Haku

VKL 583/13

Tulosta

Asianumero: VKL 583/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2014

Vakuutuksesta korvattavat kustannukset. Vakuutusehtojen soveltaminen. Tulkkaus- ja käännöskulujen korvattavuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu K Oy on ollut vastaajana käräjäoikeudessa 15.3.2011 vireille tulleessa velkomusta koskeneessa riita-asiassa. K Oy oli ulkomaalaisomistuksessa eikä yhtiön laillinen edustaja puhunut tai ymmärtänyt Suomea, joten K Oy:n asiamiehen oli käytettävä asian valmistelun ja käräjäoikeuskäsittelyn kuluessa tulkkausapua. Vakuutusyhtiö oli myöntänyt K Oy:lle riitaan oikeusturvaedun, jonka perusteella korvausta on haettu myös tulkkauskustannuksista.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 28.6.2013 ja 5.7.2013 päiväämillään päätöksillä maksanut korvausta K Oy:lle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneista kuluista, mutta kieltäytynyt korvaamasta osaa asiassa aiheutuneista käännös- ja tulkkauskuluista.

Valitus

K Oy on pyytänyt ratkaisusuositusta siitä, kuuluvatko tulkin käyttämisestä aiheutuneet, asian hoitamiseksi välttämättömät kulut korvattaviksi silloin, kun asianajotoimiston asiakas ei puhu eikä ymmärrä suomea, ruotsia tai saamea, ja olisiko nämä kulut korvattava tässä asiassa oikeusturvavakuutuksesta.

K Oy:n osakekannan omisti ulkomaalainen taho. Ainoa velkomukseen liittyneistä seikoista tiennyt henkilö oli yhtiön hallituksen puheenjohtaja, joka ei puhunut tai ymmärtänyt suomea, vaan kommunikointi asian valmistelussa ja häntä käräjäoikeudessa kuultaessa oli tapahtunut tulkin kautta.

Vakuutusyhtiön vakuutusehtojen kohdan 40.6.2 sanamuotoon perustunut näkemys oli väärä. On selvää, että esimerkiksi Suomea taitamattoman henkilön asia jäi Suomessa kokonaan hoitamatta, mikäli hän ei tullut ymmärretyksi. Tulkkaus oli siis välttämättömyys sekä asian valmistelussa että häntä oikeudessa kuultaessa. Vakiintunut käytäntö tuomioistuimissa oli, että oikeus hankkii tulkin asianosaisten kustannuksella, elleivät asianosaiset sitä itse hanki. Vakuutettu on viitannut oikeudenkäymiskaaren 4 luvun 2 §:n 3 momenttiin.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen vakuutusyhtiö ei voinut perustellusti vedota vakuutusehdon sanamuotoon.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan riita-asiassa oli kyse 21.10.2010 tehtyyn laskutyösopimukseen perustuneesta velkomuksesta. Asiaan oli myönnetty vakuutusmäärältään 25 000 euron oikeusturvaetu 5.7.2011. Asianajokuluja oli korvattu kaikkiaan 18.776,25 euroa.

Vakuutusyhtiö on todennut vähentäneensä asianajolaskusta 3.184,69 euroa tulkkaus- ja käännöskuluja, sillä yhtiö ei katsonut niiden olleen asiamiehen käyttämisestä tai todistelusta aiheutuneita kuluja. Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksenottajalle korvataan asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan käännös- ja tulkkauskulut eivät ole olleet asiamiehen käyttämisestä tai todistelusta aiheutuneita kuluja. Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun valitseman asiamiehen asianajollisista toimenpiteistä aiheutuneita kuluja tai sellaisia kuluja, jotka ovat aiheutuneet todistelusta. Asiamiehen käyttämisestä aiheutuneita kuluja ovat ne kulut, jotka ovat aiheutuneet oikeusturvaedun kohteena olevan asian hoitamisesta. Käännös- ja tulkkauskulut olivat aiheutuneet ulkopuolisen tahon tekemistä toimenpiteistä, ei asiamiehen työstä. Tulkkauksen käyttö ei liittynyt todisteluun, eikä niihin liittyviä kuluja siten voitu katsoa todistelukuluiksikaan.

Vakuutusyhtiön näkemys oli, etteivät K Oy:n tulkkaus- ja käännöskulut olleet vakuutuksesta korvattavia. Koska vakuutetun tilanne oli kieliongelman vuoksi hankala, vakuutusyhtiö oli 5.7.2013 maksanut asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi 595,00 euron lisäkorvauksen. Kokonaisuudessaan tulkkaus- ja käännöskuluja oli jätetty korvaamatta 2.111,99 euroa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Asiaan sovellettavien 1.1.2011 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 40 mukaan vakuutusyhtiö sitoutuu näiden ehtojen ja sopimukseen sisältyvien muiden ehtojen mukaisesti korvaamaan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- tai hakemusasiassa. Vakuutus koskee vakuutuskirjaan merkittyä toimintaa.

Vakuutusehtojen korvattavia kustannuksia koskevan kohdan 40.6.2 mukaan vakuutuksenottajalle korvataan asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Asiamiehen palkkiot ja kulut korvataan myös, jos edellä tässä kohdassa tarkoitettua riitaa on tuomioistuinmenettelyn sijasta käsitelty kuluttajariitalautakunnassa, vakuutuslautakunnassa tai muussa vastaavassa elimessä.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys siitä, onko K Oy:n riita-asian hoitamiseen liittyneet tulkkaus- ja käännöskulut korvattava oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusehtojen kohdan 40.6.2 mukaan vakuutetulle korvataan asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Vakuutusehdoissa ei ole nimenomaisesti rajattu tulkkauksesta ja kääntämisestä aiheutuneita kuluja vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutetun K Oy:n laillinen edustaja on ollut venäjänkielinen. Jotta vakuutetun asiamies on ylipäänsä pystynyt kommunikoimaan asiakkaansa edustajan kanssa ja siten hoitamaan avustajantehtäväänsä, on apuna jouduttu käyttämään tulkkia. Koska asiamiehen käyttäminen riita-asian hoitamiseksi on siten edellyttänyt myös tulkkaus- ja käännöspalveluiden käyttöä, lautakunta katsoo, että näistä asiamiehen tehtävän hoitamiseksi välttämättömistä palveluista aiheutuneet kustannukset on korvattava oikeusturvavakuutuksesta. Näin ollen lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa K Oy:lle myös tulkkaus- ja käännöspalveluista aiheutuneet kustannukset vakuutussopimuksen muutoin asettamissa rajoissa.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia