Haku

VKL 580/12

Tulosta

Asianumero: VKL 580/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2013

Vakuutuksen kohde Rajoitusehdot Anastetun laiturin korvaaminen vakuutuksesta

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan kuolinpesän huvilakiinteistön pihamaalle oli jätetty säilytykseen uusi laituri huhtikuussa 2012. Se oli kiinnitetty kettingillä pihamäntyyn. Laituri anastettiin 14.6.2012 klo 14.00 ja 15.6.2012 klo 11.00 välisenä aikana. Pesä vaati korvausta kotivakuutuksen perusteella.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Kotivakuutustuote A:n ehtojen mukaan mm. laiturit eivät ole vakuutuksen kohteena. Lisäksi vakuutuksesta ei korvata ulos jätetylle irtaimelle aiheutuneita varkausvahinkoja. Yhtiö ei korvaa vahinkoa.

 

Valitus

Vakuutuksesta tulee korvata laiturin arvo ja muut kulut. Laituri oli ulkona tilapäisessä säilytyksessä, ja vahinko oli äkillinen ja ennalta arvaamaton.

Kuolinpesä katsoo, että vakuutusyhtiön tuotetta B koskevien kotivakuutusehtojen (1.1.2011) mukaan laituri kuuluu kodin ja vapaa-ajan asunnon irtaimistoon ja on myös rakennuksen vakuutuksen kohteena. Toissijaisesti vakioehdot ovat epäselviä, ja niitä on tulkittava kuluttajan hyväksi.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Kyseessä on perinnönjättäjän v. 1998 ottama kotivakuutus, johon sovelletaan yhtiön aiemman kotivakuutustuotteen (tuote A) vakuutusehtoja. Perinnönjättäjä oli aikanaan valinnut huvilan ja huvilairtaimiston turvan tasoksi perustason vakuutuksen. Vakuutus on v. 2008 siirtynyt kuolinpesän nimiin.

Yhtiö viittaa korvauspäätökseensä ja katsoo, että tuotteeseen A 1.1.2010 alkaen sovellettavien vakuutusehtojen kohdissa 4.2.3, 5.2.5 ja 7.14. on selvästi kerrottu, millainen omaisuus ei ole vakuutuksen kohteena ja millaiset vahinkotapahtumat sisältyvät vakuutuksen korvauspiiriin. Tämä vahinkotapahtuma ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Asiassa on kyse anastetun laiturin korvaamisesta kotivakuutuksen perusteella. Ensi vaiheen riitakysymyksenä on se, sovelletaanko tapaukseen tuotetta A vai B koskevia kotivakuutusehtoja.

Vakuutusehdot

Kuolinpesän kotivakuutuksen 9.7.2011 päivätyn vakuutuskirjan merkintöjen mukaan tuolloin veloitettu vakuutusmaksu koskee vakuutuskautta 1.9.2011–31.8.2012, ja vakuutukseen sovelletaan kotivakuutustuote A:n ehtoja. Tämän perusteella lautakunta katsoo, että vahinkohetkellä 14.–15.6.2012 kuolinpesän kotivakuutukseen sovellettiin 1.1.2010 päivättyjä tuotteen A vakuutusehtoja.

Kotivakuutustuote A:n esinevakuutusehtojen kohdan 4.2.3 mukaan vakuutuksen kohteena eivät ole ulkona olevat patsaat, taide-esineet ja muut vastaavat erikoisrakennelmat eikä laiturit tai rantarakennelmat.

Peruskotivakuutuksen korvauspiiriä määrittävien ehtojen kohdan 5.2.5 (Varkaus) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle anastamisesta aiheutunut vahinko, jos rakennukseen on

  • murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa käyttäen,
  • tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Vakuutuksesta korvataan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, silloin kun se on tilapäisesti

  • säilytettynä suojaavasti suljetussa tilassa muualla kuin vakuutuspaikassa,
  • matkalla mukana.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 7.14 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu varkaudesta ulos jätetylle irtaimelle, paitsi tavanomaisesti ulkona pidettäville puutarha- ja pihakalustolle, lukitulle pyörälle tai lukitulle veneelle.

Ratkaisu

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohtien 4.2.3 ja 7.14 perusteella laiturit eivät ole vakuutuksen kohteena, eikä ulos jätetylle irtaimelle aiheutuneita anastusvahinkoja muutoinkaan lähtökohtaisesti korvata vakuutuksesta. Lautakunta katsoo lisäksi, etteivät ehtojen kohdan 5.2.5 mukaiset korvattavan vakuutustapahtuman edellytykset täyty tässä tapauksessa.

Lautakunta ei pidä näitä ehtokohtia sisällöltään epäselvinä.

Näillä perusteilla lautakunta pitää yhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena eikä suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia