Haku

VKL 581/09

Tulosta

Asianumero: VKL 581/09 (2010)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.01.2010

Yksityishenkilön vastuu Alaikäisen vahingonaiheuttajan vastuu törkeä huolimattomuus

Lausunnonpyytäjän poika oli ollut yökylässä kaverinsa luona 4.3.2009. Yöllä tai aamuyöllä pojat olivat saaneet päähänsä mennä Valtatie 5:n yläpuolella kulkevalle ylikulkusillalle ja pudottaa sieltä lumipaakkuja alhaalla ajavien autojen päälle. Kahdesta ajoneuvosta oli tällöin vaurioitunut tuulilasi.

Korvausta poikien aiheuttamista vahingoista haettiin lausunnonpyytäjän kotivakuutukseen liittyvästä vastuuvakuutuksesta, jossa lausunnonpyytäjän poika on vakuutettuna.
 
Vakuutusyhtiön päätökset
 
Yhtiö on antanut korvauspäätöksen 11.5.2009. Yhtiö on katsonut, että heitellessään lumipaakkuja autojen päälle 14-vuotiaiden poikien on täytynyt käsittää, että lumipaakkujen heittäminen voi aiheuttaa autoille vahinkoja. Vahingot on siten aiheutettu tahallisesti eivätkä ne kuulu vakuutuksen korvausturvan piiriin.
 
Lausuntopyyntö
Lausunnonpyytäjä on tyytymätön yhtiön päätöksiin ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta.
 
Lausunnonpyytäjän pojan ollessa yökylässä kaverinsa luona vastuu poikien valvonnasta on ollut kaverin äidillä. Kuitenkin pojat ovat lähteneet yöretkelleen aamuyöstä eli poikien valvonta on laiminlyöty, minkä seurauksena vahinko on tapahtunut. Ei ole tietoa siitä, kumman pojan heittämät lumipaakut ovat vaurioittaneet autoja. Vakuutuksen tulisi korvata kyseiset vahingot kokonaan lausunnonpyytäjän pojan osalta, koska hän on ollut vasta 14-vuotias eikä 15 vuotta, jolloin alkaa rikosoikeudellinen vastuu. Toisen pojan äidin vakuutus korvaa hänen osaltaan aiheutuneet vahingot.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Yhtiö kiistää vaatimuksen. Teko itsessään on ollut tahallinen tai ainakin törkeän huolimaton. Kyse on sen seikan arvioinnista, mitä lapsi voi ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden käsittää teon seurauksista. 14-vuotiaan tulee varmuudella käsittää tekonsa todennäköiset seuraukset, eikä tapahtuneen rikosoikeudellisen vastuun alkamisella ole merkitystä korvattavuutta pohdittaessa. Aiheuttajat ovat olleet tekohetkellä yli 12-vuotiaita. Vakuutusyhtiön ehtojen mukaisesti alle 12-vuotiaiden osalta tahallisetkin teot ovat korvattavia. Kyseessä on selvärajainen laajennus yhtiön osuuteen tahallisten aiheuttamisten tapauksissa. Yhtä selväpiirteisesti laajennus päättyy määräiän tullessa täyteen.
 
Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys
 
Lautakunnalla on ollut käytettävissään
-         vahinkoilmoitus 21.4.2009
-         korvauspäätökset 11.5.2009 (2 kpl)
-         tutkintailmoitus 17.3.2009 (2 kpl)
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot ja lainkohta
 
Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt, jotka tosiasiallisesti asuvat ja ovat väestörekisteriin merkitty asuviksi samaan osoitteeseen.
 
Ehdon 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka on sattunut vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Ehdon 7 mukaan vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Ehdon 7.1 mukaan, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.
 
Vakuutussopimuslain 30 §:n mukaan vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Vahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan lisäksi määrätä, että vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se evätä, jos hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.
 
Ratkaisu
 
Kysymyksenasettelu
 
Asiassa on kysymys siitä, onko lausunnonpyytäjän kotivakuutukseen kuuluvasta vastuuvakuutuksesta korvattava tuossa vakuutuksessa vakuutettuna olevan lausunnonpyytäjän pojan aiheuttama vahinko. Lähemmin tarkasteltuna kysymys on siitä, onko poika menetellyt sellaisella tavalla, että korvaus tulee evätä.
 
Tapauksen arviointi
 
Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan ei voida luotettavasti vastata siihen, kumman pojan heittämät lumipaakut ovat vaurioittaneet autoja. Tällä ei ole kuitenkaan vahingonkorvausoikeudellisessa tarkastelussa merkitystä, koska kiistatonta on, että pojat ovat aiheuttaneet vahingot yhdessä toimien. He vastaavat toistensa menettelystä yhteisvastuullisesti. Myöskään sillä seikalla ei ole merkitystä vahingonkorvausoikeudellisesti, että lausunnonpyytäjän poika on ollut vasta 14-vuotias eikä rikosoikeudellisen vastuun tuovalla tavalla 15-vuotias. Jo hyvinkin nuoret lapset on katsottu velvollisiksi korvaamaan aiheuttamansa vahingot siitä riippumatta, ovatko he ikänsä puolesta rikosoikeudellisessa vastuussa.
 
Asiassa ei ole myöskään merkitystä sillä, onko poikien valvonta laiminlyöty, koska lausunnonpyytäjän poika on lausunnonpyytäjän kotivakuutuksessa vakuutettuna ja hänen toimintaansa ei siten ole arvioitava jonkun ulkopuolisen tahon valvontavastuun laiminlyönnin kannalta, vaan itsenäisesti.
 
Ratkaisevaa korvausvastuun vakuutusehtoihin perustuvan epäämisen kannalta kuitenkin on, onko erityisesti lausunnonpyytäjän poika menetellyt tahallisesti. Korvausvastuu voidaan vakuutusehtojen perusteella evätä, jos vahinkotapahtuma on aiheutettu tahallisesti. Jos vahinko sitä vastoin on aiheutettu törkeän huolimattomasti tai sitä lievemmällä huolimattomuudella, ei vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan korvausta voida evätä kokonaan.
 
Esillä olevassa tapauksessa pojat ovat olleet ylikulkusillalla pudottelemassa lumipaakkuja autojen päälle. Elämänkokemuksen mukaan on vaikea nähdä, että pojat olisivat tahtoneet tahallaan aiheuttaa autoille vaurioita. Vahingon seurausten ennakoitavuus on kuitenkin ollut valtatien ylittävällä sillalla sitä luokkaa, että poikien on katsottava menetelleen törkeän huolimattomasti. Myös vakuutusyhtiö on vastineessaan lautakunnalle todennut, että teko on voinut olla törkeän huolimaton. Lautakunnalla ei ole syytä päätyä toisenlaiseen arvioon.
 
Asiassa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden vuoksi olisi syytä poiketa siitä lähtökohdasta, että korvausvastuusta sovitellaan törkeän huolimattomuuden johdosta puoleen vakuutetun vastuulla olevien aiheutuneiden vahinkojen määrästä.
 
Johtopäätös
 
Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa puolet vakuutetun vastuulla olevista vahingoista vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Ijäs. Sihteerinä toimi Saarikoski.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia