Haku

VKL 573/14

Tulosta

Asianumero: VKL 573/14 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2015

Yhdistyksen päätöksen moitetta koskeva riita-asia. Asian vähäinen merkitys vakuutetulle.

Tapahtumatiedot

Valittaja on ollut kantajana yhdistyksen päätöksen moitetta koskevassa riita-asiassa, joka on päättynyt käräjäoikeuden 8.8.2014 vahvistamaan sovintoon. Riita-asiassa on ollut kyse siitä, ettei yhdistyksen kokous ole ottanut käsiteltäväkseen valittajan vaatimusta siitä, että metsästyksenjohtaja tulisi vaihtaa, koska tämä on sallinut päihtyneen henkilön osallistuvan metsästykseen.

Vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt oikeusturvaetua, koska asialla on ollut vakuutetulle vähäinen merkitys.

Asiakkaan valitus

Valittajan oikeutta yhdistyksen jäsenenä on loukattu ja hän on joutunut nostamaan kanteen oikeudessa. Yhdistyksen johtokunnan menettely osoittaa selkeää piittaamattomuutta oikeutetusta vaatimuksesta. Se on loukannut valittajaa, joka oli jo aiemmin joutunut erimielisyyksiin yhdistyksen joidenkin jäsenten kanssa hänen kieltäytyessään antamaan omistamiaan maita yhdistyksen käyttöön, minkä vuoksi valittaja oli erotettu yhdistyksestä.

Pienessä kyläyhteisössä asuvalle kyläyhdistyksissä tapahtuva toiminta ja siitä aiheutuva palaute ei ole vähämerkityksistä. Oikeudessa vastapuoli on suostunut kanteen mukaiseen sovintoon. Se osoittaa, että kanne on ollut perusteltu. Sovinnon perusteella asia onkin tullut yhdistyksen kokoukseen 10.8.2014. Siellä asiaa ei olisi käsitelty ilman kyseistä oikeusprosessia.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan asialla voidaan katsoa olevan vakuutuksenottajalle vähäinen merkitys, vaikka hänellä sinänsä onkin ollut perusteet kanteen nostamiselle.

Oikeusturvavakuutuksen asian vähäistä merkitystä vakuutetulle koskevan rajoitusehdon soveltuvuuden kannalta on syytä tarkastella valittajan yhdistykselle esittämän alkuperäisen vaatimuksen sisältöä ja sen merkitystä valittajalle. Valittajan yhdistykselle esittämien vaatimusten pääasiallinen intressi on hänen mukaansa ollut vaikuttaa siihen, että yhdistyksen metsästyksenjohtaja vaihdetaan, koska metsästyksenjohtaja ei pysty takaamaan muiden metsästykseen osallistuvien turvallisuutta ja toimii vastoin metsästyksenjohtajan vastuu periaatteita, koska hän on sallinut juopuneen osallistua metsästykseen. Kysymys on ollut valittajan henkilökohtaisen näkemyksensä esiin tuomisesta asiassa, josta yhdistys tekee päätökset. Yhdistys on henkilömäärältään pieni. Valittajan vakuutusyhtiölle  ilmoittaman mukaan johtokunnassa on kuusi henkilöä ja aktiivisia jäseniä on 20 henkilöä. Kaiken kaikkiaan jäseniä yhdistyksessä on 90 henkilöä. Valittajan  näkemykset lienevät yhdistyksen jäsenten määrä huomioon ottaen olleet useiden jäsenten tiedossa. Vaikka yhdistyksessä ei muodollisesti olisikaan noudatettu yhdistyksen sääntöjä ja lainsäädäntöä tämän asian kohdalla, ei sillä kuitenkaan käytännössä ole ollut mitään vaikutusta valittajan pyrkimysten toteutumisen tai toteutumatta jäämisen kannalta.

Käräjäoikeuden vahvistamasta sovinnosta ja tuomiosta 8.8.2014 käy ilmi, että valittaja on perunut vastapuolelleen esittämänsä oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Vakuutusehtojen mukaan vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuolelta korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu ilman perusteltua syytä ei vaadi vastapuolelta kulujaan, vakuutuksesta suoritettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se evätä. Käräjäoikeuden tuomion perusteluista voi päätellä, että sille oli jo valmisteluistunnossa syntynyt se käsitys, että valittajan kanne olisi menestynyt. Kun lisäksi asianosaisten tekemä sovinto vastasi jokseenkin sitä, mitä valittaja oli kanteessaan vaatinut, ei valittajaa velvoitettu korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikuluja. Valittajalla olisi ollut oikeus saada vastaajalta korvaus oikeudenkäyntikuluistaan, mikäli hän ei olisi peruuttanut oikeudenkäyntikuluvaatimustaan. Kun valittaja ei vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla ole vaatinut vastapuolta korvaamaan oikeudenkäyntikulujaan ei hän tälläkään perusteella ole oikeutettu saamaan korvausta hänelle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista oikeusturvavakuutuksestaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko riita-asialla ollut valittajalle vähäinen merkitys.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys.

Asian arviointi

Vakuutusehdoissa ei määritellä sitä, mitä tarkoitetaan vähäisellä merkityksellä vakuutetulle. Lautakunta toteaa, että asian vähäinen merkitys voi estää myös oikeusapulain mukaisen oikeusavun myöntämisen. Tämän vuoksi arvioitaessa sitä, milloin asialla on vähäinen merkitys vakuutetulle tulkinta-apua saadaan oikeusapulakia koskevasta hallituksen esityksestä (HE 82/2001 vp), jonka mukaan ”asian merkitystä olisi arvioitava hakijan näkökulmasta, jolloin se olisi suhteutettava hänen sosiaalisiin ja taloudellisiin oloihinsa ja arvioitava, mikä vaikutus asialla on hakijan elämään. Harkinnan tulisi perustua eri tekijät huomioon ottavaan kokonaisvaltaiseen tilannearvioon. Esimerkiksi taloudelliselta intressiltään sinänsä verraten vähäisiä mutta periaatteellisesti tärkeitä asioita on voitava ajaa huolimatta siitä, että niiden selvittely voi vaatia intressiin nähden paljon kuluja.”

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutetun riita-asia on koskenut sitä, että yhdistys ei ole ottanut käsiteltäväkseen hänen vaatimustaan metsästyksenjohtajan vaihtamiseksi. Riita-asia on siten koskenut vain sitä, ottaako yhdistys asian käsiteltäväkseen. Riita-asia on tullut vireille kun vakuutetun yhdistyksestä erottamista koskeva riita-asia on ollut vireillä tuomioistuimessa. Asia on käräjäoikeudessa päätynyt sovintoon, jonka mukaan vakuutetun kirjelmä otetaan käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa.

Se, että vakuutetun vaatimus on otettu käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, ei sinänsä ole vaikuttanut vakuutetun oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Myöskään vakuutetun vaatimuksella siitä, että yhdistys ottaa kantaa päihtyneenä metsästämiseen, ei voida katsoa olevan merkitystä vakuutetulle etenkään siksi, että hänet on sittemmin erotettu yhdistyksestä. Asialla ei siten ole ollut periaatteellisestikaan vähäistä suurempaa merkitystä vakuutetulle. Vakuutuslautakunta katsoo siksi, että asialla on ollut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla vähäinen merkitys vakuutetulle.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Mäenpää

Jäsenet:
Eskuri
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia