Haku

VKL 57/14

Tulosta

Asianumero: VKL 57/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2014

Korvattava vahinkotapahtuma. Myrskyn rakennukselle aiheuttama vahinko. Hyvä rakennustapa. Sulamisveden aiheuttama vahinko.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan huoneiston katosta tuli vettä sisälle13.12.2013, ja katon rikkoutumisen syyksi epäiltiin edellisen päivän kovaa tuulta. Korvausta on haettu kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 20.1.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että kohteessa ei havaittu vakuutusehtojen mukaista myrskyn aiheuttamaa rikkoutumista vaan lumet olivat päässeet tuulen puhaltamina tarkastusluukun kannen raon kautta yläpohjaan, josta sulamisvesi oli päässyt rakenteisiin. Vahinkotarkastuksessa havaittiin lisäksi, että kattoluukut eivät täyttäneet rakentamisajankohdan hyvän rakennustavan mukaisia ohjeita. Vakuutusyhtiö on katsonut, että kyseessä ei näin ollen ole ollut vakuutusehtojen mukainen korvattava vakuutustapahtuma.

Valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut, että lumi tunkeutui Eino-myrskyn voimasta kattoluukun kautta yläpohjaan. Kyse ei ollut Seija-myrskyn aiheuttamasta vahingosta, vaan vahinko tuli ilmi Seija-myrskyn aikoihin kun lumet alkoivat sulaa. Kiinteistön kattoluukut ovat olleet 13 vuoden ajan paikoillaan, eikä vastaavia ongelmia ole ollut aiemmin. Ullakko on tarkistettu vuosittain eikä lunta tai kosteutta ole koskaan havaittu eristeissä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että vahingon syntymistavan perusteella kyseessä ei ole ollut vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutuksesta ei korvata sulamisveden aiheuttamaa vahinkoa, eikä myrskytuulen ole osoitettu rikkoneen rakennusta. Lumi on päässyt sisään rakennusmääräysten vastaisesti rakennetusta kattoluukusta.

Vakuutuksenottajan lisävastine

Vakuutuksenottaja on kertonut 6.5.2014 päivätyssä lisävastineessaan, että kattoasiantuntijan tekemän mittauksen mukaan kattoluukun kaulus on noin 140 mm eli reilusti enemmän kuin vakuutusyhtiö oli ilmoittanut.

Vakuutusyhtiön lisävastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 21.5.2014 päivätyssä lisävastineessaan, että rakennuttajatoimiston asiantuntijan mittauksen mukaan kattoluukun kaulus on noin 100 mm:n korkuinen. Saatujen mittaustulosten ero selittyy sillä, että vakuutuksenottajan käyttämä kattoasiantuntija on mitannut kauluksen korkeuden kattoluukun sisäpuolelta ja vakuutusyhtiön käyttämä asiantuntija on puhelinkeskusteluun 21.5.2014 perustuen mitannut korkeuden ulkopuolelta. Ulkoa käsin korkeus mitattaessa saadaan pienempi mittaustulos ulkopuolen useista kermikerroksista johtuen. Kauluksen korkeudella ei korvauspäätöksen kannalta ole kuitenkaan merkitystä. Saatujen selvitysten perusteella kyseessä ei ole vakuutuksesta korvattava vahinko, koska myrskytuulen ei ole osoitettu rikkoneen rakennusta, kuten vakuutusehtojen kohdassa 6.1.1 edellytetään. Myöskään mitään vuotovahingon edellyttämää vakuutuskorvaukseen oikeuttavaa vahinkotapahtumaa ei ole osoitettu tapahtuneen.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 6.1.1 (Myrsky) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut, kun myrskytuuli on rikkonut käyttökunnossa olevaa rakennusta tai rakennusta ja siinä olevaa irtaimistoa taikka tontilla olevia kiinteitä tavanomaisia rakenteita, puustoa tai istutuksia.

Vakuutusehtojen kohdan 6.2.1 (Tulvan ja muiden luonnonilmiöiden sekä lumen ja jään aiheuttamat vahingot) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu muista luonnonilmiöistä kuten tulvasta, rankkasateesta, vedenpinnan noususta, aallokosta, jään tai lumen painosta tai näiden liikkumisesta.

Kohdan 6.2.4 (Rakentamis-, suunnittelu- ja käyttövirheet sekä huollon laiminlyönti) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta.

Kohdan 8.1.1 (Vuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on vakuutuksen voimassaoloaikana virrannut ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta vakuutuksen kohteena olevasta, rakennukseen kuuluvasta ja rakennusta palvelevasta kiinteästi asennetusta mm. vesijohdosta.

Kohdan 8.2.1 (Tulva, sade- ja sulamisvedet) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista tai sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä.

Ratkaisu

Vahinkoilmoituksen mukaan huoneiston katosta tuli vettä sisälle13.12.2013, ja katon rikkoutumisen syyksi epäiltiin edellisen päivän kovaa tuulta. Korvausta on haettu kiinteistövakuutuksesta.

Korvauksenhakijalla on näyttötaakka korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta. Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja epäili katon rikkoutumisen johtuvan myrskystä, mutta vahinkotarkastuksen mukaan rakenteissa ei havaittu rikkoutumisia tai vesivuotoja. Kattoluukun ja kauluksen ulkopinnan välissä kuvattiin olevan noin 25‑ 30 millimetrin rako. Vuotokohta sijaitsi suoraan kattoluukun alapuolella. Vuotokohdassa todettiin vettä höyrynsulkumuovin päällä ja lunta yläpohjan lämmöneristeen päällä. Yläpohjan lämmöneristeen päällä olevaa kosteutta ja lunta todettiin myös huoneiston A 1 kattoluukun kohdalla. Tarkastushetkellä kattoluukut olivat paikoillaan ja osin jäätyneinä kiinni.

Tarkastushavaintojen perusteella tehtiin se johtopäätös, että pöllyävä lumi on kulkeutunut kattoluukun ja sen kauluksen raon kautta yläpohjan lämmöneristeen päälle. Ulkoilman lämmön noustessa lämmöneristeen päälle kerääntynyt lumi on sulanut ja valunut höyrynsulun saumojen kautta huoneistoon. Kattoluukkujen ei katsottu täyttävän rakentamisajankohtana käytössä olleita hyvän rakentamistavan mukaisia ohjeita, joiden mukaan kattoluukun kauluksen eli alakehyksen tulee olla vähintään 150 millimetriä korkea, kun tässä tapauksessa se oli 100 millimetriä korkea. Vakuutuksenottaja on myöhemmin ilmoittanut, että suorituttaneensa mittauksen, jonka mukaan kaulus oli noin 140 mm korkea.

Kosteuskartoitusraportissa on kerrottu, että vakuutuksenottajalta saadun tiedon mukaan katolle on asennettu kaksi kerrosta huopakatetta kesällä 2013 ja ennen huopien asennusta ei 14 vuoden aikana ollut koskaan ollut nyt kyseessä olevan kaltaista vuotovahinkoa. Kosteuskartoittajan arvion mukaan kova tuuli puhaltaa lunta tarkastusluukun kannen raosta yläpohjaan. Muu huoneiston yläpohja oli kuiva.

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut, kun myrskytuuli on rikkonut käyttökunnossa olevaa rakennusta. Vakuutuslautakunta katsoo esitetyn selvityksen perusteella, että myrsky ei ole rikkonut rakennusta, vaan kyseessä on lumen aiheuttama vahinko rakenteille, ja kyse on näin ollen rajoitusehdon 6.2.1 mukainen vahinko, joka ei ehdon mukaan ole korvattava. Näin ollen Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Sario, Uimonen Laapotti ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta