Haku

VKL 576/04

Tulosta

Asianumero: VKL 576/04 (2004)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.11.2004

Viemärin tulviminen Äkillinen ja odottamaton vika

V:n kaupungissa ilmeni 3.7.2004 N-tie 1:n kohdalla viemäritukos, jonka vuoksi tuolloin olleen rankkasateen seurauksena viemärivesiä tulvi eräiden tukoksen yläpuolella olevien talojen sisätiloihin. Tutkimuksissa todettiin tukoksen aiheutuneen käytetyn silikonipatruunan kiilautumisesta pystyyn viemäriputkeen. Viemäriveden mukana kulkeutunutta kiintoainesta oli kertynyt patruunan ympärille synnyttäen tukoksen. 

Korvausta kiinteistöjen kärsimistä vahingoista haettiin kaupungin vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 28.7.2004 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Vastuuvakuutusturvaehdon 203 kohdan 203.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
-         kosteudesta tai
-         sadeveden, sulamisvesien tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.
 
Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että vahinko on todettu kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttaneesta viasta tai puutteesta.
 
Vakuutuksenottajan ilmoittama vahinko ei ole syntynyt äkillisen ja odottamattoman laiterikon, vian tai puutteen takia. Rankkasateen aikana viemäriin voi kulkeutua kaikenlaista irtainta, joihin sakka kerääntyy aiheuttaen tukoksen. Viemärissä ei ole jouduttu tekemään korjaustyötä, vaan tilanne on korjaantunut tukoksen avaamisella. Koska kyseessä on viemärin tulvimisesta aiheutunut vahinko, niin vakuutusyhtiö ei voi korvata ilmoitettua vahinkoa vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutuksenottajan lausuntopyyntö
 
Lausuntopyynnössään 17.8.2004 kaupungininsinööri P.B. toteaa, että kaupungin sekaviemäriputkessa N-tie 1:n kohdalla sattui 3.7.2004 äkillinen viemäritukos, jonka seurauksena viemärivedet tulvivat eräiden tukoksen yläpuolella olevien talojen lattiakaivojen kautta sisätiloihin.
 
Välillisesti tukos aiheutui osittain käytetyn silikonipatruunan kiilautumisesta pystysuoraan asentoon viemäriputkeen. Patruunan juuttuminen putkeen mahdollisti viemäriveden mukana kulkeutuvan kiintoaineksen kertymisen patruunan ympärille aiheuttaen näin viemärin äkillisen tukkeutumisen. Tukos todettiin 13.7.2004 tehdyllä viemärin TV-kuvauksella.
 
Vakuutusyhtiö perustelee kielteistä kantaansa korvaushakemukseen sillä, että vahinko ei ole syntynyt äkillisen ja odottamattoman laiterikon, vian tai puutteen takia. Kuten edellä esitetystä selostuksesta ilmenee, viemäritulva on aiheutunut kiistatta ennakoimattomasta ja äkillisestä viasta, jonka seurauksena viemärin vedenjohtokyky alittui mahdollistaen näin viemäriveden tulvimisen talojen sisätiloihin.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 24.9.2004 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot, esitetyt vaatimukset, oman kantansa asiassa sekä sovellettavat ehdot.
 
Käsiteltävänä olevassa asiassa vahinko on aiheutunut silikonipatruunan juuttumisesta viemäriin ja siitä, että pidemmän ajan kuluessa patruuna on kerännyt ympärilleen viemäriveden mukana kulkevaa kiintoainesta. Kun kiintoainesta oli kertynyt riittävästi patruunan ympärille, nämä yhdessä aiheuttivat viemäritukoksen.
 
Tukoksen seuraus, tulva, on saattanut olla äkillinen, mutta viemäriveden tulviminen ei ole aiheutunut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta. Silikonipatruunan juuttuminen ei ole yksinään aiheuttanut tukosta, vaan tukoksen syntyminen on edellyttänyt sitä, että patruuna on pitkän ajan kuluessa kerännyt ympärilleen kiintoainesta. Todennäköisesti tämä ei ole tapahtunut äkillisesti, vaan sen on yleisen elämänkokemuksen perusteella täytynyt kestää pidempään.
 
Vakuutuksenottajalla on näyttövelvollisuus siitä, että vika tai puute on syntynyt äkillisesti, ja että tästä on aiheutunut puheena oleva vahinko. Vakuutusyhtiön saaman selvityksen perusteella arvioituna vika tai puute ei ole syntynyt äkillisesti ja odottamattomasti.
 
Vakuutuslautakunta on antanut lausunnon VKL 594/98, jossa kunnan alitusrumpu oli tukkeutunut puuritilän ja sen keräämän kiintoaineksen johdosta. Lautakunta katsoi lausunnossaan, että alitusrummun osittainen tukkeutuminen on johtunut siitä, että sinne on pidemmän ajan kuluessa kertynyt liejua, hiekkaa ja lisäksi rummussa on ollut kaapeleita ja putkia, jotka ovat omalta osaltaan tukkineet sitä. Lautakunnan käsityksen mukaan näitä ei voida pitää äkillisesti ja odottamattomasti syntyneinä puutteina.
 
Edellä mainitun johdosta vakuutusyhtiö katsoo, että nyt käsiteltävässä tapauksessa veden tulviminen ei ole aiheutunut viemäriputkeen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta, vaan siitä, että viemäriputki on tukkeutunut pitkän ajan kuluessa. Tämän takia ei vahinkoa voida korvata lausunnonpyytäjän vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vastuuvakuutusturvaehto 203: Julkisyhteisön vastuu, ehdot voimassa 1.1.2002 alkaen
Kohta 203.1, Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Kohta 203.2, Rajoitukset
Yleisten sopimusehtojen 001 kohdan 9 ”Vahinkotapahtuma” rajoitusten lisäksi vakuutusturva ei korvaa seuraavia vahinkoja:
 
Kosteus- ja tulvavahingot
Vahinko aiheutuu
-         kosteudesta tai
-         sadeveden, sulamisvesien tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.
 
Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että vahinko on todettu kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttaneesta viasta tai puutteesta.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse siitä, onko viemärin tulvimisen aiheuttanut äkillinen ja odottamaton vika.
 
Vakuutuksenottajana olevan kaupungin viemärissä on 3.7.2004 ilmennyt viemäritukos, jonka on aiheuttanut viemäriin pystyyn kiilautunut silokonipatruuna ja sen ympärille kerääntynyt kiintoaines. Vallinneen rankkasateen vuoksi viemärivettä on tulvinut tukoksen yläpuolella oleviin kiinteistöihin.
 
Kaupungin vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu viemärivesien tulvimisesta aiheutuneet vahingot. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamaton syntynyt vika.
 
Tässä tapauksessa vahingon syynä on ollut tukos, eli vika viemärissä, joka on estänyt rankkasateen lisäämien viemärivesien normaalia valumista. Toimitetun selvityksen mukaan tukos on muodostunut viemärissä olleen kiintoaineksen kertymisestä patruunan ympärille. Mistään yksittäisestä tukkivasta esineestä, jollaisena pelkkää patruunaa ei ole pidettävä, ei tämän johdosta ole ollut kyse. Lautakunta katsoo, että yleisen elämänkokemuksen mukaisesti kiintoaines on kerääntynyt patruunan ympärille ajan myötä. Vaikka tukoksen olemassaolo on rankkasateen vuoksi ilmennyt äkillisesti ja odottamatta, lautakunta katsoo, että vian synty on tapahtunut vähitellen. Koska vahingon korvaaminen edellyttäisi vian syntymistä sekä äkillisesti että odottamatta, lautakunta pitää vakuutusyhtiön epäävää päätöstä ehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia