Haku

VKL 579/12

Tulosta

Asianumero: VKL 579/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.10.2013

Esinevahingon korvaaminen Vahingonkärsineen myötävaikutus

Tapahtumatiedot            

Yksityinen elinkeinonharjoittaja A peruutti 14.1.2012 kaupungin ylläpitämällä ulkoilualueen pysäköintialueella lumipenkkaan, minkä seurauksena auton takapuskuri osui lumipenkan sisällä olleisiin kiviin ja vaurioitui.

A vaati auton vaurioista korvausta kaupungilta, joka teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

 

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 16.8.2012. Yhtiö totesi, että tienkäyttäjän on tieliikennelain mukaan noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Yhtiölle toimitetun selvityksen mukaan kivien tarkoitus oli rajoittaa pysäköintiä pysäköintialueen laidalla olevan pukusuojarakennuksen edessä olevien portaiden eteen. Vahingon tapahtuessa ne olivat olleet normaalin aurauspenkan sisällä. Yhtiö katsoi, että vahinko ei ollut aiheutunut kaupungin tai sen työntekijöiden tuottamuksesta. Vahinko oli sattunut, kun ajoneuvon kuljettaja oli peruuttanut auton lumipenkkaan, minkä sisällä kivet olivat. Koska kaupunkia ei ollut pidettävä asiassa korvausvelvollisena, vahinkoa ei voitu korvata vastuuvakuutuksesta.

A:n reklamaation johdosta yhtiö käsitteli asian uudelleen ja antoi uuden korvauspäätöksen 25.10.2012. Yhtiö katsoi vahingon kaupungin vastuuvakuutuksesta korvattavaksi. Koska A oli tietoisesti peruuttanut lumikasaan tietämättä, mitä lumikasan sisällä on, yhtiö vähensi korvauksesta ½ vahinkoa kärsineen oman myötävaikutuksen perusteella.

 

Valitus                               

Vakuutuslautakunnalle osoittamassaan valituksessa A vaatii vahingon täysimääräistä korvaamista kaupungin vastuuvakuutuksesta. A katsoo, että kivet ja muut esineet tulee yleisillä parkkipaikoilla merkitä etenkin talvella. Kivien ympärille tulisi laittaa esimerkiksi tolpat ja näiden ympärille heijastinnarut. Kaupunki ei ole merkinnyt kiviä ja on siten vahingosta täysimääräisessä korvausvastuussa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vastuuvakuutus korvaa vahingot, joista vakuutuksenottajana oleva kaupunki on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle. Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella. Yhtiö viittaa tien käyttäjän tieliikennelain mukaisiin velvollisuuksiin ja toteaa, että A on ottanut tietoisen riskin peruuttaessaan selvästi havaittavaan aurauspenkkaan selvittämättä ja tietämättä, mitä lumikasan sisällä on. A ei siten ole noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta, vaan hän on ottanut tietoisen riskin. Yhtiö katsoo, että korvausta tulee A:n oman myötävaikutuksen perusteella alentaa puolella eikä sen aiempaa päätöstä siten tule muuttaa.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle kaupungille tilaisuuden antaa asiassa vastineensa. Kaupungin edustaja on ilmoittanut puhelimitse lautakunnalle, ettei kaupungilla ole asiassa lisättävää.

 

Selvitykset                         

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössään seuraavat selvitykset:

 • A:n valitus Vakuutuslautakunnalle 9.11.2012
 • vakuutusyhtiön vastine 30.1.2013
 • kaupungin vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle 14.8.2012
 • A:n korvausvaatimus kaupungille (päiväämätön)
 • auton korjauslasku 5.7.2012 ja maksutosite 1.8.2012
 • 3 kpl päiväämättömiä valokuvia vahinkopaikalta
 • 6 kpl 16.1.2012 otettuja valokuvia vaurioituneesta autosta
 • kaupungin puistotyönjohtajan lausunto vahinko-olosuhteista 2.8.2012
 • vakuutusyhtiön korvauspäätös 16.8.2012
 • kaupungin kunnossapitopäällikön päätös koskien A:n korvausvaatimusta 20.8.2012
 • vakuutusyhtiön korvauspäätös 25.10.2012

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainsäädäntö

Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 203.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon (…), joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu. Lain 6 luvun 1 §:n mukaan jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.

Tieliikennelain (3.4.1981/267) 3.1 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Saman lain 5 §:n (12.4.1991/671) mukaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa tien ulkopuolella kuljetettaessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Ratkaisusuositus

Asiassa on osapuolten kesken riidatonta, että vakuutuksenottajana oleva kaupunki on syyllistynyt huolimattomuuteen, kun pysäköintialueella olevista kivistä ei ole varoitettu alueen käyttäjiä tai puhdistettu kiviä lumesta. Vakuutuslautakunta käsittelee asiaa siltä osin, kuin on kyse vakuutusyhtiön vahingonkärsineen myötävaikutuksen perusteella tekemästä vähennyksestä korvaukseen.

Vahinko on tapahtunut, kun A on peruuttanut autonsa pysäköintialueen reunalla olleeseen lumipenkkaan, jonka sisällä oli kivi. Vakuutuslautakunta toteaa, että A:lla on ollut tieliikennelain mukaan velvollisuus noudattaa olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Lautakunta katsoo, että A on osaltaan laiminlyönyt tätä velvollisuuttaan peruuttaessaan lumipenkkaan tietämättä, mitä lumipenkan sisällä on. Tällä perusteella hän on myötävaikuttanut vahingon syntyyn tavalla, joka vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n mukaan oikeuttaa vahingonkorvauksen sovitteluun. Lautakunta pitää asianmukaisena vakuutusyhtiön tekemää 1/2 alennusta korvaukseen eikä suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Laine.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta