Haku

VKL 587/15

Tulosta

Asianumero: VKL 587/15 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2016

Maaoikeusasia. Muuhun kiinteistöön tai kiinteistön osaan kuin vakuutetun vakituiseen asuntoon liittyvä asia.

Tapahtumatiedot

Vakuutetut ovat olleet osapuolena maaoikeusasiassa, jossa on kysymys maantietoimituksessa päätetystä lunastuskorvauksesta. Vakuutetut omistavat tilan, joka muodostuu kolmesta erillisestä palstasta. Palstalla 1 on vakuutettujen omakotikiinteistö. Palsta 2 on lunastusriidan kohteena oleva maantietoimituksessa käsitelty alue, jonka korvauksesta on nyt kysymys. Palstasta 2 on aikaisemmin lunastettu tien alle jäänyt osa. Maantietoimituksessa on käsitelty palstan loppuosan lunastusta tietarkoituksiin. Palsta 3 on erillinen ulkopalsta. Oikeusturvaetua haetaan tähän asiaan.

Vakuutusyhtiön mukaan asiassa on kysymys rakentamattomaan maa-alueeseen liittyvästä maantietoimitusta koskevasta asiasta. Kysymys ei ole vakituista tai vapaa-ajan asuntoa tai muuta vakuutettujen omistuksessa tai hallinnassa olevaa asuntoa koskevasta riita-asiasta vaan asia koskee muuta kiinteistöä. Edellä mainitusta syystä asian hoidosta aiheutuneet asianajo- tai oikeudenkäyntikulut eivät voi tulla korvatuksi oikeusturvavakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Kysymyksessä on riita, joka koskee vakuutettujen omassa asuinkäytössä olevaa kiinteistöä. Tila on sekä esineoikeudellisesti että vakuutusoikeudellisesti kiinteistö. Vakuutusyhtiön päätös perustuu siihen, ettei lunastusriita koske asuinrakennuksen piha-aluetta vaan sen ulkopuolista tilan osaa. Vakuutusyhtiö on tulkinnut, ettei oikeusturvaetua ole vakuutusehdon rajauksen vuoksi käytettävissä. Lautakunnalta pyydetään lausuntoa asiasta.

Vakuutusyhtiön vastine

Oikeusturvavakuutuksen ulkopuolelle on rajattu muu kiinteistö tai kiinteistön osa kuin vakuutetun vakituinen asunto. Yleiskielellä ymmärrettynä asunto tarkoittaa rakennusta tai huoneistoa, jossa asutaan. Tätä käsitystä tukee myös Tilastokeskuksen määritelmä, jonka mukaan asunto on rakennus, joka on kokonaan tai ensisijaisesti asumiskäytössä.

Sanamuodon mukaisesti tulkittuna vakuutus kattaa vakuutettujen omakotitaloon, jossa he vakituisesti asuvat, liittyvät asiat. Muu kiinteistö tai sen osa eli muut maa- tai vesialueet eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Ehdossa ei kiinteistön tai sen osan osalta ole asetettu omistukseen liittyviä edellytyksiä. Kiinteistön osa voi olla osa vakuutetun itsensä omistamaa kiinteistöä tai osa jonkun muun omistamasta kiinteistöstä.

Vakuutusehtojen tulkinnan lähtökohtana on sanamuodon ja yleiskielen mukainen objektiivinen tulkinta. Edellä esitetyllä perusteella ehtoa ei voida pitää epäselvänä tai sen soveltamista virheellisenä. Koska kyse ei ole vakuutettujen vakituiseen asuntoon liittyvästä asiasta vaan lunastuskorvausasia koskee vakuutettujen omistaman rakentamattoman maa-alueen osaa, ei asian hoidosta aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksia korvata oikeusturvavakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, koskeeko vakuutettujen riita-asia muuta kiinteistöä tai kiinteistön osaa kuin vakuutetun vakituista asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 6 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan, Suomessa sijaitsevaan vapaa-ajan asuntoon. Jos vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa on enintään kaksi muuta Suomessa sijaitsevaa asuntoa, joita ei käytetä vakuutetun vakinaisena asuntona tai vapaa-ajan asuntona, rajoitusta ei sovelleta myöskään näihin asuntoihin. Vakuutetulle aiheutuvia kuluja ei korvata kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston vuokraamiseen liittyvässä asiassa, jossa vakuutettu on asianosaisena vuokranantajan ominaisuudessa.

Asian arviointi

Vakuutettujen kiinteistö koostuu kolmesta erillisestä palstasta. Asia, johon oikeusturvaetua haetaan, koskee kiinteistön rakentamatonta palstaa. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistön osaan kuin vakuutetun vakituiseen asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon. Vaikka vakuutetut asuvat tilalla, jonka osaan asia liittyy, itse riidassa on kysymys muusta kiinteistön osasta kuin vakuutetun vakituisesta asunnosta tai vapaa-ajan asunnosta. Tällaiseen riitaan ei vakuutusehtojen mukaan myönnetä oikeusturvaetua.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Ratkaisusuositus on annettu äänin 3-2. Erimieltä olevien jäsenten eriävä mielipide on liitteenä

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Korpiola

Rantala

 

Jäsenten Rusanen ja Toimi eriävä mielipide

Tapauksessa on kyse oikeusturvaedun myöntämisestä kiinteistöä koskevaan riitaan.

Kyseessä on kiinteistö, joka muodostuu kolmesta palstasta. Jokaisella palstalla on sama kiinteistötunnus, joten ne esineoikeudellisesti muodostavat yhden kiinteistön.  Tapaukseen sovellettavan vakuutusehdon kohdan 6 mukaan "vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuneita kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan, Suomessa sijaitsevaan vapaa-ajan asuntoon." Tapauksen kolmesta palstasta muodostuvalla kiinteistöllä sijaitsee vakuutettujen vakinainen asunto.

Riita-asia koskee maantietoimitusta toisella samaan kiinteistöön kuuluvalla palstalla. Vakuutusehtoa tulee tulkita niin, että riita-asia koskee kiinteistöä, jolla vakuutetut vakinaisesti asuvat. Tätä tulkintaa puoltaa myös se, että ehtokohta on kiinteistö -sanan käytön kannalta epätarkka. "Kiinteistö" esiintyy ehtokohdassa tarkoittaen sekä kiinteistöä maa-alueena rakennuksineen että pelkästään rakennusta.  Kiinteistö -sana merkityksessä rakennus on puhekielen ilmaus ja sen monimerkityksellinen käyttö tekee kyseisestä ehtokohdasta epäselvän. Sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti epäselvää ehtoa on tulkittava laatijansa vahingoksi.

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia