Haku

VKL 591/12

Tulosta

Asianumero: VKL 591/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.03.2013

Rättsskyddsförsäkring. Tolkning av försäkringsvillkor. Uppkomsten av tvist under försäkringens giltighetstid.

Uppgifter om händelseförloppet

Försäkringstagaren T.J. tvistar med försäkringsbolaget A om ersättningen från hemförsäkringen för en tak/vattenskada för vars del han gjort en skadeanmälan 22.12.2010. T.J. var missnöjd med beloppet av ersättning från hemförsäkringen och framställde hos försäkringsbolaget per brev daterat 17.2.2012 anspråk på ett ytterligare ersättningsbelopp med anledning av den skada som hade drabbat honom. Försäkringsbolaget besvarade brevet 6.3.2012. I brevet bestred försäkringsbolaget grunderna för en del av T.J:s anspråk, och i fråga om en annan del begärde försäkringsbolaget kompletterande utredning.

I ärendet inlämnades en stämningsansökan till tingsrätten 24.4.2012. T.J. sökte rättsskyddsförmån ur den rättsskyddsförsäkring som hade ingått i hans hemförsäkring. T.J. hade sagt upp sin hemförsäkring så att den upphörde 30.9.2011.

 

Försäkringsbolagets beslut

Försäkringsbolaget gav i ärendet ett ersättningsbeslut där bolaget hänvisade till punkt 40 i det i fallet tillämpliga försäkringsvillkoren. Enligt punkten ersätts från försäkringen sådana försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Enligt punkt 40.4.1 i försäkringsvillkoren är uppkomst av tvist ett försäkringsfall som ersätts från försäkringen. En tvist anses ha uppkommit då ett till grunderna och beloppet individualiserat krav har gjorts stridigt till grunderna eller beloppet.

Bolaget konstaterar i sitt beslut att rättsskydd i fråga om den aktuella tvisten inte kan beviljas, eftersom ett till grunderna och beloppet individualiserat krav inte kan anses ha framställts under försäkringens giltighetstid.

 

Besvär

T.J. var missnöjd med försäkringsbolagets beslut och bad Försäkringsnämnden ge en rekommendation till avgörande i ärendet.

I besvärsskriften upprepar T.J. sitt anspråk på ersättning från hemförsäkringen. Enligt besvärsskriften bör rättsskyddsförmån beviljas i det aktuella tvisteärendet eftersom saken inte är klar och entydig och försäkringsbolaget inte har någon grund för att neka rättsskydd.

 

Försäkringsbolagets bemötande

I sitt bemötande upprepar försäkringsbolaget uppgifterna om händelseförloppet och de tillämpliga försäkringsvillkoren. 

I bemötandet konstaterar försäkringsbolaget att T.J. sade upp (annullerade) sin hemförsäkring 30.9.2011. Försäkringen gällde därmed under perioden 20.5.2008–30.9.2011.

Enligt bemötandet har T.J. under försäkringens giltighetstid inte framställt gentemot försäkringsbolaget något till grunderna och beloppet individualiserat krav, och inte heller gjort ett sådant krav stridigt till grunderna eller beloppet. Bolaget konstaterar i sitt bemötande att det fortfarande inte på basis av den tillgängliga utredningen kan ta ställning till alla T.J:s yrkanden.

Således konstaterar bolaget i bemötandet att T.J. i ärendet inte kan beviljas rättsskyddsförmån eftersom det i fallet inte kan anses att en i försäkringsvillkoren avsedd tvist uppkommit under försäkringens giltighetstid.

 

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Försäkringsvillkor

Enligt punkt 1 av försäkringsvillkoren är ändamålet med rättsskyddsförsäkringen att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakats av juristhjälp i tviste-, brott- och ansökningsmål i försäkringsfall som anges i punkt 4. Försäkringen gäller den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet.

Enligt punkt 4.1. avses med försäkringsfall tvist som uppkommit eller åtal som anhängiggjorts under försäkringens giltighetstid. En tvist har uppkommit då ett till grunderna och beloppet individualiserat krav har gjorts stridigt till grunderna eller beloppet.

Rekommendation till avgörande

I det aktuella fallet tvistas det om huruvida det i fallet under försäkringens giltighetstid har uppkommit ett försäkringsfall på det sätt som villkoren förutsätter.

Enligt den utredning som Försäkringsnämnden haft tillgång till har den försäkrade T.J. varit missnöjd med handläggningen av hans ersättningsärende som gällt hemförsäkringen och med det ersättningsbelopp som försäkringsbolaget A betalat till honom. Den försäkrade har slutligen sagt upp sin hemförsäkring och samtidigt den därtill anknytande rättsskyddsförsäkringen att upphöra 30.9.2011. T.J. har senare sänt till försäkringsbolaget ett brev som daterats 17.2.2012. I det har han framfört ett yrkande angående ett ersättningsbelopp som han anser att försäkringsbolaget bör betala från hemförsäkringen. Enligt vad försäkringsbolaget anfört lämnades en del av de fakturor som medföljde brevet då in till bolaget för första gången. Försäkringsbolaget svarade T.J. 6.3.2012. I svaret bestred bolaget en del av yrkandena, medan det för andra yrkandens del bad T.J. inkomma med kompletterade utredning. T.J. lämnade i ärendet in en stämningsansökan till tingsrätten 24.4.2012.

Enligt de försäkringsvillkor som är tillämpliga i fallet ersätts från försäkringen försäkringsfall som uppkommit under försäkringens giltighetstid. Enligt villkoren är uppkomsten av tvist och anhängiggörande av åtal ett sådant försäkringsfall som ersätts från försäkringen. En tvist anses ha uppkommit, då ett till grunderna och beloppet individualiserat krav har gjorts stridigt till grunderna eller beloppet.

Enligt nämndens uppfattning kan det på basis av de tillgängliga handlingarna i fallet anses att en tvist uppkommit tidigast 6.3.2012, då försäkringsbolaget bestred en del av yrkandena i T.J.:s 17.2.2012 daterade brev. Försäkringsnämnden har därmed utifrån den utredning som den haft till sitt förfogande inte kunnat konstatera att det i fallet skulle ha uppkommit en i försäkringsvillkoren avsedd tvist innan försäkringen sades upp 30.9.2011.

På de grunder som refereras ovan anser Försäkringsnämnden att försäkringsbolagets beslut är förenligt med försäkringsvillkoren.

I givandet av denna rekommendation deltog enhälligt ordförande Norros och ledamöterna Karimäki, Korpiola och Rusanen samt suppleant Hirviniemi. Sekreterare var Hanén.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia