Haku

VKL 580/14

Tulosta

Asianumero: VKL 580/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2015

Hemförsäkring. Smycken har försvunnit ur ett smyckeskrin i hemmet. Hade det bevisats att ett ersättningsgillt skadefall inträffat? Hemförsäkring, omfattande skyddsnivå.

Uppgifter om händelseförloppet

Försäkringstagaren gjorde 31.10.2010 en undersökningsanmälan angående en stöld som inträffat under perioden 30.6–15.8.2010. Ur ett smyckeskrin i badrummet hemma hos försäkringstagaren hade det enligt undersökningsanmälan stulits bl.a. örhängen och ringar till ett sammanlagt värde av ca 15 000 euro. I bostaden fanns inga spår efter ett inbrott. Låssmeden hade inte heller upptäckt några spår i låset. Försäkringstagaren hade inte lagt märke till att någon olovligen skulle ha varit hemma hos henne. Hon hade inte använt sina smycken sommaren 2010, därför hade hon inte observerat stölden ur smyckeskrinet före slutet av augusti 2010. Hon hade anmält stölden per telefon 30.8.2011. Då hade hon berättat att hon redan hösten 2010 hade kontaktat försäkringsbolaget angående den misstänkta stölden.

Försäkringsbolaget ersatte inte skadan eftersom det inte hade kommit fram att någon skulle ha brutit sig in i bostaden under tiden 30.6–15.8.2010 och stulit egendom. Försäkringsbolaget ansåg att händelsen inte kunde påvisas vara en stöldskada med avseende på tid, omständigheter och plats.

Kundens klagomål

Försäkringstagaren ber om ett utlåtande om fallet. Tjuvarna är så smarta att de inte lämnar några spår efter sig.

Försäkringsbolagets bemötande

Enligt lagen om försäkringsavtal har ersättningssökanden bevisningsskyldigheten för att ett skadefall som ska ersättas har inträffat. Den som söker ersättning ska till försäkringsbolaget överlämna de handlingar och uppgifter som behövs för utredning av ersättningsansvaret. Ett antagande om händelseförloppet fullgör inte bevisskyldigheten. Av beskrivningen över händelsen framgår inte någon enskild, plötslig och oförutsedd händelse till följd av vilken smyckena skulle ha kunnat försvinna. Försäkringstagaren har inte kunnat misstänkliggöra någon för gärningen. När hon efter händelserna lät byta lås till ytterdörren till sin bostad lade låssmeden inte märke till några spår av inbrott i låset. I fallet har det inte klarlagts vad som hänt med egendomen och när, och inte heller huruvida det är fråga om ett eller flera skadefall. Den angivna tidsperioden för skadefallet också påfallande lång, därför är det möjligt att egendomen har förkommit. Skador till följd av att egendom förkommit ersätts inte från försäkringen. För den händelse Försäkringsnämnden anser att skadan bör ersättas konstaterar försäkringsbolaget att det inte har meddelat något beslut om ersättningsbeloppet.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om huruvida försäkringstagaren har bevisat att det inträffat en stöldskada som ska ersättas.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

5.1.1 Omfattande skyddsnivå

Från omfattande skyddsnivå ersätts skador som orsakats av brand, explosion, blixtnedslag, storm, stöld, inbrott, rån, skadegörelse, läckage, luftfartyg samt miljöskador och bräckageskador i den omfattning som nämns i punkterna 5.2.1–5.2.11 och 5.3–5.4.

5.2.12 Annan skada som orsakats till följd av en plötslig och oförutsedd händelse

Om man särskilt har kommit överens därom och anteckning gjorts i försäkrings-brevet, ersätts från den omfattande skyddsnivån också annan skada än en sådan som nämns i punkterna 5.2.1–5.2.11, som direkt orsakas den försäkrade egen-domen till följd av en plötslig och oförutsedd händelse.

5.4.1 Försvinnande eller glömska eller odefinierbar stöld

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av att egendom försvunnit eller glömts kvar, tappats bort eller förkommit. En händelse som inte med avseende på tid, omständigheter och plats kan påvisas vara stöldskada, anses bero på att egendomen försvunnit, glömts kvar, tappats bort eller förkommit.

Enligt en anteckning i försäkringsbrevet är försäkringstagarens hemlösegendom försäkrad också med avseende på en skada som orsakas på grund av en plötslig och oförutsedd händelse.

Bedömning

Försäkringstagaren meddelar att hon i slutet av augusti 2010 märkte att smycken värda ca 15 000 euro hade försvunnit ur ett smyckeskrin i hennes badrum under tiden 30.6–15.8.2010. I en undersökningsanmälan som daterats 31.10.2010 underrättade hon polisen om att smyckena hade stulits. Enligt polisens undersökningsanmälan har försäkringstagaren inte kunnat misstänka någon för gärningen, och bostaden har inte besökts av någon som skulle ha kunnat stjäla smyckena. När försäkringstagaren efteråt lät byta låset i ytterdörren märkte låssmeden inga tecken på inbrott i låset. Av handingarna framgår inte heller att det i försäkringstagarens hem skulle ha funnits några andra spår av intrång eller att något annat än smyckena i fråga skulle ha stulits. Som orsak till att försäkringstagaren först drygt en och en halv månad efter att hon senast hade använt smyckena lade märke till att de försvunnit har hon uppgett att hon inte använde smyckena sommaren 2010.

Försäkringstagaren är skyldig att bevisa att ett ersättningsgillt skadefall har inträffat. Försäkringstagaren har haft en hemförsäkring med omfattande skyddsnivå, och enligt villkoren för den betalas ersättning för skada som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse. Därmed ersätts t.ex. stöldskador, om händelsen har fastställts tillräckligt exakt med avseende på tid, plats och omständigheter.

Försäkringstagaren har angett en 1,5 månader lång period under vilken smyckena försvunnit. Hon kan inte alls säga något desto närmare om försvinnandet. I försäkringstagarens hem har det inte funnits några tecken på att en person olovligen skulle ha tagit sig in i bostaden, och ingen annan egendom har vare sig stulits eller skadats. På basis av allt det skriftliga material som Försäkringsnämnden har till sitt förfogande anser nämnden att försäkringstagaren inte har bevisat att smyckena försvunnit till följd av stöld eller något annat skadefall som ersätts enligt försäkringsvillkoren.

Slutresultat

Försäkringsbolagets ersättningsbeslut bör betraktas som förenligt med försäkringsvillkoren.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Melander

Sekreterare Snellman

 

Medlemmar:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia