-, materiaali-, talotyyppi- ja lämmitysmuototietoja, luettelo vakuutetuista riskeistä ja kunkin riskin osalta omavastuutieto 1.200 euroa. Koti-irtaimen ja arvoesineiden osalta on samansisältöiset riski- ja omavastuuluettelot sekä tieto enimmäiskorvausmäärästä.

Vakuutuskirjassa on lisäksi tietoja muista kohteista, vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen vakuutusmääristä ja omavastuuosuuksista sekä sopimukseen sisältyvistä henkilövakuutuksista. Vakuutuskirjan lopusta ilmenee, että sopimukseen sovelletaan 1.1.2014 voimaan tulleita kotivakuutusehtoja (Hemförsäkring 1.1.2014) ja että vakuutuksen perusomavastuu (bassjälvrisk) on 150 euroa. Vakuutuskirjan mukaan vakuutus myönnetään tämän vakuutuskirjan ja siinä mainittujen vakuutusehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Lautakunta käsittelee asiakkaan vaatimusta siitä, että hänen kiinteistöllään syksyllä 2015 sattuneet puu- ja pensasvahingot tulisi korvata ilman omavastuuosuutta.

Rajaukset

Asiakas on vaatinut vakuutusyhtiötä hyvittämään vuonna 1994 laadittujen asiakirjojen katoamisesta aiheutuneen haitan. Asiakas ei kuitenkaan ole yksilöinyt, mitä ylimääräisiä kustannuksia tai muuta vahingonkorvausoikeudellisessa mielessä korvauskelpoista vahinkoa hänelle olisi tästä aiheutunut. Lautakunta ei käsittele tätä hyvitysvaatimusta. Asiakkaan tulisi selvittää ensi vaiheessa vakuutusyhtiönsä kanssa, mitkä toimet ovat tarpeen tilanteen oikaisemiseksi ja aiheutuuko niistä kustannuksia.

Asiakas on lisäksi tyytymätön vakuutusyhtiön menettelytapoihin ja erityisesti siihen, miten vakuutusyhtiö on informoinut häntä asiakirjoissaan ja asiakaspalvelutilanteissa.

Vakuutuslautakunnan toimivaltaan ei kuulu yleisten menettelytapoja tai asiakaspalvelun laatua koskevien suositusten antaminen. Tämän vuoksi lautakunta ei käsittele asiakkaan esittämiä yleisiä vaatimuksia vaan edellä esitetyin tavoin ainoastaan puu- ja pensasvahinkojen korvaamista koskevaa riitaa. Menettelytapojen osalta lautakunta toteaa vain sen, että vakuutusyhtiöiden korvaustoimintaa koskevien tapaohjeiden mukaan yhtiön tulee neuvoa ja auttaa asiakastaan korvausasioiden hoitamisessa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 6 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimuksen päättämisen jälkeen vakuutuksenantajan on ilman aiheetonta viivytystä annettava vakuutuksenottajalle asiakirja, johon on merkitty sopimuksen keskeinen sisältö (vakuutuskirja), sekä vakuutusehdot. Vakuutusten etämyynnissä kuluttajalle sovelletaan kuitenkin, mitä kuluttajansuojalain 6 a luvun 11 §:ssä säädetään.

Asiakkaan vakuutussopimukseen sovelletaan ruotsinkielisiä sopimusehtoja.

Hemförsäkringsvillkor (1.1.2014) punkt 23, försäkringens föremål:

Föremål för försäkringen är i försäkringsbrevet nämnd egendom enligt följande:

23.1 Byggnader

I försäkringsbrevet nämnda byggnader samt

[…]

- byggnadens gårdsplan och trädgård med jordmån och växter. Med gårdsplan avses ett skött område i direkt anslutning till den försäkrade bostadsbyggnaden inklusive växtbestånd. Med växtbestånd avses träd, buskar, markvegetation och planterade växter som växer på gårdsplanen. Skog på tomten och i naturtillstånd levande områden anses inte som gårdsplan och omfattas inte av försäkringen.

[…]

27.3.6 Skada på gården eller trädgården ersätts enligt kostnaderna för iståndsättandet av dem upp till högst 10 000 euro, om inte annat överenskommits och anteckning därom gjorts i försäkringsbrevet. I fråga om buskar, växtlighet och träd med en härskande höjd under 7 meter ersätts kostnaderna för anskaffande av nya plantor, förutsatt att dessa finns normalt till salu i Finland. Träd som är på över 50 meters avstånd från försäkrad byggnad är inte föremål för försäkringen. Vid skada på träd som är på mindre än 50 meters avstånd från försäkrad byggnad, och med en härskande höjd över 7 meter, ersätter försäkringen kostnader upp till högst 150 euro/skadat träd om skadan förorsakats av brand, storm eller blixtnedslag. Försäkringen ersätter inte transportkostnader.

27.4.1 Självrisk

27.4.1.1 Av det ersättningsbara skadebeloppet avdras vid varje skadefall den självrisk som försäkringstagaren valt och som antecknats i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutussopimuslain 6 §:stä ja asiakkaan vakuutuskirjasta ilmenevin tavoin vakuutuskirja on yhteenveto sopimuksen keskeisestä sisällöstä, ja sopimus kokonaisuutena käsittää myös vakuutuskirjassa mainitut vakuutusehdot. Vakuutuksen sisältöä ei siis ole tarkoituskaan luetella kaikin osin vakuutuskirjassa.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 27.4.1.1 mukaan jokaiseen vakuutustapahtumaan liittyy omavastuun vähentäminen. Tämä ilmenee myös vakuutuskirjasta, jossa on eritelty eri vakuutusosiin sovellettavat asiakkaan valitsemat tai vakiomääräiset omavastuuosuudet ja todettu lopuksi vakuutuksen perusomavastuun olevan 150 euroa. Asiakkaan vaatimus kaatuneen puun ja vahingoitettujen pensaiden korvaamisesta ilman omavastuuvähennystä ei siten ole perusteltu.

Omavastuun suuruuden osalta lautakunta toteaa, että vakuutuskirjassa kotivakuutuksen vakuutusturva-väliotsikon (försäkringsskydd) alle on merkitty asuinrakennus, koti-irtain ja arvoesineet. Asuinrakennuksen osalta on myös eritelty rakennukseen liittyviä tietoja kuten rakennusvuosi, pinta-ala ja rakennetietoja. Se seikka, että näin eritellyn rakennuksen kohdalle kirjattuja omavastuumääriä sovellettaisiin myös sellaisiin vahinkoihin, jotka eivät kohdistu itse rakennukseen, ei selvästi ilmene vakuutuskirjasta. Lautakunta ottaa tässä arviossaan huomioon myös sen, että vakuutuskirjan lopussa on erikseen mainittu vakuutuksen perusomavastuumäärä 150 euroa. Vakuutusehdoissa puolestaan omavastuuta käsitellään kohdassa 27.4.1.1, jossa vain viitataan vakuutuskirjaan merkittyihin omavastuuvähennyksiin.

Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutuskirjassa tai vakuutusehdoissa ei ole määritelty yksiselitteisesti sitä, minkä suuruista omavastuuvähennystä on sovellettava nyt käsillä olevan kaltaiseen vahinkoon, joka tulee korvattavaksi rakennukselle otetusta vakuutuksesta mutta joka ei kohdistu itse rakennukseen. Kyse on vakuutusyhtiön yksipuolisesti laatimista vakioehdoista, joita Vakuutuslautakunta tulkitsee kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaisesti kuluttaja-asiakkaan eduksi. Lautakunta katsoo näin ollen, että vakuutusyhtiöllä on tässä tapauksessa oikeus tehdä vakuutuskirjaan merkitty 150 euron suuruinen perus­omavastuuvähennys toisaalta kaatuneen koivun, toisaalta kolmen pensaan vahingon osalta.

Asiassa ei ole selvitystä vahingon määrästä koivun tai pensaiden vahingon osalta, minkä vuoksi lautakunta ei voi käsitellä vakuutusyhtiön euromääräistä korvaus­velvollisuutta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on oikeus tehdä 150 euron suuruinen omavastuuvähennys koivun vahingon osalta samoin kuin kolmen pensaan vahingon osalta. Lautakunta suosittaa korvausta siltä osin kuin vakuutusehtojen kohdan 27.3.6 mukaan lasketun vahingon määrä mahdollisesti ylittää tämän omavastuuosuuden.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Raulos

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia