Haku

VKL 577/14

Tulosta

Asianumero: VKL 577/14 (2015)

Vakuutuslaji: Liikennevakuutus

Ratkaisu annettu: 28.01.2015

Bonusluokan alennus. Ajoneuvon varkaus. Näyttö.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan pakettiautoksi rekisteröity huoltoajoneuvo anastettiin 26.3.2014 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan 10.3.2014 korjausyrityksen pihasta. Auto oli ajettu samana päivänä ulos tieltä ja se löydettiin tien varresta. Korvausta auton puhelinpylväälle aiheuttamista vahingoista oli haettu liikennevakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on suorittanut liikennevakuutuksesta 824,65 euron korvauksen ajoneuvon vahingoittamasta puhelinpylväästä. Vakuutusyhtiö on katsonut 7.5.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että vakuutuksesta on suoritettu korvaus vahinkotapahtumasta, joka on aiheutunut vakuutetun ajoneuvon omistajan, kuljettajan tai haltijan tuottamuksesta ja tämän vuoksi yhtiö alensi vakuutuksen bonusluokkaa 25 prosentista 20 prosenttiin.

Vakuutusyhtiö on lausunut 8.7.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että liikennevakuutuksen ehtojen mukaan vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi ei katsota vahinkoa, josta on maksettu vahingonkorvaus, jos korvaus on maksettu lukittuna tai lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa ollutta ajoneuvoa luvatta käytettäessä sattuneesta vahingosta. Vakuutusyhtiön saamien tietojen mukaan ajoneuvo oli löydetty hylättynä ojasta ja ajoneuvo oli rattilukossa. Ajoneuvon ovi- ja virtalukoissa ei havaittu murtojälkiä. Vaikka vanhempien ajoneuvojen ovet on mahdollista saada auki toisillakin vastaavan automallin avaimilla, ei vahinkotarkastaja ollut onnistunut avaamaan ajoneuvon virtalukkoa muutamalla saman mallin avaimella. Yhtiön mukaan ei ole uskottavaa, että ajoneuvoa olisi voitu liikuttaa ilman sen omia avaimia tai että joku ulkopuolinen olisi anastanut ajoneuvon.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut, ettei liikennevakuutuksen bonusluokkaa alennettaisi. Vakuutuksenottaja katsoo 25.9.2014 päivätyssä valituksessaan, että autoa koskevissa anastustapauksissa on tavallista, ettei tekijää saada kiinni eikä näyttökynnystä anastamisesta voida tämän vuoksi asettaa kovin korkealle. Riittävää on, että korvauksenhakija näyttää, että ajoneuvo on mitä todennäköisimmin anastettu. Tällaiseen ratkaisuun on päädytty Kouvolan hovioikeuden ratkaisussa 2011:1 (antopäivä 13.1.2011, dnro A 10/158). Punnittaessa eri vaihtoehtoja, on kiistatonta, että jonkun on täytynyt anastaa ajoneuvo korjaamon pihasta, koska ajoneuvo ei olisi muuten ollut mahdollista saada haltuun. Muuta järkevää selitystä sille, että ajoneuvo oli päätynyt vahingoittuneena tien varteen, ei ole. Vakuutuksenottaja kertoo ajoneuvon olleen erinomaisessa kunnossa ennen vahinkoa, mikä on tehnyt siitä houkuttelevan kohteen varkaille.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 8.10.2014 päivätyssä vastineessaan, ettei mikään muu seikka kuin vakuutuksenottajan oma kertomus tue väitettä ajoneuvon varkaudesta. Rikosilmoitus ajoneuvosta tehtiin vasta vakuutusyhtiön muistuttaessa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta ja vahinkotarkastajan mukaan on erittäin epätodennäköistä, että ajoneuvoa olisi otettu haltuun muutoin kuin ajoneuvon omilla avaimilla. Ajoneuvossa oli tarkastushetkellä rattilukko päällä, eikä vakuutuksenottaja ole väittänyt, että ajoneuvo voitaisiin käynnistää muilla kuin sen omilla avaimilla. Koska kyse on ollut haltijan tuottamuksesta aiheutuneesta vahingosta eikä asiassa ole näytetty, että auto olisi otettu luvattomasti käyttöön, on yhtiöllä ollut oikeus alentaa bonusluokkaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko ajoneuvon anastamisesta esitetty riittävä selvitys ja onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus korottaa vakuutuksenottajan liikennevakuutuksen vakuutusmaksua bonusluokan alentamisen perusteella. Asiassa ei ole riitaa siitä, onko vahinko korvattava liikennevakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 9.4 (Bonuksen aleneminen) mukaan vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi katsotaan sellainen ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan tuottamuksesta tai ajoneuvon puutteellisuudesta aiheutunut vahinko, josta vakuutuksenantaja on joutunut maksamaan vahingonkorvausta.


Bonusluokka alenee vahingonkorvausta seuraavan vakuutuskauden alusta.

Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi ei katsota vahinkoa, josta on maksettu vahingonkorvaus, jos

• korvaus on maksettu lukittuna taikka lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa ollutta ajoneuvoa luvatta käytettäessä sattuneesta vahingosta;
• korvaus on maksettu vakuutetun ajoneuvon omistusoikeuden vaihtumista seuranneen seitsemän päivän aikana sattuneesta vahingosta eikä vahinkoa ole aiheuttanut vakuutuksenottaja tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuva perheenjäsen;
• vakuutuksenottaja on viimeistään vahingonkorvausta seuranneen vakuutuskauden kuluessa maksanut vakuutuksenantajalle korvausta vastaavan rahamäärän.

Asian arviointi

Ohjesääntönsä mukaan Vakuutuslautakunta käsittelee liikennevakuutusta koskevia asioita vain silloin, kun siihen on erityisiä syitä. Asiassa on riitaa siitä, onko yhtiöllä ollut oikeus alentaa liikennevakuutuksen bonusluokkaa. Kysymys on täten liikennevakuutuksen ehtojen tulkinnasta ja koska Liikennevahinkolautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään kyseistä asiaa, voi Vakuutuslautakunta antaa asiassa ratkaisusuosituksen. Asia liittyy autovakuutusta koskevaan tapaukseen, jota on käsitelty Vakuutuslautakunnassa diaarinumerolla VKL 576/14.

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on velvollisuus esittää näyttö siitä, että kyse on ollut vahingosta, joka ei johda bonusluokan alentamiseen. Tässä tapauksessa vakuutuksenottajan tulee näyttää, että kyse on ollut lukittuna taikka lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa ollutta ajoneuvoa luvatta käytettäessä sattuneesta vahingosta.

Asiassa on jäänyt avoimeksi, miten auton ovien, rattilukon ja virtalukon lukitus olisi tässä tapauksessa voitu ohittaa ilman, että lukkoihin jää jälkiä. Pelkkää vakuutuksenottajan omaa käsitystä siitä, että vahingon syynä on täytynyt olla ajoneuvon luvaton käyttöönotto, ei lautakunnan mielestä voida pitää vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa edellytettynä riittävänä selvityksenä vakuutustapahtumasta. Tässä tapauksessa vaatimuksen tueksi ei ole esitetty näyttöä esimerkiksi murtojälkistä ajoneuvossa tai selvitystä siitä, miten muutoin lukittua ajoneuvoa on voitu liikuttaa. Näin ollen on jäänyt selvittämättä, että kyse olisi ollut lukitun ajoneuvon luvattomasta käyttöönotosta ja vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus korottaa vakuutusmaksua bonusluokan alentamisen perusteella.

Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta myös asianajajan käytöstä syntyneistä kuluista. Vakuutuslautakunta toteaa, että tältä osin asia on ratkaistu tapauksessa VKL 576/14 annetussa ratkaisusuosituksessa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander 
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta