Haku

VKL 581/14

Tulosta

Asianumero: VKL 581/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2015

Asunto-osakeyhtiön osakkaan vastuu. Tuottamus. Vesivahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A asuu ja omistaa asuinhuoneistonsa hallintaan oikeuttavat osakkeet asunto-osakeyhtiö B:ssä, jossa toimii luontaishoitola. Hoitolan omistaja vaihtoi 28.7.2014 vettä kellunta-altaaseen. Täyttäessään allasta hän unohti vesihanan päälle ja poistui hoitolasta muutamaksi tunniksi. Vesi tuli yli altaasta ja valui lattiakaivoon. Hoitolan lattiakaivo on ns. kuivakaivo, jonka laskukaivo on A:n asunnon kylpyhuoneessa. A oli laittanut kumisen pullonkorkin lattiakaivossa olevaan reikään estämään reiästä tulevaa pahaa hajua. A ei ollut tietoinen siitä, että hänen kylpyhuoneensa lattiakaivo oli laskukaivona naapuriyrittäjän kuivakaivolle. Tulpasta johtuen hoitolan hallinnassa olevassa liikehuoneistossa kuivakaivoon valunut vesi ei päässyt edelleen valumaan A:n kylpyhuoneen lattiakaivoon ja hoitolan tiloihin ja kellariin aiheutui vesivahinko. Korvausta asunto-osakeyhtiö B:lle aiheutuneesta vahingosta haettiin A:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vahinko ollut johtunut A:n tuottamuksellisesta toiminnasta. A ei ollut tiennyt, että hänen kylpyhuoneensa lattiakaivo toimi naapurihuoneiston kuivakaivon laskukaivona. Koska vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta, ei A yhtiön näkemyksen mukaan ollut korvausvastuussa vahingosta eikä vahinkoa siten korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Lattiakaivorakenne on ollut hyväksyttyjen rakennuspiirustusten mukainen. A pyytää lautakuntaa arvioimaan, onko korvauksen epääminen vastuuvakuutuksesta ollut perusteltua.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toistaa aiemman kantansa. A ei ole unohtanut vesihanaa päälle, vaan sen on unohtanut luontaishoitolan omistaja. Lattiakaivorakenne on ollut epätavallinen eikä siitä ole ilmoitettu A:lle. A:n ei ole voinut odottaa ymmärtävän, että hänen kylpyhuoneensa lattiakaivo on viereisen huoneiston kuivakaivon laskukaivo. Hän ei ole voinut ymmärtää, että laittamalla pullonkorkin lattiakaivon reikään voi aiheuttaa vesivahingon naapurihuoneistolle. Kyseessä on ollut A:n kannalta täysin yllättävä ja ennalta arvaamaton tapahtuma, josta ei synny korvausvastuuta.

Mikäli Vakuutuslautakunta vastoin yhtiön kantaa katsoo, että A on aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan, yhtiö toteaa vielä, että korvausratkaisussa tulisi huomioida luontaishoitolan omistajan osuus vahingon syntymiseen. Koska luontaishoitolan omistaja on unohtanut veden valumaan, ei A voi yksin vastata vahingon kustannuksista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutettu A korvausvastuussa luontaishoitolan hallinnassa olleelle huoneistolle aiheutuneesta vesivahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Asunto-osakeyhtiölain (22.12.2009/1599) 4 luvun 3 §:n mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. (1 mom.) Osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu tilojen käyttämisestä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. (2 mom.)

Lain 4 luvun 8 §:n mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle sellaisesta osakehuoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä.

Lain 24 luvun 2 §:n mukaan osakkeenomistajan on korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla tämän lain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. (1 mom.) Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla 4 tai 5 luvun säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä osakkeenomistajan kunnossapitovastuusta tai muutostyöstä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei osakkeenomistaja osoita menetelleensä huolellisesti. (…) (2 mom.)

Yksityishenkilön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 8.4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Asunto-osakeyhtiölain kunnossapitovastuuta koskevien 4 luvun säännösten mukaan osakkaan on mm. pidettävä kunnossa huoneistonsa sisäosat sekä ilmoitettava välittömästi yhtiölle sellaisesta osakehuoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen on yhtiön vastuulla. Osakas on korvausvelvollinen vahingosta, jonka hän aiheuttaa myötävaikuttamalla asunto-osakeyhtiölain säännösten rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta. Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla kunnossapitovastuuta koskevia säännöksiä, katsotaan vahinko aiheutetuksi huolimattomuudesta, ellei osakas osoita toimineensa huolellisesti. Lähtökohtana tuottamusarvioinnissa on se, millaista huolenpitovelvoitetta normaalilta asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalta voidaan edellyttää. Osakkaan huolimattomuuden lisäksi korvausvastuu edellyttää vahingon ennakoitavuutta. Vahingon aiheuttajan kannalta yllättävät ja ennalta arvaamattomat vahinkoseuraukset jäävät korvausvastuun ulkopuolelle, vaikka vahinko sinänsä olisikin syy-yhteydessä osakkaan huolimattomaan toimintaan.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevien 19.8.2014 päivätyn vahinkoilmoituksen ja A:n lautakunnalle toimittaman valituksen mukaan A on sulkenut kumisella pullonkorkilla huoneistonsa kylpyhuoneen lattiakaivossa olevan reiän estääkseen reiästä tulevan pahan hajun leviämisen huoneistoonsa. Vahinko on syntynyt, kun naapurihuoneistossa sijaitsevassa luontaishoitolassa on jäänyt kellunta-altaan vesihana valumaan ja altaan tulvittua vesi on valunut kuivakaivoon, josta se ei tulpan takia ole edelleen päässyt valumaan laskukaivona toimineeseen A:n kylpyhuoneen lattiakaivoon. Asunto-osakeyhtiö B:n isännöitsijä on vakuutusyhtiölle toimittamassaan, 28.8.2014 päivätyssä kirjeessä katsonut, että vahinko on aiheutunut A:n tuottamuksesta. Osakas ei saa tehdä muutoksia rakenteisiin, esimerkiksi tukkia viemäristöstä putkia. Hänen olisi tullut kysyä hajuhaitan poistosta isännöitsijältä, eikä ryhtyä omatoimisiin tukkimistoimiin. Isännöitsijä katsoo, että rakenne, jossa kuivakaivon laskukaivo on toisessa huoneistossa, on epätavallinen. Rakenne on kuitenkin rakennusvalvonnan hyväksymien rakennuspiirustusten mukainen.

Vakuutuslautakunta toteaa edellä kerrotun perusteella, että A:n toiminta, lattiakaivossa olleen reiän tukkiminen kumitulpalla reiästä tulleen hajun vuoksi, on ollut ainakin osasyy vahingolle. Lautakunta toteaa edelleen, että viemäriputkisto kuuluu asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuulle ja osakkaan tulee ilmoittaa siihen liittyvistä vioista viivytyksettä yhtiölle. A:n toimintaa voidaan lautakunnan käsityksen mukaan sinänsä pitää asunto-osakeyhtiölain 4 luvun säännösten vastaisena. Lattiakaivorakenne, jossa luontaishoitolan hallinnassa olevan liikehuoneiston kuivakaivon laskukaivona toimii A:n kylpyhuoneen lattiakaivo, on kuitenkin lautakunnan käsityksen mukaan epätavallinen. Asiassa on ilmeisesti A:n ja vahingonkärsijänä olevan asunto-osakeyhtiö B:n kesken riidatonta, ettei A ole ollut tästä rakenteesta tietoinen. Lautakunta katsoo, ettei tavanomaisen asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan voida olettaa ymmärtävän tällaista rakennetta ilman, että siitä on hänelle ilmoitettu. Vakuutuslautakunta pitää syntynyttä vahinkoseurausta A:n kannalta niin yllättävänä ja ennalta arvaamattomana, ettei A:lle synny siitä korvausvastuuta. Näin ollen vahinko ei myöskään tule korvattavaksi vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Eskuri
Hirviniemi
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia