Haku

VKL 586/12

Tulosta

Asianumero: VKL 586/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2013

Toiminnanharjoittajan vastuu. Asennustyön yhteydessä aiheutunut putkivahinko. Tuottamuksen arviointi.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun R Oy:n asentajat asensivat asunto-osakeyhtiön kunnostettavaan asuntoon uusia WC-kalusteita. WC:n sillä seinällä, mille piti asentaa allaskaappi, kulki vaakasuoraan pinta-asennettu vesirunkolinja, josta haarautui ylöspäin tinajuotoksella runkolinjaan liitetty lämminvesiputki. Allaskaappi piti sovittaa paikalleen siten, että sen takalevy tuli seinän ja runkolinjasta erkanevan lämminvesiputken väliseen ahtaaseen tilaan. Allaskaapin asennuksen jälkeen vesirunkolinjasta haarautuva lämminvesiputki alkoi ensin suhista ja vuotaa, minkä jälkeen vedenpaine irrotti putken alkuperäisen noin 40 vuotta vanhan tinajuotosliitoksen. Kun liitos repesi, siitä valui vettä huoneiston lat­tialle ja rakenteisiin.

Korvausta vahingosta haettiin R Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 24.7.2012 ja 6.9.2012 antamissaan korvauspäätöksissä lausunut, että tapauksessa tuli ratkaistavaksi, oliko R Oy jollain tuottamuksellisella teolla tai laiminlyönnillä aiheuttanut kyseiset vesivahingot.

Vakuutusyhtiö on kertonut, että ennen allaskaapin asennusta sen pohjalevyyn oli porattu riittävän suuri reikä lämminvesiputken läpivientiä varten. Myös kaapin takalevyä oli jyrsitty niin, että se mahtui lämminvesiputken ja seinän väliin putkea rasittamatta. WC:ssä kulkevia putkia ei siten jouduttu asennusten aikana taivuttamaan. Lämminvesiputkessa oli alkuperäinen noin 40 vuotta vanha hauras liitos, jonka laatu ei sitä paitsi ollut ennalta havaittavissa, koska liitoskohta oli maalattu. Tinajuotosliitoksista oli luovuttu jo 1970-luvun lopulla. Kalusteasentajilla ei siten ole ollut aihetta epäillä putkien olleen huomattavan vanhoja ja hauraita. Sen vuoksi ja kun kyseinen vahinko ei ollut aiheutunut R Oy:n tuottamuksesta, korvausta ei tullut suorittaa R Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.    

 

Valitus

Asunto-osakeyhtiö on lausunut, että vakuutettu ei ollut ennen työhön ryhtymistä selvittänyt sulkuventtiilin sijaintia eikä sulkenut käyttövesiliittymää. Tämän vuoksi vettä oli päässyt virtaamaan huoneistoon suuret määrät. Urakoitsijan olisi tullut sulkea liittymä ennen työhön ryhtymistä.

Allaskaappi oli jouduttu työntämään seinän ja putken väliin, jolloin putken taivutus oli aiheuttanut murtuman. Tämä sekä se, ettei urakoitsija ollut katkaissut käyttövettä, olivat urakoitsijan työvirheitä, joista seurasi R Oy:n vahingonkorvausvastuu.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan sen tekninen tarkastaja oli todennut kohteessa olleen vanhat, alkuperäiset putket, joiden liitokset oli tehty juottamalla eivätkä ne olleet yhtä kestäviä kuin hitsaamalla tehdyt liitokset. R Oy:n selvityksen mukaan putkien taivuttamisesta oli keskusteltu, mutta siihen ei kuitenkaan ollut ryhdytty, vaan asentaja oli muokannut kaappia siten, että se saatiin paikalleen putkia taivuttamatta. Ainoa rasitus putkiin oli tullut asennusvaiheessa, kun putkia ohjailtiin reikiin, jolloin kaluste voitiin laskea asennustuen varaan.

Allaskaapin asentaminen ei ollut sellainen työ, jonka vuoksi kyseiseen linjaan tuleva vesi olisi tullut katkaista. Asentaja ei ollut putkimies eikä tehnyt putkitöitä vaan kalusteasennusta. Vahinko ei johtunut asentajan tuottamuksesta vaan putken huonosta kunnosta. Tämän vuoksi vakuutuksenottaja ei ollut korvausvastuussa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisu

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinkoja, joista vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden aiheuttaa tuottamuksellisesti aiheutettu vahinko. Tuottamuksella tarkoitetaan vaadittavan huolellisuuden laiminlyömistä. Kun R Oy ei ole ollut sopimussuhteessa asunto-osakeyhtiöön vaan asunnon haltijaan, todistustaakka siitä, että asunto-osake­yhtiölle koitunut vahinko on aiheutettu tuottamuksella, on vahingonkärsijällä.

Vahingonkärsijä on vedonnut siihen, että vakuutetun olisi tullut ottaa selvää, mistä kiinteistöön tuleva käyttövesi katkaistiin. Vakuutetun selvityksen mukaan asennukseen ei kuulunut sellaisia vaiheita, jotka olisivat edellyttäneet käyttöveden katkaisemista. Ennen asennustyötä paikalla oli ollut LVI-asentaja, joka oli jättänyt putket paineistetuksi. Lautakunta katsoo, että kalusteasentajan tehtävänä ei ollut huolehtia käyttöveden katkaisemisesta.

Vahingonkärsijän mukaan vahinko aiheutui, kun asentaja taivutti vesiputkea. Asiassa kertyneen selvityksen mukaan putkia ei kuitenkaan ollut jouduttu taivuttelemaan, vaan ainoastaan ohjailemaan ne allaskaappiin niitä varten porattuihin reikiin. Vakuututetun mukaan työ oli tehty huolellisesti ja vahinko oli aiheutunut, koska putkissa käytetyt liitokset olivat vanhoja ja hauraita. Vakuutusyhtiön tarkastajan ja vakuutuksenottajan mukaan liitoksen heikkoa kuntoa ei voitu havaita ulospäin. Lautakunta katsoo, että vahingon syynä on ollut putken heikko liitos, jota asentaja ei ole voinut ottaa huomioon, koska liitoksen heikkous ei ole näkynyt ulospäin. Lautakunta katsoo, että vakuutettu ei ole aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan, eikä se siksi ole vastuuvakuutuksesta korvattava vahinko.

Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Snellman.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia