Haku

VKL 589/14

Tulosta

Asianumero: VKL 589/14 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2014

Kuinka monelta vuorokaudelta sijaisauton vuokrakustannuksia oli korvattava? Ajoneuvon kohtuullinen korjausaika.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan ajoneuvo vahingoittui liikennevahingossa 1.4.2011. Ajoneuvo toimitettiin korjaamolle samana päivänä ja yhtiön vahinkotarkastaja tarkasti ajoneuvon 5.4.2011. Korjaustyö aloitettiin 12.4.2011. Ajoneuvo oli korjaamolla 3.5.2011 asti. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei ajoneuvon korjaamiseen ole voinut kulua yli kymmentä päivää. Tästä johtuen yhtiö korvasi sijaisauton vuokrakustannuksia vain 17 vuorokaudelta, joista kymmenen katsottiin menneen korjaukseen ja seitsemän osien ja korjauksen pääsyn odottamiseen.

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Hänellä on ollut sijaisauto käytössään 1.4.–29.4.2011. Sijaisautoa hankkiessa hänelle kerrottiin, että vakuutuskorvaa sijaisauton käytön koko korjausajalta, kuitenkin enintään 30 päivältä.

Vahinkotarkastajan arvio korjauksen kestosta ei ole pitänyt paikkaansa, sillä ajoneuvon korjaus on tosiasiassa kestänyt pidempään kuin 10 vuorokautta. Nyt sijaisauton vuokra on korvattu vain osalta korjausaikaa. Sijaisauton kustannukset tulisi korvata ajalta koko siltä ajalta, joka asiakkaalla on ollut sijaisauto käytössään eli 1.4.–29.4.2011.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että sijaisautovakuutuksesta korvataan kaskovakuutusehtojen mukaan sijaisauto ajoneuvon menetetyiltä käyttöpäiviltä, jos käyttöpäivien menetys johtuu esinevakuutuksesta korvattavasta vahinkotapahtumasta. Lisäksi liikennekelvottoman ajoneuvon varaosien odotusajalta on lisäksi oikeus sijaisauton käyttöön enintään seitsemältä vuorokaudelta. Vakuutusehtojen mukaan oikeutta sijaisauton käyttöön ei ole päiviltä, jotka aiheutuvat korjaamon ruuhkista, lomista, vääristä tai puutteellisista varaosista tai muista korjaamosta johtuvista syistä. Korjaamolta saadun selvityksen mukaan korjaus on viivästänyt, koska korjaamo tilasi ensin väärät varaosat ajoneuvoon, jonka jälkeen osien saaminen oli hankalaa.

Vahinkotarkastaja on arvioinut, että ajoneuvon vaurioiden korjaamiseen menee yhteensä 20 tuntia, ja tavallisesti vastaavanlaiset vauriot saadaan maalauksineen korjattua maksimissaan noin 10 päivän sisällä. Korjauspäivien lisäksi vakuutuksesta on korvattu 7 päivää osien ja korjauksen odottamisesta aiheutunutta aikaa. Sijaisauton vuokrakustannuksia on siis korvattu yhteensä 17 päivältä, eikä niitä yhtiön mielestä tule korvata enempää.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, kuinka monta vuorokautta voidaan katsoa kuluneen ajoneuvon varaosien ja korjauksen pääsyn odottamiseen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 6.3 mukaan sijaisautovakuutuksesta korvataan sijaisauto ajoneuvon menetetyiltä käyttöpäiviltä, jos käyttöpäivien menetys johtuu esinevakuutuksesta korvattavasta vakuutustapahtumasta ja vahingon määrä ylittää omavastuuosuuden.

Vakuutusehtojen kohdan 6.3.3 mukaan oikeus sijaisauton käyttöön alkaa

vakuutustapahtuman sattumisajankohdasta, jos ajoneuvo on liikennekelvoton

---

Oikeus sijaisauton käyttöön päättyy ja sijaisauto on palautettava kun

korjaustyö on valmistunut

---

Vakuutusehtojen kohdassa 6.3.3.1 rajoitetaan enimmäiskorvausaikaa:

Vakuutustapahtumissa, jotka korvataan esinevakuutuksen perusteella, enimmäiskorvausaika on 30 päivää.Liikennekelvottoman ajoneuvon korjauksen ja varaosien odotusajalta on kohdan 1. lisäksi oikeus sijaisauton käyttöön enintään seitsemältä päivältä.

Vakuutusehtojen kohdan 6.3.4 mukaan oikeutta sijaisauton käyttöön ei ole:

menetetyiltä käyttöpäiviltä, jotka aiheutuvat korjaamon ruuhkista, lomista, vääristä tai puutteellisista varaosista tai muista korjaamosta johtuvista syistä

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan lähtökohtana sijaisautovakuutuksessa on, että liikennekelvottomaksi vaurioituneen ajoneuvon vakuutuksesta korvataan sijaisauton käyttökustannuksia vakuutustapahtuman sattumisesta siihen asti, että ajoneuvon korjaustyö on valmis. Sijaisauton käyttöä rajaavat ehdot ovat siten rajoitusehtoja, joita on tulkittava suppeasti.

Tässä tapauksessa asiakkaalla on ollut sijaisauto käytössään 29 vuorokautta, joista vakuutusyhtiö on korvannut vain 17. Vakuutusyhtiö on perustellut ratkaisuaan sillä, että korjaukseen ei ole voinut mennä enempää kuin 10 vuorokautta. Vakuutusyhtiön johtopäätös siis on, että 19 vuorokautta olisi johtunut korjauksen tai varaosien odotuksesta tai muista korjaamosta johtuvista syistä.

Asiakkaan auto on vaurioitunut 1.4.2011 ja viety samana päivänä korjaamolle. Vahinkotarkastus on suoritettu vasta 5.4.2011, joten ensimmäisen viisi vuorokautta asiakkaan auto on odottanut vahinkotarkastusta. Vahinkotarkastuksen jälkeen auto odotti korjaukseen pääsyä ja korjaus aloitettiin lopulta 12.4.2011. Näin ollen 6.4.–11.4.2011 on sitä korjauksen ja varaosien odotusaikaa, jolta sijaisauton käyttökustannuksien korvausta on rajoitettu. Koska odotusaika on kuitenkin ollut alle 7 vuorokautta, tulevat kaikki päivät korvattavaksi.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan maininnut, että korjaamon vakuutustarkastajalle toimittaman selvityksen mukaan ajoneuvoon olisi ensin tilattu väärät varaosat ja tämän jälkeen osien saaminen olisi ollut hankalaa. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan ole näyttänyt, että osien odotusaikaa olisi ollut yli 7 vuorokautta. Yhtiö ei ole myöskään esittänyt tarkempaa selvitystä siitä, kuinka monta päivää korjaus olisi tosiasiassa viivästynyt vakuutusehtojen kohdan 6.3.4 mukaisen korjaamosta johtuvan syyn vuoksi. Ajoneuvon korjaus on Vakuutuslautakunnalle toimitettujen selvitysten mukaan aloitettu 12.4.2011 ja korjaus on valmistunut 3.5.2011. Koska muuta ei ole näytetty, lautakunta katsoo, että ajoneuvoa on korjattu 12.4.2011–3.5.2011.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että yhtiö korvaa asiakkaalle sijaisajoneuvon kustannukset ajalta 1.4.2011–29.4.2011.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Melander, puheenjohtaja
Järvelä, sihteeri

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia