Haku

VKL 58/04

Tulosta

Asianumero: VKL 58/04 (2004)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2004

Tähystysoptiikan korjauskustannukset Ikävähennyksen laskeminen

Vakuutuksenottaja LÖ Oy:n polven tähystyksessä käytetty optiikka putosi 31.7.2003 vahingossa lattialle ja särkyi korjauskelvottomaksi. Asiantuntijaliikkeen OF Oy:n vaihtokorjaustarjouksen nojalla Saksassa tehtiin käytetyistä osista toimiva tekniikka. Särkyneen optiikan osista annettiin 50 %:n hyvitys kustannuksista. Hyvitys huomioon ottaen korjauskustannuksiksi muodostui 1.634,80 euroa, josta LÖ Oy haki korvausta yritysvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön päätös
Korvauspäätöksellään 30.8.2003 vakuutusyhtiö maksoi korvauksen korjauslaskusta vähentäen siitä arvonlisäveron, neljän vuoden ikävähennyksen ja omavastuun. Korvaukseksi muodostui 348,90 euroa.
 
Uusi korvauspäätös
Korvauspäätöksellään 11.9.2003 vakuutusyhtiö maksoi lisäkorvausta yhteensä 120,72 euroa. Korvaus perustui arvonlisäveroon. Uudessa korvauspäätöksessä korvauksen perusteena oli korjauskustannusten arvonlisäverollinen hinta.
 
Vakuutuksenottajan kirje
Kirjeellään 22.9.2003 Kuluttajien vakuutustoimistolle ja Vakuutuslautakunnalle vakuutuksenottaja valittaa vakuutusyhtiön päätöksistä.
 
Polven tähystyksessä käytettävä optiikka putosi vahingossa lattialle ja särkyi korjauskelvottomaksi 31.7.2003. Vakuutuksenottaja ilmoitti asiasta vakuutusyhtiölle. Yhtiö ehdotti, että vakuutuksenottaja pyytäisi korjauskustannusarvion. Näin hän teki, ja kävi ilmi, että optiikkaa ei voida korjata, mutta OF Oy teki ns. vaihtokorjaustarjouksen. Tarjottiin toimivaa tekniikkaa puoleen hintaan uuden optiikan hinnasta. O:n tehtaalla Saksassa tehtäisiin vanhoista osista (ei kuitenkaan tämän optiikan osista) toimiva tekniikka. Vakuutuksenottaja kysyi vakuutusyhtiön edustajalta puhelimitse luvan optiikan hankkimiseksi ja sai sen, sekä tilasi optiikan.
 
Vakuutuksenottaja oli siinä uskossa, että vakuutusyhtiö maksaa tämän käytetyistä osista tehdyn optiikan kokonaisuudessaan. Hänelle jäisi tietysti omavastuu eli 200 euroa. Vakuutusyhtiö on kuitenkin tehnyt ikävähennyksen tähän käytettyyn optiikkaan. Jos tämä olisi ollut tiedossa jo hankkimishetkellä, vakuutuksenottaja olisi luonnollisesti ostanut uuden optiikan.
Vakuutuksenottajan mielestä vakuutusyhtiö on toiminut väärin ikävähennyslaskelmissaan. Ikävähennys pitäisi hänen mielestään tehdä uuden vastaavanlaisen optiikan hinnasta, eli 2.640 euroa + 22 % alv = 3.220,80 euroa. Vakuutuksenottajan logiikan mukaan ikävähennys on tehty kahdesti, kun hän ensin suostui vanhoista osista tehtyyn tarjoukseen ja vielä toistamiseen korvauspäätösten yhteydessä. Hän on ollut yhteydessä vakuutusyhtiöön ja pyytänyt yhtenä vaihtoehtona, että saisi hankkia uuden vastaavantasoisen optiikan ja peruisi aikaisemman korvaushakemuksensa. Vakuutusyhtiö ei ole tähän suostunut.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 25.1.2004 vakuutuksenottaja on edelleen sitä mieltä, että ikävähennys on laskettu virheellisesti ja pyytää, että lautakunta ottaisi asian käsittelyyn.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 17.2.2004 vakuutusyhtiö toteaa saaneensa Vakuutuslautakunnan käsittelypyynnön ja tarkistaneensa korvauspäätöksen laskelmat uudelleen. Vakuutusyhtiö ei voi muuttaa asiassa antamiaan korvauspäätöksiä. Ikävähennykset on tehty suoraan omaisuusehtojen 304 mukaan. Ehdoissa todetaan, että mm. seuraavien laitteiden osalta tehdään edellisestä poiketen vakuutetun omaisuuden ikään perustuva 20 %:n vuosittainen vähennys toisesta käyttövuodesta alkaen:
-         mittaus-, tutkimus- ja hoitolaitteet.
 
Vähennykset lasketaan koneiden ja laitteiden korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista vuotuisena poistona aina edellisestä jäännöksestä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yritysvakuutuksen omaisuusvakuutuksen yleiset ehdot, voimassa 1.4.2001 alkaen
 
Vahingon määrän laskeminen
Vahingon sattuessa vahingon määrä lasketaan ja omaisuuden arvo määritetään vahinkohetkellä vallinneen hintatason mukaan.
 
Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset.
 
Jos omaisuuden korjaaminen ei ole mahdollista, tai taloudellisesta syystä tarkoituksenmukaista, on vahingon määrä todellisia korjauskustannuksia vastaava rahamäärä tai omaisuuden arvo vähennettynä jäännösarvolla…
 
Kohta 304, Omaisuuserityisehto: irtaimen käyttöomaisuuden ikävähennys ja atk-laitteiden erityisomavastuu
 
Ikävähennykset
Koneiden ja laitteiden rikkoutumisvahingoissa tehdään vahingonkorvausta laskettaessa vakuutetun omaisuuden ikään perustuva 6 %:n vuosittainen vähennys neljännestä käyttövuodesta alkaen. Seuraavien laitteiden osalta tehdään edellisestä poiketen vakuutetun omaisuuden ikään perustuva 20 %:n vuosittainen vähennys toisesta käyttövuodesta alkaen:...
-         mittaus-, tutkimus- ja hoitolaitteet...
 
Vähennys lasketaan koneiden ja laitteiden korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista vuotuisena poistona aina edellisestä jäännöksestä...
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse korjauskustannuksista laskettavasta ikävähennyksestä.
 
Omaisuusvakuutuksen yleisistä ehdoista käy ilmi, että mikäli vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, on se ensisijainen korvausvaihtoehto. Tässä tapauksessa on sovittu ns. vaihtokorjauksesta, jossa rikkoutunut optiikka on korvattu käytetyistä osista rakennetulla optiikalla ja särkyneen optiikan osista on annettu hyvitys.
 
Vakuutuksen omaisuuserityisehdon 304 mukaan korvauksessa otetaan vähentävänä tekijänä huomioon vahingoittuneen omaisuuden ikä. Mittaus-, tutkimus- ja hoitolaitteiden kohdalla ikävähennys on vuosittain 20 % toisesta käyttövuodesta alkaen. Tämä vähennys lasketaan korjauskustannuksista vuotuisina poistoina aina edellisestä jäännöksestä.
 
Lautakunta katsoo, että suoritettu vaihtokorjaus ja sen kustannuksista tehty ikävähennys on ollut ehdoissa määritellyn korvausmenettelyn mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Aminoff, Henriksson, Kallioinen, Laasonen ja Nyyssölä. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta