Haku

VKL 578/15

Tulosta

Asianumero: VKL 578/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2016

Huoltoyhtiön vastuu. Tuottamus. Asunto-osakeyhtiön ullakkokomeroiden tyhjennyksen yhteydessä hävitetyt taulut. Tuliko taulujen menetys korvata huoltoyhtiön vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Kiinteistöhuoltoyritys A Oy tyhjensi asunto-osakeyhtiön isännöitsijän toimeksiannosta asunto-osakeyhtiön merkitsemättömät ullakkokomerot 2.–3.9.2014. Tyhjentämisestä oli tiedotettu 21.8.2014 rappukäytävien ilmoitustauluille, hisseihin ja vintin oviin laitetuilla ilmoituksilla, joissa kehotettiin merkitsemään komeroihin asukkaan nimi, asunnon numero ja päivämäärä sillä uhalla, että merkitsemättömät komerot tyhjennetään. Tiedottaminen tapahtui asunto-osakeyhtiön tavanomaisen käytännön mukaisesti. Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja B oli aiemmin samana vuonna vienyt maalaamiaan tauluja väliaikaissäilytykseen ullakkokomeroon, jonka ovessa oli B:n huoneiston numero. Myös tämä komero tyhjennettiin. B esitti asiassa korvausvaatimuksen, jonka johdosta A Oy teki vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, ettei A Oy ollut aiheuttanut vahinkoa huolimattomuudellaan eikä se siten ollut korvausvastuussa vahingosta. A Oy:n toimeksiantona oli ollut tyhjentää merkitsemättömät ullakkokomerot ja viedä käytävillä olevat tavarat jätelavalle paloturvallisuussyistä. Tyhjennyksestä oli sovittu isännöitsijän kanssa ja asiasta oli aiemman käytännön mukaisesti laitettu asukkaille tiedotteet porraskäytäviin. Muita kuin merkitsemättömiä komeroita ei tyhjennetty. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei korvattu A Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

B ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. B katsoo, että A Oy on vahingosta korvausvastuussa vahingonkorvauslain nojalla. Komeroiden tyhjennyksestä on ilmoitettu kesälomakauden aikana vain kahden viikon ajan, eikä ilmoitusta ole toimitettu huoneistoihin tai niiden haltijoille nimenomaisesti. A Oy ei ole kiistänyt B:n hallussa olleen ullakkokomeron olleen lukittu, vaan lukko on rikottu. A Oy ei ole kiistänyt vieneensä tuhottavaksi komerossa olleen huomattavan taulukokoelman. Isännöitsijään tai B:hen ei ole ennen tätä oltu yhteydessä. Omaisuuden arvoa ei ennen sen tuhoamista ole edes yritetty selvittää eikä ole varmistettu, onko B saanut ilmoitusta komeroiden tyhjentämisestä. Taulujen arvo, 17.280 euroa viivästyskorkoineen tulee korvata A Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiassa. A Oy on suorittanut komeroiden tyhjennyksen ja siitä ilmoittamisen isännöitsijältä saamansa toimeksiannon mukaisesti. Toimintatavasta mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja ei voida sälyttää työn suorittajan eli huoltoyhtiön vastuulle. Asunto-osakeyhtiössä noudatetuista käytännöistä tulee olla yhteydessä suoraan isännöitsijään ja keskustella asiasta asunto-osakeyhtiössä. A Oy ei ole vahingosta korvausvastuussa eikä vahinko siten tule vastuuvakuutuksesta korvattavaksi. Vakuutusyhtiö ilmoittaa varaavansa oikeuden ottaa erikseen kantaa vahingon määrään, jos Vakuutuslautakunta pitää A Oy:tä vahingosta korvausvastuullisena.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle A Oy:lle tilaisuuden esittää kannanottonsa asiassa. A Oy:n puolesta on ilmoitettu lautakunnalle, ettei A Oy:llä ole asiaan lisättävää.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko B:n taulujen menetys korvata A Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 201.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää yleensä vahingon aiheuttamista tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A Oy oli asunto-osakeyhtiön isännöitsijältä saamansa toimeksiannon mukaisesti tyhjentänyt merkitsemättömät ullakkokomerot 2.–3.9.2014. Tyhjennyksestä oli tiedotettu asunto-osakeyhtiön yleisiin tiloihin kaksi viikkoa ennen aiottua tyhjennysaikaa laitetuilla ilmoituksilla, joissa kehotettiin merkitsemään komeroiden oviin asunnon numero ja merkitsemispäivämäärä sillä uhalla, että merkitsemättömät komerot tyhjennetään.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A Oy on selvitysten perusteella sinänsä suorittanut komeroiden tyhjennystoimeksiannon ja siitä tiedottamisen isännöitsijältä saamansa ohjeiden ja asunto-osakeyhtiön tavanomaisen käytännön mukaisesti. Lautakunta katsoo kuitenkin, että sen, että B:n hallussa olleessa ullakkokomerossa on ollut suuri määrä tauluja, on täytynyt olla tyhjennyksen suorittaneen A Oy:n työntekijän havaittavissa. Lautakunnan näkemyksen mukaan huolellinen toiminta tässä tilanteessa olisi edellyttänyt varmistumista siitä, saako taulut hävittää. Vakuutuslautakunta katsoo, että A Oy on huolimattomuutensa perusteella korvausvastuussa B:n taulujen menettämisestä ja että taulujen menetys tulee korvata A Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan varannut tilaisuuden selvittää vahingon määrän erikseen, mikäli Vakuutuslautakunta katsoo, että vahinko tulee korvata A Oy:n vastuuvakuutuksesta. Tällä perusteella Vakuutuslautakunta jättää vahingon määrän osapuolten välisen selvittelyn varaan.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan taulujen menetyksen A Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia