Haku

VKL 582/12

Tulosta

Asianumero: VKL 582/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.02.2013

Vakuutusehtojen tulkinta Avioeroon liittyvä varallisuusriita Lahjanlupauksen täyttämistä koskeva riita

Tapahtumatiedot

Vakuutettu P.L. on vastaajana riita asiassa, jossa kantajana on ollut hänen entinen puolisonsa K.J.. Kyseessä oleva riita koski lahjanlupauksen täyttämistä. Riidan osapuolet olivat allekirjoittaneet avioehtosopimuksen ja ehdollisen lahjakirjan 18.7.2007. Lahjakirjan mukaan K.L. saa ositusperusteen syntyhetkellä R-tilan myynnistä saadun kauppahinnan tai sen sijaan tulleen omaisuuden vähennettynä sopimuksessa mainituilla kuluilla, mikäli ositusperusteena on avioeroa koskevan asian vireilletulo.

Osapuolten välinen avioerohakemus tuli vireille käräjäoikeudessa 3.5.2011, jolloin avioehtosopimuksessa mainittu lahjanlupauksen ehto täyttyi. K.L. nosti 11.1.2012 käräjäoikeudessa lahjanlupauksen täyttämistä koskevan kanteen, johon P.L. antoi vastakanteen 7.3.2012. Vastakanteessaan P.L. katsoi, ettei kysymyksessä ollut lahjanlupaus vaan avioliiton päätyttyä toimitettavaan erotteluun liittyvä jako-ohje.

P.L. haki oikeusturvaetua lahjanlupauksen täyttämistä koskevaan riita-asiaan kotivakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittaa päätöksessään tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja toteaa, ettei vakuutuksesta korvata kuluja asiassa, jos koskee avioeroa tai tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, avioliiton päättymiseen, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän lopettamiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia.

Yhtiön näkemyksen mukaan käsillä olevassa riidassa on kysymys avioliiton päättymiseen liittyvästä varallisuusriidasta, eikä asiassa edellä selostettuun ehtokohtaan viitaten voida myöntää oikeusturvaetua.

 

Valitus

Vakuutettu P.L. oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan P.L. toistaa asian tapahtumatiedot ja toteaa, että K.L. on tulkinnut osapuolten tekemää asiakirjaa siten, että kysymyksessä olisi kaksi erillistä oikeustointa eli avioehtosopimus ja lahjanlupaus, jonka täyttymisen ehdoksi on määrätty puolisoiden välisen avioeron vireilletulo. P.L. on kuitenkin kiistänyt K.L:n lahjanlupauksen täyttämistä koskevan kanteen. P.L:n mukaan kysymyksessä ei ollut lahjanlupaus vaan avioliiton päätyttyä toimitettavaan erotteluun liittyvä jako-ohje. K.L:n päädyttyä tulkitsemaan asiakirjaa toisella tavalla ja ajamaan lahjanlupausta koskevaa kannetta, on P.L. tahtomattaan joutunut erottelutoimituksesta irralliseen oikeusprosessiin.

Edellä mainituilla perusteilla P.L. katsoo, ettei kysymyksessä ole avioliiton päättymiseen liittyvä riita ja että tapauksessa tulee myöntää oikeusturvaetuus lahjanlupauksen täyttämistä koskevaan riita-asiaan.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan asian tapahtumatiedot ja tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot.

Yhtiö toteaa vastineessaan, että lahjanlupausta koskeva sopimus on tehty nimenomaan avioeron vuoksi ja osapuolilla on ollut riitaa siitä, miten omaisuus tulisi jakaa avioeron jälkeen heidän välillään.

Vastineen mukaan Vakuutuslautakunta on useissa ratkaisusuosituksissaan todennut, että mikäli kyseessä olevaan riitaan on päädytty tai jos se on tullut ajankohtaiseksi avioeron vuoksi, liittyy varallisuusriita avioeroon ehtojen tarkoittamalla tavalla.

Näin ollen yhtiö katsoo vastineessaan, että koska riita lahjanlupauksen täyttämisestä koskee avioeroon liittyvää varallisuusriitaa, ei asiaan tule myöntää oikeusturvaetua.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Kohdan 4.8 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, avioliiton päättymiseen, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän lopettamiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa oikeusturvaedun myöntämisestä lahjanlupauksen täyttämistä koskevaan riita-asiaa. Vakuutusyhtiö on evännyt asiassa oikeusturvaedun sillä perusteella, että riidassa on kysymys avioeroon liittyvästä varallisuusriidasta.

Lautakunnalla käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että vakuutettu P.L. ja K.J. ovat allekirjoittaneen ”Avioehtosopimus ja ehdollinen lahjakirja” - otsikoidun asiakirjan 18.6.2007.  Lahjakirjan mukaan K.L. saa ositusperusteen syntyhetkellä R-tilan myynnistä saadun kauppahinnan tai sen sijaan tulleen omaisuuden vähennettynä sopimuksessa mainituilla kuluilla, mikäli ositusperusteena on avioeroa koskevan asian vireilletulo. Tapauksessa syntyi riita, kun avioeron vireilletulon jälkeen K.L. nosti käräjäoikeudessa lahjanlupauksen täyttämistä koskevan kanteen, johon P.L. antoi vastakanteen.

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu muun muassa asiat, jotka koskevat avioeroon liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia. Lautakunta toteaa, että rajoitusehdon mukaan kyseessä tulee olla asia, joka on seuraamusta avioerosta ja jossa puolisot riitelevät varallisuudesta. Riidalla tulee siten olla looginen, todennettavissa oleva yhteys avioeroon. Käsillä olevassa tapauksessa avioehtosopimuksella ja siihen liitetyllä ehdollisella lahjakirjalla on järjestelty puolisoiden varallisuussuhteita avioeron jälkeen. Näin ollen lautakunta katsoo, että niitä koskevat riidat kohdistuvat avioliiton jälkeisiin varallisuussuhteisiin.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan, kun esitetyn lahjanlupauksen täyttäminen on riippuvainen avioeroa koskevan asian vireille tulosta ja kun lahjanlupauksen täyttämistä koskevaan riitaan on ryhdytty nimenomaan avioeron vuoksi, liittyy kyseinen varallisuusriita vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla avioeroon.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen Sihteerinä toimi Hanén.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta