Haku

VKL 576/11

Tulosta

Asianumero: VKL 576/11 (2012)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 04.04.2012

Perävaunun vaurioituminen Vaurioitumisen syy Perävaunun heikentynyt korirakenne Perävaunun kaskovakuutus

Yhdistelmäajoneuvon perävaunu rikkoutui 7.4.2011, kun sillä ajettiin routa­vaurioituneella tieosuudella.

Korvausta haettiin yrityksen ajoneuvovakuutuksen kaskovakuutuksesta.

 

Selvitys

Perävaunu vietiin E Oy:öön tarkastettavaksi ja korjattavaksi.

S Oy:n vahinkotarkastajan MM tarkasti perävaunun ja antoi vakuutusyhtiölle lausunnon ja selvityksiä asiassa:

Kolmiakselinen puoliperävaunu oli ajanut routakuoppaan, jolloin perävaunun lattia on taittunut keskeltä pituussuunnassa miltei poikki. Sivuseinät ovat painuneet alas ja myös sivualleajosuojat olivat vääntyneet lattian taipuman mukana. Potkupellit ovat revenneet irti niittauksistaan seinistä sisällä. Perävaunussa ei näy mitään ulkoisia vaurioita.

S Oy:n vahinkotarkastaja VR:n mielipide on ollut, että vahinko on johtunut perävaunun heikosta rakenteesta. Mitään ulkopuolista törmäystä ei ole todettavissa vaan kyse on siitä, että on ajettu routavaurioon. Peräkärryn tulisi kestää tiessä olevat vauriot rikkoutumatta. Peräkärryn korjaus ei ole kannattavaa.

Korjaamon edustaja DA on todennut perävaunun rakenteesta ja sen vaurioista seuraavaa. Perävaunun rakenne on ns. sandwich elementtirakenne, jossa elementin ulkopinta pelti/lasikuitu on liimattu yhteen eristyksen kanssa. Lattialla, seinillä ja katolla on kaikilla sama rakenne. Elementit on kasattu liimatuilla profiileilla reunoista, näin kasattuna elementeistä tulee laatikkorakenne, joka kantaa itse itseään. Vaurioituneessa perävaunussa sen seinät ja katto ovat irronneet toisistaan. Lattian ulkopinta on irronnut eristyksestä, samoin osittain seinät. Tämä aiheuttaa sen, että kuormakori kelluu lattian päällä, lattia ei saa tukea mikä aiheuttaa koko rakennelman heikkenemisen. Tällöin ei muodostu koko rakennelman idean jäykkyyttä.

S Oy:n avainasiakaspäällikkö PK on todennut, että saatujen selvitysten perusteella perävaunu on kuormattu etuosastaan. Ajettaessa routavaurioihin kuorma on aiheuttanut ajan myötä heikentyneen korirakenteen rikkoutumisen.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 11.7.2011 antamassaan päätöksessä, ettei perävaunun vaurioituminen tule korvattavaksi ajoneuvovakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on todennut, että perävaunuun tulleet vauriot eivät ole aiheutuneet mistään autovakuutusehdoissa mainitusta syystä. Koska perävaunun vauriot ovat syntyneet perävaunun rakenteiden heikkouden seurauksena, perävaunun korjausta ei voida korvata vakuutuksesta.

 

Uudelleenkäsittely

Lisäselvityspyyntö

Vakuutuksenottaja on pyytänyt 10.8.2011 lähettämällään sähköpostilla vakuutusyhtiötä käsittelemään perävaunun korvausasian uudelleen. Vakuutuksenottaja on todennut, että tapahtumiin on tullut ns. uusi seikka, joka vaikuttanee kokonaisuuteen. Kyseisellä ajoneuvoyhdistelmällä on ajettu tiettyä vakioreittiä ja kyseisellä reitillä on ollut keväällä erittäin pahoja routavaurioita. Vakuutuksen­ottaja on todennut luulevansa kyseisten routavaurioiden vaikuttaneen vaunussa tapahtuneeseen katkeamiseen. Lisäksi vakuutuksenottaja on todennut, että korvausasian käsittely on ollut liian hidasta ja käsittelyn hitaudesta on aiheutunut taloudellisia seurauksia.

Vakuutusyhtiön vastaus

Vakuutusyhtiö on todennut 16.8.2011 antamassaan päätöksessä, ettei muutoksenhaussa ole esitetty mitään sellaista uutta seikkaa, jonka perusteella korvausratkaisua voitaisiin muuttaa. Ennen kuin päätös vahingon korvattavuudesta on tehty, vahingon syntymiseen vaikuttaneet seikat on tarkoin selvitetty. Vastausten saaminen selvittelyyn on valitettavasti vienyt aikaa, mikä on viivästyttänyt korvausratkaisun tekemistä ja päätöksen lähettämistä.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja on pyytänyt oikaisua vakuutusyhtiön tekemään päätökseen asiassa.

Onnettomuuden tapahduttua 7.4.2011 liikennöinti perävaunulla lopetettiin ja vioittunut perävaunu toimitettiin korjaamoon. Vakuutusyhtiö antoi ensin korjausluvan, mutta kuultuaan kustannusarvion ilmoittavatkin vakuutuksenottajalle, etteivät korvaa mitään, eivät edes seisontapäivärahoja. Vakuutusyhtiö vetosi rakennevikaan. Vakuutuksenottaja katsoo, ettei kyseessä voi olla rakennevika, koska kyseinen perävaunu on katsastettu vuosittain todeten kunnossa olevaksi ja kelvolliseksi liikenteeseen. Samanlaisia perävaunuja on liikenteessä muitakin ja ne ovat tyyppikatsastettuja sekä hyväksyttyjä tieliikenteeseen. Jos vaurioitunut perävaunu olisi rakenteeltaan huono, niin se olisi hylätty katsastuksessa. Vakuutuksenottaja pitää outona, että vakuutusyhtiö voi vedota asiassa rakennevikaan vaikka perävaunu on aikaisemmin ollut täysin kunnossa.

Yritykselle on aiheutunut suuret ansionmenetykset, koska asian käsittely on kestänyt niin pitkään.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on antamassaan vastineessa kiistänyt lausunnonpyytäjän vaatimukset. Vakuutusyhtiö on todennut kantanaan, että kyseiselle perävaunulle sattunut vahinko ei ole syy-yhteydessä mihinkään kaskovakuutuksen vakuutusehdoissa mainittuun korvattavaan vakuutustapahtumaan. Lisäksi vakuutusyhtiö katsoo, että asian korvauskäsittely on edennyt lain ja hyvän vakuutustavan mukaisesti.

Vakuutusyhtiö on viitannut kolarivakuutusta koskevaan rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun ajoneuvon osa tai laitteet ovat vahingoittuneet niiden rakenne-, valmistus-, tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi.

Vakuutusyhtiö on viitannut asiassa suoritettuun tarkastukseen ja asiantuntijoiden mielipiteisiin asiassa. Vakuutusyhtiö on todennut, että jotta lausunnonpyytäjällä olisi oikeus saada korvaus perävaunun vahingoista, vaurioiden on täytynyt aiheutua yksin siitä, että perävaunulla on ajettu tiellä olleeseen ”routavaurioheittoon”. E Oy:n edustaja ei ole suostunut antamaan kirjallista lausuntoa vaurioiden ja kuvatun tapahtuman syy-yhteydestä tai muutenkaan vaurioiden syntymekanismista.

Vakuutusyhtiö on myös viitannut VR:n ja PK:n kannanottoihin, että kunnossa olevan raskaan ajoneuvon tulee kestää rikkoutumatta tiessä olevat vauriot. Heidän mielestään nyt käsiteltävässä tapauksessa on kyse perävaunun rakenteen heikkoudesta. Vakuutusyhtiö on lisäksi todennut, että perävaunun vuosittainen katsastaminen ei osoita, ettei vaunussa ole ollut valmistus- tai ainevikaa taikka sisäistä aineen väsymistä tai kulumaa. Katsastuksen läpäisy osoittaa vain sen, että katsastushetkellä ajoneuvossa ei ole vielä ollut näkyviä vaurioita rakenteissa.

Vakuutusyhtiö toteaa näkemyksenään, että perävaunu on vahingoittunut vakuutuksen rajoitusehdoissa mainitulla tavalla rakenne-, valmistus-, tai ainevian taikka kulumisen vuoksi. Tämän takia vahinkoa ei voida korvata kolarivakuutuksesta. Tästä johtuen myöskään keskeytysvakuutuksen perusteella ei voida korvata ajoneuvon menetettyjä käyttöpäiviä.

Korvausprosessin osalta vakuutusyhtiö on todennut, että se ei ole missään vaiheessa antanut asiassa vakuutuksenottajalle myönteistä korvauspäätöstä tai korjaamolle laskutuslupaa. Vahinkotarkastaja on sopinut korjaamon kanssa siitä, että vaunun rikkoutumisen syy tutkitaan. Korvausasia on käsitelty kohtuullisen käsittelyajan puitteissa kun otetaan huomioon, että asiassa on ensin odotettu korjaamon ja sen jälkeen vahinkotarkastajan näkemystä ja kirjallista lausuntoa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Kaskovakuutus

4.1 Kolarivakuutus

Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen äkillisen esinevahingon, kun siihen on syynä

  • yhteentörmäys
  • tieltä suistuminen
  • kaatuminen
  • äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma

Lisäksi vakuutus korvaa aiheutuneen vahingon, jos ajoneuvo vahingoittuu, kun sitä kuljetetaan muilla kulkuneuvoilla.

Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

  • ajoneuvon osa tai laitteet ovat vahingoittuneet niiden rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi.

 

Ratkaisu

Perävaunun rakenne vaurioitui ajettaessa routavaurioon. Vakuutuksenottaja katsoo, että vahinko tulisi korvata vakuutuksesta, koska kyseinen perävaunutyyppi on tyyppikatsastettu sekä hyväksytty liikenteeseen. Perävaunu oli asian­mukaisesti katsastettu vuosittain ja kelvollinen liikenteeseen. Vakuutusyhtiön mukaan perävaunu on vahingoittunut kolarivakuutuksen rajoitusehdossa mainitulla tavalla rakenne-, valmistus- tai ainevian taikka kulumisen vuoksi. 

Asiassa on riitaa siitä, onko perävaunun vahingoittuminen korvattava ajoneuvovakuutuksen vakuutusehtojen mukaan.

Vakuutuksenottajan mukaan perävaunu oli vaurioitunut ajettaessa routavaurioon niin, että perävaunusta repesi sisäpuolen potkupeltiniittaus. Myöhemmin perävaunu asetettiin käyttökieltoon, koska sen todettiin olevan poikki. Perävaunun tarkastuksessa 10.5.2011 on muun muassa todettu kolmiakselisen perävaunun ajaneen routakuoppaan, jolloin perävaunun lattia taittunut keskeltä pituussuunnassa miltei poikki. Mitään ulkoisia vaurioita perävaunussa ei näkynyt.

Vakuutusyhtiön selvitysten ja tarkastajien mielipiteiden mukaan vahingon syynä on perävaunun heikko ns. sandwich rakenne. S Oy:n edustaja on todennut, että saatujen selvitysten mukaan perävaunu on kuormattu etuosastaan ja ajettaessa routavaurioihin kuorma on aiheuttanut ajan myötä heikentyneen korin rikkoutumisen. Vakuutusyhtiö katsoo, että jotta lausunnonpyytäjällä olisi oikeus saada korvausta kyseisestä vahingosta, vaurioiden on täytynyt aiheutua yksin siitä, että perävaunulla on ajettu tiellä olleeseen ”routavaurioheittoon”. Vakuutusyhtiö on myös todennut, ettei E Oy:n edustaja DA ole suostunut antamaan kirjallista lausuntoa vaurioiden ja kuvatun tapahtuman syy-yhteydestä tai muutenkaan vaurioiden syntymekanismista.

Tapaukseen sovellettavien kaskon kolarivakuutuksen ehtojen mukaan vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun siihen on syynä yhteentörmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen, äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma. Rajoitusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun ajoneuvon osa tai laitteet ovat vahingoittuneet niiden rakenne-, valmistus- tai ainevian taikka kulumisen vuoksi.

Korvauksenvaatijan tulee näyttää, että vahinko on aiheutunut korvattavan vahinkotapahtuman seurauksena. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa se tarkoittaa, että perävaunun vaurioitumisen on aiheuttanut kohteeseen äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma. Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajan ilmoittama routavaurio tiessä voi olla tällainen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma.

Jos taas vakuutusyhtiö esittää muutoin korvattavan vahingon aiheutuneen rajoitusehtokohdassa esitetyllä tavalla, tulee vakuutusyhtiön osoittaa rajoitusehdon tarkoittaman tilanteen vallitsevan. Tässä tapauksessa vakuutusyhtiön tulee pystyä osoittamaan, että muutoin korvattava perävaunun vahingoittuminen routavaurioon ajamisen seurauksena on johtunut perävaunun rakenne-, valmistus- tai aineviasta taikka kulumisen vuoksi.

Vakuutusyhtiö on viitannut S Oy:n tarkastajien lausuntoihin siitä, että korirakenne on ajan myötä käytössä heikentynyt ja siksi vaurioitunut ajettaessa routavaurioon. Tapauksessa ei ole kuitenkaan esitetty sellaista yksiselitteistä selvitystä tämän tapauksen perävaunusta, jonka perusteella olisi todettavissa perävaunun olleen rakenteeltaan virheellinen tai puutteellinen. Lautakunnalle ei ole esitetty selvitystä perävaunun osien väsymisestä tai kulumisesta, viallisista tai rikkoutuneista materiaaleista tai muista sellaisista seikoista, jotka osoittaisivat, että perävaunu oli jo ennen routakuoppaan ajamista rakenteeltaan puutteellinen.

Osapuolet ovat olleet erimielisiä perävaunulle suoritetun katsastuksen merkityksestä asiassa.

Ajoneuvoille määräajoin tehtävässä katsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon kunto ja rekisteriin merkityt tiedot. Kunnon lisäksi määräaikais-katsastuksessa tarkastetaan, että ajoneuvo on liikenteessä turvallinen. (www.ake.fi).

Nyt käsiteltävässä tapauksessa perävaunun käyttöönottovuodeksi on merkitty 2003 ja se on ilmoitettu katsastetuksi asianmukaisesti. Asiassa ei ole esitetty selvitystä, että katsastuksessa olisi ollut huomautettavaa tai korjattavaa. Asiassa ei ole myöskään esitetty selvitystä kyseisen perävaunumallin yleisistä ongelmista ja soveltumattomuudesta tieliikenteeseen. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt kyseisen perävaunun katsastustietoja tai osoittanut, että katsastuksessa perävaunusta olisi löytynyt puutteita.

Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa ei ole kiistattomasti esitetty selvitystä siitä, millä tavalla perävaunu olisi ollut rakenteellisesti puutteellinen tai virheellinen siten, ettei se ole kestänyt normaalia käyttöä. Asiassa ei ole myöskään esitetty selvitystä siitä, että perävaunun rakenne olisi ollut heikentynyt jo ennen routakuoppaan ajoa.

Perävaunu on joutuessaan routakuoppaan vahingoittunut. Lautakunta toteaa, ettei ulkoisten vaurioiden puuttuminen osoita, etteikö perävaunun sisäpuolinen rakenne olisi voinut vaurioitua routakuoppaan ajettaessa. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että perävaunu on vahingoittunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti ulkoisesta syystä johtuen.

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön on korvattava perävaunulle aiheutuneet vahingot ajoneuvon kaskovakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Taivalmaa. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta