Haku

VKL 578/13

Tulosta

Asianumero: VKL 578/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.04.2014

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan yhtiövastikkeen alentamista koskeva vaatimus. Vakuutustapahtuman syntyminen.

Tapahtumatiedot

Asunto Oy R:n osakkaat, joiden omistamat osakkeet oikeuttavat huoneistojen A 151, 152, 153 ja 154 hallintaan, ovat maksaneet huoneistoistaan kaksinkertaista yhtiövastiketta muihin osakkeenomistajiin verrattuna. Heidän näkemyksensä mukaan tilanne taloyhtiössä on ollut asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.

Osakkeiden omistajat ovat päättäneet hakea yhtiöjärjestyksen muutosta, jotta vastikkeet saatetaan samalle tasolle muiden osakkeenomistajien kanssa. Tässä tapauksessa yhtiöjärjestyksen muutokseen vaaditaan asunto-osakeyhtiö­lain mukaisesti kaikkien osakkeenomistajien suostumus. Tämän vuoksi osakkeen omistajat ovat lähestyneet muita taloyhtiön osakkeen omistajia kirjeellä. Kirjeessä asunto-osakeyhtiön osakkaille on annettu mahdollisuus joko antaa suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai vaihtoehtoisesti vastustaa sitä. Suostumuksensa on antanut noin 50 osakkeen omistajaa.

Osakkeen omistajille on ilmoitettu, että suostumalla siihen, että huoneistojen A 151, 152, 153 ja 154 yhtiövastikkeet saatetaan samalle tasolle muiden huoneistojen kanssa, ovat he riidan ulkopuolella. Heitä on pyydetty vastaamaan kirjeeseen palauttamalla kirjeen lopussa oleva vastauskaavake siinä mainittuun osoitteeseen. Heille on samalla ilmoitettu, että mikäli he jättävät suostumuksen toimittamatta, ovat he henkilökohtaisesti vastaajina riita-asiassa, joka laitettaisiin vireille käräjäoikeudessa.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuskorvauksen edellytyksenä olevaa vakuutustapahtumaa eli riidan syntymistä ei ole tapauksessa sattunut, minkä vuoksi se ei ole myöntänyt asiassa oikeusturvaetua.

Valitus

Kyseessä on ollut vaatimus, joka on tehty taloyhtiön osakkaille ja myös myöhemmin yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ja vastikkeen kohtuullistamiseksi. Kyseessä on ollut Asunto Oy R:n osakkaiden nostama riita-asia. Osakkaat omistavat huoneistot A 151, 152, 153 ja 154. He ovat maksaneet osakkeen omistajina jatkuvasti huoneistoistaan kaksinkertaista yhtiövastiketta muihin osakkeenomistajiin verrattuna. Heidän näkemyksensä mukaan tilanne taloyhtiössä on ollut asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.

Osakkeiden omistajat ovat päättäneet hakea yhtiöjärjestyksen muutosta, jotta vastikkeet saatetaan samalle tasolle muiden osakkeenomistajien kanssa. Tässä tapauksessa yhtiöjärjestyksen muutokseen vaaditaan asunto-osakeyhtiö­lain mukaisesti kaikkien osakkeenomistajien suostumus. Tämän vuoksi osakkeen omistajat ovat lähestyneet muita taloyhtiön osakkeen omistajia kirjeellä. Kirjeessä asunto-osakeyhtiön osakkaille on annettu mahdollisuus joko antaa suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai vaihtoehtoisesti vastustaa sitä. Suostumuksensa on antanut noin 50 osakkeen omistajaa.

Kun yksittäisen huoneiston yhtiövastiketta lasketaan, tarkoittaa tämä taloyhtiölle tulon menetystä. Jos menetetty yhtiövastikkeen määrä on taloyhtiölle välttämätöntä, on menetetty määrä kerättävä muilta osakkeenomistajilta. Huoneistojen A 151, 152, 153 ja 154 vastikkeiden laskeminen samaan tasoon muiden huoneistojen kanssa tarkoittaa muille osakkeen omistajille huoneistokohtaista muutaman euron yhtiövastikkeen kuukausittaista korotusta.

Osakkeen omistajille on ilmoitettu, että suostumalla siihen, että huoneistojen A 151, 152, 153 ja 154 yhtiövastikkeet saatetaan samalle tasolle muiden huoneistojen kanssa, ovat he riidan ulkopuolella. Heitä on pyydetty vastaamaan kirjeeseen palauttamalla kirjeen lopussa oleva vastauskaavake siinä mainittuun osoitteeseen. Heille on samalla ilmoitettu, että mikäli he jättävät suostumuksen toimittamatta, ovat he henkilökohtaisesti vastaajina riita-asiassa, joka laitettaisiin vireille käräjäoikeudessa.

Hakijan oikeusturvavakuutuksen tulee kattaa edellä mainitusta riita-asiasta johtuvat oikeudenkäyntikulut riidan syntymishetkestä lähtien. Tässä valituksessa osapuolena olevan osakkeen omistajan vakuutusyhtiö ei ole hyväksynyt tätä riita-asiaksi ennen kuin asiassa nostettaisiin kanne.

Valituksen tekijän näkemyksen mukaisesti on kiistatonta, että vakuutuksen tulee vastata oikeudenkäyntikuluista riita-asiassa, joka on asunto-osakeyhtiö­lain mukaisesti riitautunut. Myönteisen vakuutuspäätöksen ehtona ei voi vakuutusehtojen mukaan olla asian jättäminen alueellisesti toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tätä ei edellytetä muiltakaan vakuutuksenottajilta. Vakuutuksenottajan täytyy aina pystyä harkitsemaan asian viemistä tuomioistuimeen myös oikeudenkäyntikulujen osalta. Päätös vakuutuksen soveltumisesta vahinkotapahtumaan tulee olla tiedossa ennen asian laittamista vireille. Kielteisellä päätöksellä vakuutuksen ottaja on laitettu muita vakuutuksen ottajia huonompaan asemaan. Vakuutusehtoja on hakijan käsityksen mukaan kiistatta tulkittu vakuutuksen ottajan näkemyksen vastaisesti.

Jotta yhtiöjärjestystä voidaan vastikeperusteiden osalta muuttaa, tarvitaan siihen niiden osakkeenomistajien suostumus, joiden vastike tällöin nousee. Pelkkä määräenemmistö yhtiökokouksessa ei siis riitä. Kanteen nostamisen edellytys on, että yhtiökokous hylkää vaaditun muutoksen tai yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tarvittavaa osakkeenomistajan suostumusta ei ole saatu kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotusta olisi pitänyt käsitellä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirjaan on merkittävä niiden osakkeenomistajien nimet, jotka vastustavat yhtiöjärjestyksen muuttamista. Kanne laitetaan vireille kolmen kuukauden kuluessa niitä osakkeenomistajia vastaan, jotka vastustavat yhtiöjärjestyksen muuttamista tai eivät ole antaneet siihen tarvittavaa suostumusta.

Olisi vakuutuksenottajan kannalta kohtuutonta, jos hänen vakuutuksensa ei kattaisi riita-asian oikeudenkäyntikuluja tilanteessa, jossa vakuutusehtojen mukaisesti on kiistattomasti osoitettu riidan syntymishetki. Asiaa ei ole laatunsa vuoksi suljettu vakuutusehtojen ulkopuolelle.

Vakuutusyhtiö on vakuutusehtojen vastaisella vakuutuspäätöksellä aiheuttanut vakuutuksenottajan vetäytymisen tässä riita-asiassa, jossa kanne olisi tullut jättää käräjäoikeuteen kolmen kuukauden kuluessa yhtiökokouksen valituksen­alaisesta päätöksestä. Vakuutuksenottajat eivät ole uskaltaneet kuluriskin vuoksi puolustaa oikeuksiaan. Näin ollen vakuutusyhtiön toiminnalla on ollut laajat, epäedulliset vaikutukset vakuutuksen ottajan toimiin tässä riita-asiassa.

Edellä mainituilla perusteilla vakuutusehtoja tulee kohtuullistaa ja ulottaa kattamaan riita-asian oikeusturvakulut.

Edellä lausutusta seuraa, että oikeusturva olisi tullut myöntää vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutusyhtiö on ollut tietoinen näistä seikoista ja näin ollen on velvollinen korvaamaan muutoksenhakijan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut tässä asiassa. Kuluina vaaditaan 400,00 euroa korkoineen päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Käytettävissä olevan asiakirja-aineiston perusteella ei ole pääteltävissä, että joku tai jokin taho olisi riitauttanut lausunnonpyytäjän yhtiövastiketta koskevan vaatimuksen vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla ennen asiassa tehtyä yhtiökokouksen kielteistä päätöstä. Joidenkin osakkaiden passiivisuus vastata muun muassa lausunnonpyytäjän pyyntöön suostua yhtiövastikkeen alentamiseen ei ole vielä vakuutusehtojen tarkoittamaa riitautusta. Samoin tulkitaan muun muassa velallisen passiivista käytöstä. Yhtiökokouksen päätöksen mahdollinen moite taas luonnollisesti edellyttää tehtyä moitteenalaista päätöstä ennen kuin asia voidaan saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi.

Lausunnonpyytäjän asiamies on ilmoittanut, että asian ajamisesta on luovuttu, koska siihen ei ole myönnetty oikeusturvaetua. Asiasta luopuminen on sinällään vakuutusehtojen mukaan vakuutuskorvauksen epäyksen peruste. Luopumisen syyksi ilmoitettu vakuutusratkaisu tuskin kuitenkaan on todellinen syy. Todellinen syy löytynee yhtiökokouksen päätöksen perusteluista. Yhtiökokouksen päätöksen moitekanne ei olisi tullut menestymään.

Vaikka lausunnonpyytäjälle olisikin tullut myöntää oikeusturvaetu, asian todennäköinen rahallinen intressi olisi joka tapauksessa leikannut huomattavasti oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärää.

Kuluvaatimuksen osalta vakuutusyhtiö viittaa lautakuntakäytäntöön, minkä vuoksi vakuutusyhtiö ei esitä vastaavaa vaatimusta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3 mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta Suomessa tai muissa Pohjoismaissa syntyneissä vakuutustapahtumissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa pohjoismaisessa tuomioistuimessa.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuneita kuluja asiassa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa.

Vakuutusehtojen kohdan 7.3.1 mukaan jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi tai jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Vakuutusehtojen kohdan 7.5.1 kohdan mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys oikeusturvaedun myöntämisestä asunto-osake­yhtiön osakkaiden yhtiövastikkeen alentamista koskevaan riitaan.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattava on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. Tapauksessa osakkaat, joille yhtiövastikkeen kohtuullistamista koskeva vaatimus on esitetty, eivät ole kiistäneet vaatimusta, minkä vuoksi vakuutusehtojen edellyttämää vakuutustapahtumaa ei ole tapauksessa sattunut. Pelkkä vaatimukseen vastaamatta jättäminen ei tarkoita vakuutusehtojen edellyttämää yksilöityä kiistämistä.

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan. Tapauksessa valittaja on luopunut vaatimuksistaan. Asiasta aiheutuneita kustannuksia ei vakuutusehtojen mukaan tämänkään vuoksi korvata.

Valittaja on vedonnut valituksessaan siihen, että korvauksen epääminen olisi tapauksessa kohtuutonta. Lautakunta toteaa, että sovellettavat ehdot ovat yleisiä oikeusturvavakuutuksissa käytettäviä ehtoja. Vakuutuskorvauksen ehdoksi on asetettu korvattavan vakuutustapahtuman syntyminen eikä vakuutustapahtumaa edeltäviä kuluja korvata. Lautakunta toteaa, että tällaiset ehdot eivät ole kohtuuttomia, eikä niiden soveltaminen johda tapauksessa kohtuuttomuuteen.

Ohjesääntönsä mukaan lautakunta ei käsittele sille osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Lautakunta voi kuitenkin käsitellä riitaa siitä, ovatko nämä kustannukset korvattavia oikeusturvavakuutuksesta. Valittajan asiamies ei ole esittänyt, että valituksen tekemisestä aiheutuneet kustannukset tulisi korvata oikeusturvavakuutuksesta. Tämän vuoksi lautakunta ei käsittele valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvausvaatimusta.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros, jäsenet Korpiola ja Rusanen sekä varajäsenet Hirviniemi ja Rantala. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia