Haku

VKL 579/13

Tulosta

Asianumero: VKL 579/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.04.2014

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan yhtiövastikkeen alentamista koskeva vaatimus. Vakuutustapahtuman syntyminen.

Tapahtumatiedot

Asunto Oy R:n osakkaat, joiden omistamat osakkeet oikeuttavat huoneistojen A 151, 152, 153 ja 154 hallintaan, ovat maksaneet huoneistoistaan kaksinkertaista yhtiövastiketta muihin osakkeenomistajiin verrattuna. Heidän näkemyksensä mukaan tilanne taloyhtiössä on ollut asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.

Osakkeiden omistajat ovat päättäneet hakea yhtiöjärjestyksen muutosta, jotta vastikkeet saatetaan samalle tasolle muiden osakkeenomistajien kanssa. Tässä tapauksessa yhtiöjärjestyksen muutokseen vaaditaan asunto-osakeyhtiölain mukaisesti kaikkien osakkeenomistajien suostumus. Tämän vuoksi osakkeen omistajat ovat lähestyneet muita taloyhtiön osakkeen omistajia kirjeellä. Kirjeessä asunto-osakeyhtiön osakkaille on annettu mahdollisuus joko antaa suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai vaihtoehtoisesti vastustaa sitä. Suostumuksensa on antanut noin 50 osakkeen omistajaa.

Osakkeen omistajille on ilmoitettu, että suostumalla siihen, että huoneistojen A 151, 152, 153 ja 154 yhtiövastikkeet saatetaan samalle tasolle muiden huoneistojen kanssa, ovat he riidan ulkopuolella. Heitä on pyydetty vastaamaan kirjeeseen palauttamalla kirjeen lopussa oleva vastauskaavake siinä mainittuun osoitteeseen. Heille on samalla ilmoitettu, että mikäli he jättävät suostumuksen toimittamatta, ovat he henkilökohtaisesti vastaajina riita-asiassa, joka laitettaisiin vireille käräjäoikeudessa.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuskorvauksen edellytyksenä olevaa vakuutustapahtumaa eli riidan syntymistä ei ole tapauksessa sattunut, minkä vuoksi se ei ole myöntänyt asiassa oikeusturvaetua.

Valitus

Kyseessä on ollut vaatimus, joka on tehty taloyhtiön osakkaille ja myös myöhemmin yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ja vastikkeen kohtuullistamiseksi. Kyseessä on ollut Asunto Oy R:n osakkaiden nostama riita-asia. Osakkaat omistavat huoneistot A 151, 152, 153 ja 154. He ovat maksaneet osakkeen omistajina jatkuvasti huoneistoistaan kaksinkertaista yhtiövastiketta muihin osakkeenomistajiin verrattuna. Heidän näkemyksensä mukaan tilanne taloyhtiössä on ollut asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.

Osakkeiden omistajat ovat päättäneet hakea yhtiöjärjestyksen muutosta, jotta vastikkeet saatetaan samalle tasolle muiden osakkeenomistajien kanssa. Tässä tapauksessa yhtiöjärjestyksen muutokseen vaaditaan asunto-osakeyhtiölain mukaisesti kaikkien osakkeenomistajien suostumus. Tämän vuoksi osakkeen omistajat ovat lähestyneet muita taloyhtiön osakkeen omistajia kirjeellä. Kirjeessä asunto-osakeyhtiön osakkaille on annettu mahdollisuus joko antaa suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai vaihtoehtoisesti vastustaa sitä. Suostumuksensa on antanut noin 50 osakkeen omistajaa.

Kun yksittäisen huoneiston yhtiövastiketta lasketaan, tarkoittaa tämä taloyhtiölle tulon menetystä. Jos menetetty yhtiövastikkeen määrä on taloyhtiölle välttämätöntä, on menetetty määrä kerättävä muilta osakkeenomistajilta. Huoneistojen A 151, 152, 153 ja 154 vastikkeiden laskeminen samaan tasoon muiden huoneistojen kanssa tarkoittaa muille osakkeen omistajille huoneistokohtaista muutaman euron yhtiövastikkeen kuukausittaista korotusta.

Osakkeen omistajille on ilmoitettu, että suostumalla siihen, että huoneistojen A 151, 152, 153 ja 154 yhtiövastikkeet saatetaan samalle tasolle muiden huoneistojen kanssa, ovat he riidan ulkopuolella. Heitä on pyydetty vastaamaan kirjeeseen palauttamalla kirjeen lopussa oleva vastauskaavake siinä mainittuun osoitteeseen. Heille on samalla ilmoitettu, että mikäli he jättävät suostumuksen toimittamatta, ovat he henkilökohtaisesti vastaajina riita-asiassa, joka laitettaisiin vireille käräjäoikeudessa.

Hakijan oikeusturvavakuutuksen tulee kattaa edellä mainitusta riita-asiasta johtuvat oikeudenkäyntikulut riidan syntymishetkestä lähtien. Tässä valituksessa osapuolena olevan osakkeen omistajan vakuutusyhtiö ei ole hyväksynyt tätä riita-asiaksi ennen kuin asiassa nostettaisiin kanne.

Valituksen tekijän näkemyksen mukaisesti on kiistatonta, että vakuutuksen tulee vastata oikeudenkäyntikuluista riita-asiassa, joka on asunto-osakeyhtiölain mukaisesti riitautunut. Myönteisen vakuutuspäätöksen ehtona ei voi vakuutusehtojen mukaan olla asian jättäminen alueellisesti toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tätä ei edellytetä muiltakaan vakuutuksenottajilta. Vakuutuksenottajan täytyy aina pystyä harkitsemaan asian viemistä tuomioistuimeen myös oikeudenkäyntikulujen osalta. Päätös vakuutuksen soveltumisesta vahinkotapahtumaan tulee olla tiedossa ennen asian laittamista vireille. Kielteisellä päätöksellä vakuutuksen ottaja on laitettu muita vakuutuksen ottajia huonompaan asemaan. Vakuutusehtoja on hakijan käsityksen mukaan kiistatta tulkittu vakuutuksen ottajan näkemyksen vastaisesti.

Jotta yhtiöjärjestystä voidaan vastikeperusteiden osalta muuttaa, tarvitaan siihen niiden osakkeenomistajien suostumus, joiden vastike tällöin nousee. Pelkkä määräenemmistö yhtiökokouksessa ei siis riitä. Kanteen nostamisen edellytys on, että yhtiökokous hylkää vaaditun muutoksen tai yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tarvittavaa osakkeenomistajan suostumusta ei ole saatu kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotusta olisi pitänyt käsitellä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirjaan on merkittävä niiden osakkeenomistajien nimet, jotka vastustavat yhtiöjärjestyksen muuttamista. Kanne laitetaan vireille kolmen kuukauden kuluessa niitä osakkeenomistajia vastaan, jotka vastustavat yhtiöjärjestyksen muuttamista tai eivät ole antaneet siihen tarvittavaa suostumusta.

Olisi vakuutuksenottajan kannalta kohtuutonta, jos hänen vakuutuksensa ei kattaisi riita-asian oikeudenkäyntikuluja tilanteessa, jossa vakuutusehtojen mukaisesti on kiistattomasti osoitettu riidan syntymishetki. Asiaa ei ole laatunsa vuoksi suljettu vakuutusehtojen ulkopuolelle.

Vakuutusyhtiö on vakuutusehtojen vastaisella vakuutuspäätöksellä aiheuttanut vakuutuksenottajan vetäytymisen tässä riita-asiassa, jossa kanne olisi tullut jättää käräjäoikeuteen kolmen kuukauden kuluessa yhtiökokouksen valituksenalaisesta päätöksestä. Vakuutuksenottajat eivät ole uskaltaneet kuluriskin vuoksi puolustaa oikeuksiaan. Näin ollen vakuutusyhtiön toiminnalla on ollut laajat, epäedulliset vaikutukset vakuutuksen ottajan toimiin tässä riita-asiassa.

Edellä mainituilla perusteilla vakuutusehtoja tulee kohtuullistaa ja ulottaa kattamaan riita-asian oikeusturvakulut.

Edellä lausutusta seuraa, että oikeusturva olisi tullut myöntää vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutusyhtiö on ollut tietoinen näistä seikoista ja näin ollen on velvollinen korvaamaan muutoksenhakijan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut tässä asiassa. Kuluina vaaditaan 400,00 euroa korkoineen päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Oikeusturvavakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen vakuutuksen voimassaoloaikana. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. Vakuutusyhtiöön ei ole pyynnöstä huolimatta toimitettu vastapuolien yhtäkään kielteistä vastausta. Koska ei ole osoitettu, että vastapuolet vastustavat vaatimuksia, ei oikeusturvaetua ole voitu myöntää. Korvattavaa vakuutustapahtumaa ei ole sattunut.

Oikeusturvailmoituksen liitteenä ei ole toimitettu yhtiökokouksen päätöstä. Tuossa vaiheessa vakuutusyhtiössä ei ollut tietoa siitä, että yhtiökokous on antanut päätöksen asiassa. Pöytäkirjan mukaan yhtiökokouksessa on käsitelty asiamiehen avustuksella osakkeenomistajien vaatimusta yhtiöjärjestyksen kohtuullistamisesta hoitovastikkeiden osalta.

Oikeusturvavakuutuksesta maksetaan korvauksia asianajokustannuksista, kun asia on sellainen, että se voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi. Aikaisemmin todetusti asian tulee olla kuitenkin vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla riitautunut. Jos edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt.

Jos yhtiöön olisi toimitettu yhtiökokouksen päätös tuolloin 29.5.2013 oikeusturvailmoituksen mukana tai muutoin ilmoitettu, että yhtiökokous on pidetty ja sen päätöstä aiotaan moittia, olisi oikeusturvaetu ollut myönnettävissä yhtiökokouksen päätöstä koskevaan moiteoikeudenkäyntiin. Vaatimuksen riitautusta ei ole osoitettu oikeusturvailmoituksen yhteydessä ja ennen vakuutusyhtiön oikeusturvapäätöksen antamista. Korvattavaa vakuutustapahtumaa ei ole näytetty tapahtuneen, joten vakuutusyhtiö pitää hylkäävää päätöstään tässä oikeusturva-asiassa vakuutusehtojen mukaisina.

Ennen oikeusturvapäätöksen tekemistä ei vakuutusyhtiöön ole toimitettu yhtiökokouksen päätöstä eikä tietoa siitä, että yhtiökokous on käsitellyt vastikeasiaa. Jos yhtiökokouksen päätös olisi ollut käytettävissä ennen oikeusturvapäätöksen tekemistä, olisi oikeusturvaetu ollut myönnettävissä yhtiökokouksen moiteoikeudenkäyntiin.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3 mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa.

Kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa.

Kohdan 7.3.1 mukaan jos edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys oikeusturvaedun myöntämisestä asunto-osakeyhtiön osakkaiden yhtiövastikkeen alentamista koskevaan riitaan.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattava on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. Tapauksessa osakkaat, joille yhtiövastikkeen kohtuullistamista koskeva vaatimus on esitetty, eivät ole kiistäneet vaatimusta, minkä vuoksi vakuutusehtojen edellyttämää vakuutustapahtumaa ei ole tapauksessa sattunut. Pelkkä vaatimukseen vastaamatta jättäminen ei tapauksessa tarkoita vakuutusehtojen edellyttämää yksilöityä kiistämistä.

Valittaja on vedonnut valituksessaan siihen, että korvauksen epääminen olisi tapauksessa kohtuutonta. Lautakunta toteaa, että sovellettavat ehdot ovat yleisiä oikeusturvavakuutuksissa käytettäviä ehtoja. Vakuutuskorvauksen ehdoksi on asetettu korvattavan vakuutustapahtuman syntyminen. Lautakunta toteaa, että tällainen ehto ei ole kohtuuton, eikä sen soveltaminen johda tapauksessa kohtuuttomuuteen.

Ohjesääntönsä mukaan lautakunta ei käsittele sille osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Lautakunta voi kuitenkin käsitellä riitaa siitä, ovatko nämä kustannukset korvattavia oikeusturvavakuutuksesta. Valittajan asiamies ei ole esittänyt, että valituksen tekemisestä aiheutuneet kustannukset tulisi korvata oikeusturvavakuutuksesta. Tämän vuoksi lautakunta ei käsittele valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvausvaatimusta.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Korpiola ja Rusanen sekä varajäsenet Hirviniemi ja Rantala. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia