Haku

VKL 584/14

Tulosta

Asianumero: VKL 584/14 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2015

Asiamiehen käyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset ja välttämättömät kulut. Vakuutetun vastapuolelta perittyjen kulujen jakautuminen, kun vakuutettu on itse maksanut osan kustannuksista.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu on ollut yhtenä vastaajana perinnönjaon moitetta koskevassa asiassa. Riita-asia on käsitelty ensin käräjäoikeudessa, joka on antanut asiassa tuomion 29.12.2011. Asia on edennyt hovioikeuteen, joka on antanut lainvoimaiseksi jääneen tuomion 7.2.2013. Hovioikeus tuomitsi vakuutetun vastapuolet maksamaan hänen ja hänen myötäpuoliensa käräjäoikeusvaiheen oikeudenkäyntikuluja yhteensä 40322,86 euroa. Käräjäoikeuden vastapuolen maksettavaksi velvoittama määrä oli 52247,71 euroa.

Vakuutusyhtiö on korvannut vakuutetulle hänelle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluja vakuutuksen enimmäiskorvausmäärän 8500 euroa. Vakuutusyhtiö on perinyt maksamansa vakuutuskorvauksen vakuutetun vastapuolilta.

Vakuutusyhtiö on maksanut vastapuolen maksamasta summasta vakuutetulle 2211,34 euroa korkoineen. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutettu on velvollinen siirtämään vastapuolen kulukorvauksesta vakuutusyhtiölle sen osan, joka ylittää vakuutetun itse maksaman osuuden. Vakuutetun kohtuulliset ja välttämättömät oikeudenkäyntikulut ovat 16272,29 euroa. Vakuututetun maksettavaksi on jäänyt 16272,29 vähennettynä vakuutuskorvauksella 8500 euroa eli 7772,29 euroa. Kun vastapuolen maksettavaksi tuomituista kuluista 14060,95 euroa vähennetään vakuutetun maksettavaksi tuleva 7772,29 euroa, saadaan vakuutusyhtiön osuudeksi vastapuolelta perityistä kuluista 6288,66 euroa. Vakuutetulle maksettava osuus on siten 2211,34 euroa.

Asiakkaan valitus

Valituksen mukaan vakuutusyhtiö on soveltanut vakuutusehtoja virheellisesti. Vakuutetun maksettavaksi tulleet kulut ovat 12307,40 euroa ja hänen osuutensa vastapuolen maksettavaksi tuomituista oikeudenkäyntikuluista on 1/3 eli 14060,95 euroa. Vakuutusyhtiölle kuuluva osa perittävistä kuluista saadaan siten, että 14060,95 eurosta vähennetään 12307,40 euroa eli 1753,55 euroa. Siten vakuutusyhtiön tulisi palauttaa vakuutetulle yhteensä 6746,45 euroa. Vakuutusyhtiön on siksi maksettava vakuutetulle vielä 4210,79 euroa korkoineen.

Vakuutusyhtiö ei olisi saanut alkaa itse perimään oikeudenkäyntikuluja vastapuolelta. Vakuutusyhtiön toiminta ei ole hyvän vakuutuskäytännön ja yleisten lojaliteettiperiaatteiden mukaista. Vakuutusyhtiön tulisi lisäksi maksaa vakuutetulle vastapuolelta perimänsä korot.

Lausunnonpyytäjän asiamies on lisäksi esittänyt vaatimuksen asiamieskulujen korvaamisesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutetun osuus vastapuolen maksettavaksi tuomituista kuluista on 14060,95 euroa. Mikäli vakuutettu olisi itse perinyt tämän osuutensa vastapuolilta, olisi hänen itse maksamaksi osuudeksi jäänyt kohtuullisten kulujen ja vastapuolen maksettavaksi tuomittujen kulujen erotuksena 16272,29 euroa vähennettynä 14060,95 eurolla eli 2211,34 euroa. Tätä osuutta hän olisi voinut vaatia korvattavaksi oikeusturvavakuutuksesta.

Tämä määrä täsmää vakuutusyhtiön palauttamaan pääoman määrään. 2211,34 euroa ovat ne välttämättömät ja kohtuulliset kulut, joihin hän on voinut hakea oikeusturvavakuutuksesta korvausta. Pääoman 2.211,34 euroa ja sille tulleen koron, 324,32 euroa, palauttamisen jälkeen vakuutettu on saanut hänelle kuuluvan osuuden. Peritystä pääomasta eli 8500 eurosta vakuutusyhtiölle kuuluu siis 6288,66 euroa ja vakuutetulle 2211,34 euroa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kyse siitä, miten vakuutusyhtiön vakuutetun vastapuolelta perimät oikeudenkäyntikulut jakautuvat vakuutusyhtiön ja vakuutetun kesken.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 7.1 mukaan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on suurin mahdollinen korvaus yhtä vakuutustapahtumaa kohti.

Vakuutusehtojen kohdan 7.6.3 mukaan, jos vastapuoli on tuomittu maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen suorittamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle vakuutuksesta suoritettavan korvauksen määrään asti.

Vakuutusehtojen kohdan 7.6.4 mukaan, jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuksistaan itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät kohdassa 7.1 mainitun enimmäiskorvauksen, vakuutettu on velvollinen siirtämään vastapuolen kulukorvauksesta vakuutusyhtiölle sen osan, joka ylittää vakuutetun itse maksaman osuuden.

Asian arviointi

Tapauksessa on riidatonta se, että vakuutettu on joutunut maksamaan osan asiamiehen käytöstä aiheutuneista kustannuksista sen vuoksi, että kustannukset ovat ylittäneet vakuutuksen enimmäiskorvauksen. Riidatonta on myös se, että vakuutusyhtiö on korvannut asiassa vakuutetun asiamiehelle vakuutuksen enimmäiskorvausmäärän 8500 euroa. Riita on siitä, miten määräytyy vakuutusyhtiölle kuuluva osa vakuutetun vastapuolen maksamasta kulukorvauksesta, joka on ylittänyt vakuutetun itse maksaman osuuden.

Vakuutetulle asiamiehen käytöstä asiassa aiheutuneet kustannukset ovat yhteensä 20807,40 euroa. Vakuutuksesta on korvattu tästä summasta 8500 euroa ja vakuutetun itse maksama osuus on siten 12307,40 euroa. Vastapuolen maksettavaksi velvoitettu kulukorvaus on ollut 14060,95 euroa. Tästä määrästä vakuutettu on vakuutusehtojen mukaan velvollinen siirtämään vakuutusyhtiölle sen osan, joka ylittää vakuutetun itse maksaman märän eli 12307,40 euroa. Siten vakuutusyhtiön osuus vastapuolen kulukorvauksesta on 1753,55 euroa. Koska vakuutusyhtiö on perinyt vakuutetun vastapuolelta maksamansa korvauksen 8500 euroa, tulee sen palauttaa vakuutetulle 1753,55 euroa ylittävä osuus eli 6746,45 euroa.

Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että asiamiehen käytöstä aiheutuneet kustannukset eivät ole tapauksessa olleet välttämättömiä ja kohtuullisia. Lautakunta toteaa, että arvioitaessa asianajajan laskutuksen kohtuullisuutta tulee laskua tarkastella pääsääntöisesti kokonaisuutena. Vakuutusyhtiö ei perustellut, miksi asiamiehen käytöstä asiassa aiheutuneet kustannukset eivät ole tapauksessa kohtuullisia, eikä se ole yksilöinyt, mitkä asiamiehen toimenpiteet asiassa eivät ole olleet välttämättömiä. Vakuutusyhtiö ei myöskään ole vedonnut siihen, että asiamiehen käyttämä tuntiveloitus olisi kohtuuton. Vakuutusyhtiö ei siksi ole näyttänyt, että vakuutetulle asiamiehen käytöstä asiassa syntyneet kulut eivät olisi välttämättömiä tai kohtuullisia.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen suorittamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle vakuutuksesta suoritettavan korvauksen määrään asti. Vakuutusyhtiöllä on siten ollut oikeus periä maksamaansa vakuutuskorvausta vakuutetun vastapuolelta eikä se siten ole syyllistynyt hyvän vakuutustavan vastaiseen menettelyyn.

Vakuutettu on esittänyt vaatimuksen korkojen maksamisesta. Lautakunta toteaa, että tältä osin kysymys ei ole vakuutussuhteeseen liittyvästä erimielisyydestä, minkä vuoksi lautakunta ei ohjesääntönsä mukaan anna tältä osin asiassa suositusta.

Vakuutetun asiamies on vaatinut lautakuntakäsittelyn oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Ohjesääntönsä mukaan vakuutuslautakunta ei käsittele sille osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Vakuutuslautakunta voi kuitenkin käsitellä riitaa siitä, ovatko nämä kustannukset korvattavia oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutetun asiamies ei ole esittänyt, että valituksen tekemisestä aiheutuneet kustannukset tulisi korvata oikeusturvavakuutuksesta, minkä vuoksi vakuutuslautakunta ei käsittele asiamiehen kuluvaatimusta asian käsittelystä lautakunnassa.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön osuus vastapuolen maksamasta kulukorvauksesta on 1753,55 euroa. Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa vakuutetulle tämän summan ylittävän määrän vakuutetun vastapuolelta perimästään kulukorvauksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Rusanen, puheenjohtaja
Mäenpää, sihteeri

Jäsenet:
Eskuri
Pesonen
Korpiola

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia