Haku

VKL 579/14

Tulosta

Asianumero: VKL 579/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 04.03.2015

Autoon asennettujen renkaiden rikkoutuminen autoa ajettaessa. Renkaiden korvattavuus kotivakuutuksesta. Vakuutuksen kohde.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan ajaessa autolla kotiin menevällä tiellä, autoon asennetut renkaat olivat puhjenneet kesällä 2012 kerran, kesällä 2013 kaksi kertaa ja keväällä 2014 yhden kerran. Vakuutuksenottaja haki korvauksia renkaiden korjaus ja ostokuluista 29.4.2014 päivätyllä vahinkoilmoituksella kotivakuutuksestaan. Koska renkaat olivat vahinkoajankohtana kiinnitettynä autoon eikä konevoimalla kulkeva ajoneuvo eli auto ollut kotivakuutuksen kohteena, ei korvausta renkaiden vahingoista maksettu. Lisäksi korvausta oli haettu kesän 2012 rengasvahingon osalta liian myöhään eli yli vuoden kuluessa vahingosta, minkä vuoksi korvausvaatimus oli tältä osin vanhentunut.    

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja pyytää asian käsittelyä uudelta kantilta. Hän on ollut yli 30 vuotta vakuutusyhtiön asiakas ja kun vahinko sattuu, keksitään syy, ettei korvausta makseta.   

Vakuutusyhtiön vastine

Koti-irtaimistoon sovellettavien kotivakuutuksen ehtojen mukaan ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut konevoimalla kulkeville tai kuljettaville ajoneuvoille. Koska renkaat olivat vahinkohetkellä kiinnitettyinä autoon, ei vahinko ole kotivakuutuksesta korvattava. Vuoden 2012 vahingon osalta korvausoikeus on myös vanhentunut.    

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, ovatko autoon asennetut renkaat korvattavia kotivakuutuksesta. Asiassa on lisäksi kysymys siitä, onko osa korvausvaatimuksista vanhentunut.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutuksen ehtojen kohdan 20.1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuksen laajuudesta riippuen näiden ehtojen mukaisesti kohdissa 21.1, 22.1 tai 23.1 mainituista vakuutustapahtumista vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä kohdassa 20.6.2 ja 20.6.3 mainitut muut kustannukset. 

Vakuutusehtojen kohdan 20.3.2 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu kodin ja vapaa-ajan omaisuus seuraavasti: …

- vakuutettujen yksityisessä käytössä olevasta henkilöautosta, moottoripyörästä, moposta ja veneestä irrotetut, tavanomaisesti irrotettavissa olevat osat ja tavanomaiset varusteet, joille aiheutuneista vakuutustapahtumista ei suoriteta korvausta muusta vakuutuksesta…

Vakuutusehtojen kohdan 20.3.4 mukaan vakuutuksen kohteena eivät ole …

- konevoimalla kulkevat tai kuljetettavat ajoneuvot ja laitteet…

Yleisten sopimusehtojen kohdan 11.2 mukaan vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. … Jos korvausvaatimusta ei esitetä säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Asian arviointi

Vakuutuksenottajan autoon asennettuja renkaita on vaurioitunut, kun autolla on ajettu vakuutuksenottajan kotiin menevällä tiellä. Vakuutuksenottaja on hakenut korvauksia vahingoista kotivakuutuksestaan. Kotivakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden ehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma. Auto renkaat eivät ole kotivakuutuksen kohteena silloin, kun ne on asennettu autoon. Tällöin ne ovat tämän auton osia ja ne voidaan korvata autossa mahdollisesti olevasta autovakuutuksesta.

Korvausvaatimus vuonna 2012 tapahtuneen renkaan rikkoutumisen vuoksi on esitetty vakuutusyhtiölle vuonna 2014 eli yli vuoden kuluessa vakuutuksenottajalle tapahtuneesta vahinkotapahtumasta, josta vakuutuksenottaja on hakenut korvausta omasta kotivakuutuksestaan. Täten korvausta on haettu yli vuoden kuluessa siitä, kun vakuutuksenottajalle on tullut tieto vahingosta.

Lopputulos

Renkaiden vahingot eivät ole miltään osin korvattavia vakuutuksenottajan kotivakuutuksesta. Vakuutusyhtiön korvauspäätös on tämän vuoksi asianmukainen.

Vuonna 2012 tapahtuneesta vahingosta on korvausvaatimus esitetty vakuutusyhtiölle liian myöhään ja tältä osin asia on vanhentunut.

Tämän ratkaisuosituksen antoi puheenjohtaja Melander sihteerin esittelystä.  

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Snellman 

Tulosta