Haku

VKL 576/15

Tulosta

Asianumero: VKL 576/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 13.04.2016

Oliko vesi vuotanut ehdoissa tarkoitetulla tavalla vesieristeen läpi? Rajoitusehdon tulkinta.

Tapahtumatiedot

Vuonna 1984 valmistuneen asunto-osakeyhtiön yhdessä huoneistossa havaittiin kesäkuussa 2015 kosteutta putkikuilun seinämässä. Kun seinämä avattiin, huomattiin, että kuilu on märkä sisäpinnoilta. Vesi oli vuotanut ylemmän kerroksen huoneistosta, jossa wc-istuin oli haljennut. Wc-istuimesta vuotaneet vedet olivat päässeet wc-istuimen ja muovimaton välistä välipohjan onteloon ja siitä edelleen alemman huoneiston putkihormiin. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa vedoten vakuutusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden veden eristeiden läpi vuotanut neste.

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiön edustajana toimiva asiamies toteaa, että pesuhuoneiden alkuperäisenä lattiapinnoitteena on muovimatto, joka samalla on toiminut roiskevesien vesieristeenä. Huoneistossa, jossa wc-istuimen vuoto on tapahtunut, pesuhuoneen seinät ja lattia on laatoitettu 90-luvulla. Laatoitus on tehty vanhan toimintakuntoisen vesieristeen (muovimatto) päälle. Taloyhtiössä on tehty vesikalusteiden ja märkätilojen tarkastus viimeksi vuonna 2013, eikä huomauttamista silloin kyseisen asunnon osalta havaittu.

Asiamies toteaa, että vahingon laajuuteen on oleellisesti vaikuttanut se, että asukkaat ovat olleet matkoilla ja paineellista vettä on valunut lattialle useamman vuorokauden ajan. Suurin osa verkosto-paineella tulleesta vuotovedestä on ohjautunut hallitusti lattian kallistusten avulla lattiakaivoon. Vuotovesi ei ole kastellut seinärakenteita, eikä se myöskään ole tulvinut pesuhuoneen kynnyksen yli muihin huonetiloihin. Wc-istuimen runkoa pitkin alaspäin valunut vesi on osaksi ohjautunut istuimen ja viemärin liitoksen päällä olevan peitelaipan välistä viemäriputken ulkopintaa pitkin välipohjan onteloon ja edelleen putkihormiin. Viemäriputken ja vesieristeen (muovimatto) väliin on ajan saatossa muodostunut tuskin silmin havaittava rako, joka on mahdollistanut kyseisen vahinkotapahtuman. Asiamies korostaa, että vuotokohta on noin 2 cm lattiapinnan yläpuolella wc-istuimen ja viemärin liitoksen peitelaipan sisäpuolella, joten sen havainnointi on käytännössä ollut lähes mahdotonta. Alkuperäinen muovimatto on liitetty kiinteään viemäriputkeen oikeaoppisesti lattiapinnan yläpuolella.

Asiamies toteaa, että vesieristeenä oleva muovimatto on toiminut moitteettomasti vuosien. Poikkeuksellinen wc-istuimen säiliön rikkoutuminen on paljastanut kyseisen raon, jota normaali käyttö ei ole paljastanut. Asiamies katsoo, että tässä tapauksessa ei voida sanoa, että vesieriste olisi aikoinaan väärin asennettu. Asunto-osakeyhtiön näkemyksen mukaan kyseessä on vakuutusehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma, joka tulisi korvata kiinteistövakuutuksesta vakuutusehtojen mukaisesti. Korvausrajoitukset on lueteltu selkeästi ja poissulkevasti vakuutusehdoissa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että saatujen selvitysten mukaan vahinko ei ole vakuutuksen perusteella korvattava vuotovahinkoa koskevan nimenomaisen rajoitusehdon perusteella. Tämän rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden veden eristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä vuotanut neste. Nyt esillä olevassa tapauksessa vesi on päässyt rakenteeseen wc-istuimen viemäriliitännän ja vesieristeenä toimivan muovimaton välisestä raosta. Kylpyhuonetilassa tulee viemäriputken ja lattiarakenteen liitoksen olla vesieristetty niin, ettei liitoksesta pääse vettä rakenteisiin. Kun vahingon syynä on näin ollen kylpyhuoneen vedenerityksen puutteellisuus wc-istuimen viemäriputken ja rakenteen liittymäkohdassa, jolloin vesi on päässyt tästä liittymäkohdasta rakenteisiin, ei vahinko kuulu esillä olevan rajoituksen perusteella vakuutuksesta korvattavaksi.

Vakuutusyhtiö viittaa lausuntopyynnössä esitettyyn huomioon siitä, että muovimatto on toiminut vesieristeenä moitteettomasti vuosien ajan, ja vasta poikkeuksellinen wc-istuimen säiliön rikkoutuminen on paljastanut ajan saatossa syntyneen raon viemäriputken ja vesieristeen välissä. Yhtiö toteaa, että rajoitusehdon soveltamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko vesieriste jo alun perin ollut puutteellinen vai onko puutteellisuus syntynyt vasta ajan kuluessa. Vedeneristeen tulee täyttää sille asetetut vaatimukset riippumatta eristeen iästä, eikä vahinkoa voida korvata siinäkään tapauksessa, että vesieristeen voitaisiin näyttää olleen toimiva jossain vaiheessa ennen kuin vahingon aiheuttanut vuoto rakenteisiin on tapahtunut. Merkitystä ei myöskään voida antaa sille, onko rakenteisiin päässyt vesi peräisin kylpyhuoneen tavanomaisesta käytöstä vai onko vesi päässyt virtaamaan putkistosta tai laitteesta rikkoutumisen takia. Näin ollen yhtiö katsoo, ettei vahinkoa voida korvata kiinteistövakuutuksen perusteella.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu vahingon kosteuskartoitusraportti.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, onko vahinko aiheutunut rajoitusehdossa tarkoitetulla tavalla rakenteiden veden eristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta vuotaneesta nesteestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavat vakuutusehdot, ES 3:

3.9 Vuoto

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto.

---

Vakuutuksesta ei korvata mm.

- vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden veden eristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä vuotanut neste.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että vesi on päässyt rakenteisiin wc-istuimen viemäriputken ja vesieristeen välissä olleesta raosta. Asunto-osakeyhtiö on vaatinut, että wc-istuimen säiliön halkeamisesta aiheutunut vuotovahinko tulisi korvata kokonaisuudessaan kiinteistövakuutuksesta. Asunto-osakeyhtiö on perustellut vaatimustaan sillä, että vesi ei ole virrannut vesieristeen läpi, eikä vahinko ole johtunut rakennusmääräysten laiminlyönnistä. Rako, josta vesi on virrannut rakenteisiin, on ajan saatossa muodostunut, eikä ole mitenkään ilmennyt normaalissa käytössä. Vakuutusyhtiö on kuitenkin kieltäytynyt maksamasta korvausta nimenomaiseen rajoitusehtoon vedoten, eikä se vastineessaan ole vedonnut rakennusmääräysten vastaiseen rakentamiseen. Näin ollen tapauksessa arvioidaan nimenomaan rajoitusehdon soveltuvuutta tapaukseen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että rajoitusehtoa tulee tulkita suppeasti, mutta kuitenkin sanamuotonsa mukaisesti. Tässä tapauksessa vesieristeen ja viemäriputken välissä on ollut rako, josta vesi on päässyt vuotamaan. Näin ollen vesi on päässyt rakenteeseen putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta. Rajoitusehdon soveltuvuuden kannalta merkitystä ei ole sillä, onko liittymäkohta ollut epätiivis jo alun perin tai onko puutteellisuus ollut havaittavissa kylpyhuoneen normaalikäytössä. Näin ollen vakuutusyhtiöllä on oikeus evätä korvaus rajoitusehdon perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vahinko on aiheutunut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta vuotaneesta vedestä. Näin ollen lautakunta pitää yhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Järvelä

 

Jäsenet:

Rantala

Sario

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta