Haku

VKL 575/13

Tulosta

Asianumero: VKL 575/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 16.05.2014

Hemförsäkring. Ersättningsgillt skadefall. Storm. Ersättning för skada som orsakats av hagel.

Uppgifter om händelseförloppet

Enligt skadeanmälan skadades försäkringstagarens terrasstak av en hagelskur 26.7.2013. Ersättning från hemförsäkringen har sökts.

Försäkringsbolagets beslut

Försäkringsbolaget har i sina ersättningsbeslut som daterats 16.9.2013 och 20.8.2013 hänvisat till ett begränsningsvillkor, enligt vilket skador på utomhus befintliga trädgårds-, lant- eller skogsbruksprodukter inte ersätts då de orsakats av vind, regn, snö, hagel eller annat naturfenomen. Skador som drabbat fasta sedvanliga konstruktioner på gårdsplanen ersätts bara om de orsakats av ett omkullblåst träd eller något annat föremål som stormen ryckt lös.

Besvär

Försäkringstagaren är missnöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut och ber Försäkringsnämnden ge en rekommendation till avgörande i ärendet. Enligt försäkringstagaren är den skadade takplasten inte en trädgårdsprodukt.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget har i sitt bemötande som daterats 18.2.2014 ansett att ersättning inte kan beviljas. Försäkringen ersätter skador som uppstått plötsligt och oförutsett. Enligt ett begränsningsvillkor ersätter försäkringen inte skador som uppstått på grund av hagel, och inte heller skador som uppstått på grund av normala väderförhållanden eller naturfenomen.

Tak och undertak är konstruerade så att de ska hålla skyfall. Att taket inte håller för skyfall kan inte anses vara en plötslig och oförutsedd skada. Därför kan skadan inte ersättas.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Försäkringsvillkor

10 Hemförsäkring

11 I Hemförsäkringen ingår egendomsförsäkring.

12 Egendomsförsäkringen består av en eller flera av följande försäkringsformer:

- Brand och storm

- Stöld, skadegörelse och elfenomen

- Läckage

- Annat plötsligt och oförutsett

- Specialskydd

Försäkringens omfattning kan väljas objektsvis skilt för var och en byggnad och lösegendomsgrupp som ingår i försäkringen och anteckning därom görs i försäkringsbrevet. Specialskydd kan endast tecknas för lösegendom.

23 Försäkringens föremål

Föremål för försäkringen är i försäkringsbrevet nämnd egendom enligt följande:

23.1 Byggnader

I försäkringsbrevet nämnda byggnader samt

- på gårdsplan befintliga fasta sedvanliga konstruktioner, såsom staket, flaggstång, parabolantenn, gårdslampor, solpaneler och vindgeneratorer, torkställ för tvätt, utegrill med tak och byggnad eller anläggning av lätt konstruktion på högst 4 m2 såsom lekstuga, växthus och hundkoja. Byggnader och konstruktioner större än 4 m2 bör försäkras med separat avtal och premie

25.1.5 Storm

Försäkringen ersätter skada som förorsakats då storm skadat byggnad eller byggnad och däri befintlig lösegendom.

För skada på utvändig väggbeklädnad eller fönster, dörr, antennanläggning eller på gårdsplanen befintliga fasta sedvanliga konstruktioner betalas ersättning endast om skadan förorsakats av omkullblåst träd eller annat av stormen lösryckt föremål. Skador till följd av storm ersätts endast då vindens genomsnittliga hastighet överstiger 20 m/s.

Försäkringen ersätter inte skada

-förorsakad av översvämning och annan höjning av vattenstånd än till följd av stormvind på skadeplatsen

- förorsakad av sjögång, tjällyftning, isens eller snöns tyngd eller rörelse

- förorsakad av vind, regn, snö, hagel eller annat naturfenomen på utomhus befintliga trädgårds-, lant- eller skogsbruksprodukter.

Skada förorsakad av regn, snö, hagel eller köld ersätts endast om den har direkt samband med stormskadan på byggnaden.

Försäkringen ersätter inte heller skada på plasttäckt byggnad, om skadan beror på att täckningsmaterialet inte fästs enligt tillverkarens eller leverantörens anvisningar.

Avgörande

Enligt försäkringstagaren resulterade hagelskuren i ca 4 cm stora hål i terrasstaket. Ersättning har sökts från hemförsäkringen.

I ärendet handlar det om att bedöma huruvida den skada som hagelskuren orsakat terrasstaket ska ersättas från försäkringen. Försäkringen ersätter de skadefall som definieras i villkoren. Stormskada är ett sådant skadefall, enligt punkt 25 i villkoren. Försäkringen ersätter skada som förorsakats då storm har skadat en byggnad eller en byggnad och lösegendomen i den. Skada förorsakad av regn, snö, hagel eller köld ersätts endast om den har direkt samband med stormskadan på byggnaden. Enligt begränsningsvillkoret ersätter försäkringen inte skada som ett naturfenomen har förorsakat utomhus befintliga trädgårdsprodukter.

Försäkringsnämnden anser att den skada som det är fråga om skulle kunna vara ersättningsgill för denna hemförsäkrings vidkommande endast på basis av den del av försäkringen som gäller storm. I ärendet har det dock inte lagts fram utredning om att den av hagelskuren orsakade skadan skulle ha haft ett direkt samband med en stormskada på byggnaden. Inte heller har det lagts fram någon utredning om att det varit fråga om en sådan storm som avses i villkoren. Med storm avses enligt villkoren att vindens hastighet överstiger 20 meter i sekunden. Försäkringsnämnden anser att det i ärendet således inte har visats att ett skadefall som kan ersättas från försäkringen har inträffat.

På de grunder som nämns ovan anser Försäkringsnämnden att försäkringsbolagets ersättningsbeslut är korrekta.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Melander samt ledamöterna Laapotti, Sario, Uimonen och Vaitomaa. Sekreterare var Nikunlassi.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta