Haku

VKL 574/11

Tulosta

Asianumero: VKL 574/11 (2012)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.05.2012

Toiminnanharjoittajan vastuu Rajoitusehdot

A oli ollut 25.2.2009 auraamassa omalla traktorillaan kunnan kanssa tehdyn auraussopimuksen mukaisesti erästä tietä. Hänen kuljettamansa traktori oli törmännyt tielle muodostuneisiin jääpolanteisiin. Polanteet olivat syntyneet, kun vastuuvakuutuksen ottajana oleva urakoitsija oli käyttänyt kyseistä tietä metsäkoneella, jonka telat ja ketjut olivat olleet paikoillaan. Metsäkoneen teloista oli tullut tielle lunta ja jäätä, joka oli polkeutunut metsäkoneen liikkuessa jäisiksi polanteiksi. Polanteet olivat sijainneet tiessä poikittain ja olleet noin 13 cm:n korkuisia. Ne olivat olleet 7 cm:n lumikerroksen alla. A:n traktorin etukuormaajan aisat olivat vääntyneet, minkä lisäksi traktorin konepelti ja valomaski olivat vaurioituneet.

Korvausta A:n traktorille aiheutuneesta vahingosta haettiin metsäkoneurakoitsijan vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut päätöksen 15.3.2010. Yhtiö on evännyt korvauksen katsoen, että kysymys on rajoitusehdossa 201.2 määritellystä vahingosta, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä liikennevakuutuslain mukaisesti. Korvausvaatimus on perustunut siihen, että vakuutuksenottaja on kuljettanut ajokonettaan tiellä. Kyse on liikennevakuutuslain mukaisesta liikennevahingosta, jota ei korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

A oli kirjelmällään 18.3.2010 vaatinut yhtiötä muuttamaan korvauspäätöstään sillä perusteella, että ehto 201.2 tarkoitti tilannetta, jossa vahingoittunut ajoneuvo on vakuutetun (metsäkoneurakoitsijan) omistama tai muu sellainen. Tässä tapauksessa vahingoittunut ajoneuvo eli traktori oli A:n omistama. Kysymys ei myöskään ollut metsätyökoneen aiheuttamasta vahingosta sen käyttämisessä liikenteeseen liikennevakuutuslain mukaisesti, koska liikennevakuutuslaki ei säätele metsätyökoneen käyttöä.

Yhtiö on antanut tämän johdosta 21.3.2010 sähköpostitse päätöksen, jossa se on todennut, ettei sillä ole aihetta muuttaa aikaisempaa ratkaisuaan. Kysymys on vastuuvakuutuksesta, joka kattaa toiselle aiheutuneen vahingon. Kyseinen rajoitusehto ei tarkoita sitä, että vakuutuksenottajan tulisi omistaa vahingoittunut moottoriajoneuvo. Koska vastuuvakuutus ei missään tilanteessa korvaa vakuutuksenottajalle itselleen aiheutunutta vahinkoa, tällaista vastuuvakuutuksen ottajan omistamaan moottoriajoneuvoon kohdistuvaa vahinkoa ei korvattaisi vastuuvakuutuksesta.

Liikennevakuutuslaki määrittelee myös metsäkoneen käytön yleisellä alueella. Liikennevakuutuslakia sovelletaan muuhunkin kuin yleisellä tiellä tapahtuvaan liikenteeseen. Liikennevakuutuslakia sovelletaan kaikilla sellaisilla alueilla, joissa moottoriajoneuvolla voi liikkua. Kyseinen alue, jossa vahinko on tässä tapauksessa sattunut, ei ole ollut muulta liikenteeltä eristetty alue.

Vahinko on aiheutunut siitä, että vakuutuksenottaja on käyttänyt metsätyökonetta tieliikenteelle tarkoitetulla alueella, ja tässä käytössä ajoneuvosta tai sen renkaista on jäänyt tielle ainesta, jonka väitetään aiheuttaneen vahinkoa toiselle. Kyse on siten liikennevahingosta, jota ei korvata vastuuvakuutuksesta.

Vahinko olisi mahdollista käsitellä kyseisen metsätyökoneen liikennevakuutuksesta, mutta näyttöä vahingonaiheuttajan tuottamuksesta ei ole esitetty.

Yhtiö on tämän jälkeen 26.11.2010 antanut päätöksen myös urakoitsijan metsätyökonetta koskevan liikennevakuutuksen perusteella. Yhtiö on katsonut, että kyseessä ei ole liikennevakuutuslain perusteella korvattava vahinko. Yhtiö on perustellut tätä kantaansa sillä, että kysymyksessä ei ole niin sanotun liikenteellisen riskin piiriin kuuluva vahinko. Liikennevahinkona korvattavaksi voivat tulla ainoastaan sellaiset tapahtumat, jotka johtuvat välittömästi liikennevahingosta.

Traktorilla tehtävä auraustyö on ajoradan kunnossapitotyötä, ja auraustyötä tekevälle ajoneuvolle kohdistuvat riskit, muun muassa kaluston rikkoutumiset, eroavat normaalista liikenteeseen käytöstä. Lumenauraustyössä seurannut kaluston rikkoutuminen on luonteeltaan erityisesti olosuhteisiin, työn suorittamistapaan ja tien auraukseen liittyvä työriski, eikä seurannutta vahinkoa pidetä liikennevahinkona liikennevakuutuslain perusteella. Vahinko ei ole johtunut metsätyökoneen liikenteeseen käyttämisestä eikä sen kuljettajan tuottamuksesta liikennevakuutuslain 1 ja 8 §:n edellyttämällä tavalla.

 

Valitus

A on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta. Vakuutusyhtiössä asia käsiteltiin sekä liikennevahinkona että vastuuvahinkona. Vastuuvakuutuksen perusteella korvaus evättiin, koska kyse on liikennevakuutuslain mukaisesta liikennevahingosta. Liikennevakuutuksesta puolestaan korvaus on evätty katsoen, että kyseessä ei ole ollut välittömästi liikennevahingosta johtuva tapahtuma.

A katsoo, että vahinko on aiheutunut vakuutuksenottajan toiminnan johdosta. Vakuutuksenottaja on käyttänyt yleistä tietä puiden ajoon metsäkoneella, ja yhtiön toiminnan seurauksena tielle on muodostunut jäisiä polanteita. Tien rikkoutumista ei ole voinut havaita sataneen lumikerroksen vuoksi. Vahinkoa kärsinyt henkilö ei olisi mitenkään omalla toiminnallaan voinut välttää tapahtunutta vahinkoa. Vakuutuksenottaja on laiminlyönyt velvollisuutensa korjata hakkuutyömaan jäljet tai vähintään ilmoittaa tiellä olevasta esteestä. Tilanne, jossa vahinkoa kärsinyt jää väliinputoajaksi vastuuvakuutuksen ja liikennevakuutuksen kummankin korvausturvan ulkopuolelle ilman oikeutta vahingonkorvaukseen, ei liene mahdollinen.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö on antanut vastauksen 12.1.2012. Yhtiö kiistää vaatimuksen todeten, että kyseessä on rajoitusehdossa 201.2 määritelty vahinko, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä.

Yhtiö on toistanut korvauspäätöksessään esittämänsä perustelut sekä täsmentänyt, että vastuuvakuutuksen rajoitusehto 201.2 ei tarkoita, että kyseessä pitäisi olla liikennevakuutuksen perusteella korvattava liikennevahinko. Vastuuvakuutuksen ehdossa ainoastaan määritellään, että siinä tarkoitettu liikenteeseen käyttäminen määritetään siten kuin se liikennevakuutuslaissa sanotaan.

Useasti voi olla kysymys vahingosta, joka on aiheutunut liikenteeseen käyttämisestä, mutta joka ei kuitenkaan tule liikennevakuutuksesta korvattavaksi, koska kyseessä on esimerkiksi työn kohde tai jokin muu peruste, jolloin vahinkoa ei korvata liikennevakuutuksesta. Tässä tapauksessa esitetty korvausvastuu perustuisi siihen, että tiehen on muodostunut jääpolanteita, kun vakuutuksenottaja on kuljettanut ajokonettaan tiellä. Kyse on siis liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä, jota ei korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuksenottajana olevalle metsäkoneurakoitsijalle on varattu mahdollisuus antaa asiassa vastine 27.2.2012 mennessä. Vastinetta ei ole annettu.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissä:

 • korvauspäätös 15.3.2010
 • A:n kirjelmä vakuutusyhtiölle 3.1.2011
 • vakuutusyhtiön päätös 11.2.2011
 • A:n kirjelmä yhtiölle 18.3.2010
 • yhtiön vastaus 21.3.2010
 • korvauspäätös 26.11.2010
 • vakuutusyhtiön kirjelmät 27.6. ja 20.7.2011
 • Liikennevakuutuskeskuksen lähete 25.10.2010
 • reklamaatio 26.3.2009
 • vahingonkorvausvaatimus 15.6.2009
 • oikeudenkäyntiin liittyvä lausuma 7.1.2010
 • auraussopimus 31.10.2008
 • yksipuolinen tuomio ja päätös 11.11.2010
 • vastaus käräjäoikeudelle 20.11.2009
 • vakuutusehdot 1.1.2009

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Ehdon 201.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ehdon 201.2 sisältämän rajoituksen perusteella korvausta ei makseta, jos vahinko aiheutuu ”moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä liikenteeseen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesti. Jos vastaava ulkomainen lainsäädäntö puuttuu, vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä, kun vakuutettu on korvausvelvollinen edellä mainitun laitteen omistajana, haltijana tai kuljettajana”.

Ratkaisu

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:lle 25.2.2009 sattunut vahinko korvattava vastuuvakuutuksen perusteella. Lautakunnan tutkittavana ei ole kysymys siitä, onko korvausta maksettava liikennevakuutuksen perusteella.

Lähemmin ja yksityiskohtaisemmin tarkasteltuna kysymys on siitä, miten rajoitusehtoa 201.2 on tulkittava.

Tapauksen arviointi

Lautakunta toteaa, että vahinko on sattunut sen seurauksena, että vakuutuksenottajana oleva toiminnanharjoittaja oli ajanut metsätyökoneella tiealueella siten, että tiehen oli muodostunut lumikerroksen alle piiloon jääneitä polanteita. Nämä polanteet olivat aiheuttaneet A:n traktorille vaurioita. Vahinko on siten aiheutunut vakuutusehdossa 201.2 esitetyin tavoin moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä liikenteeseen liikennevakuutuslain mukaisesti.

Ehdon 201.2 sisältämän rajoituksen perusteella korvausta ei makseta, jos vahinko aiheutuu ”moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä liikenteeseen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesti. Jos vastaava ulkomainen lainsäädäntö puuttuu, vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä, kun vakuutettu on korvausvelvollinen edellä mainitun laitteen omistajana, haltijana tai kuljettajana”.

Lautakunnan käsityksen mukaan ehto 201.2 on tulkinnanvarainen siltä osin, riittääkö korvausvastuun rajautumiseen pois vastuuvakuutusturvan piiristä vakuutusyhtiön esittämin tavoin ainoastaan se, että moottorikäyttöisen laitteen käyttäminen täyttää liikennevakuutuslaissa olevan perusmääritelmän liikenteeseen käyttämisestä, vai edellytetäänkö, että tuosta liikenteeseen käyttämisestä on seurattava myös liikennevakuutuslain mukainen korvausvastuu. Jälkimmäisen tulkinnan puolesta puhuu erityisesti se, että ehdon mukaan ulkomaisen (liikennevakuutus)lainsäädännön puuttuessa ehdon soveltamisen edellytyksenä on nimenomaan oltava, että ”vakuutettu on korvausvelvollinen edellä mainitun laitteen omistajana, haltijana tai kuljettajana”.

Lautakunnan käsityksen mukaan puheena olevan kaltaisen vastuunrajoitusehdon omaksumisen tausta-ajatuksena on ollut rajoittaa vastuuvakuutuksen korvauspiiriä niiltä osin kuin vastuu tulee katettavaksi liikennevahinkojen korvaamista koskevan erityissääntelyn perusteella. Vakuutusyhtiön laatimien ehtojen taustoilla ja tarkoituksilla ei sinänsä ole välitöntä painoa ehtojen tulkinnassa. Jos ehto kuitenkin on tulkinnanvarainen, niin kuin tässä tapauksessa on asian laita, sitä on tulkittava korvausta hakevan eduksi.

Esillä olevassa tapauksessa vakuutusyhtiö on kuitenkin antanut 26.10.2010 metsätyökoneen liikennevakuutusta koskevan korvauspäätöksen, jossa yhtiön on esittänyt, että kysymys ei ole ollut liikenteellisen riskin piiriin kuuluvasta vahingosta. Yhtiön tämän perustelulausuman johdosta ei ole loogista, että yhtiö nyt vastuuvakuutuskorvausta käsitellessään esittää, että kysymys on ollut liikenteellisen riskin piiriin kuuluvasta vahingosta.

Ottamatta kantaa vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 26.10.2010 perusteisiin tai rajoitusehdon 201.2 tulkintaan enemmälti lautakunta katsoo, ettei yhtiöllä ole ollut oikeutta evätä nyt tarkasteltavana olevaa vastuuvakuutuskorvausta esittämällään perusteella.

Lautakunta suosittaa yhtiötä maksamaan ehtojen mukaisen korvauksen A:n traktorille aiheutuneen vahingon johdosta vastuuvakuutuksen perusteella.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta