Haku

VKL 57/13

Tulosta

Asianumero: VKL 57/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2013

Käyvän arvon korvaus.

Tapahtumatiedot

Ammattikäytössä ollut ajoneuvo oli vakuutuksenottajayrityksen kuljetettavana 18.6.2012. Ajoneuvo oli kuljetuksen aikana puutteellisen kiinnityksen johdosta päässyt liikkumaan ja vaurioitunut korjauskelvottomaksi. Korvausta vahingoista on haettu vahingon aiheuttaneen hinausyrityksen kuljetusvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö oli suorittanut korvausta ajoneuvon lunastusarvosta ja taksamittarin irrotuksesta. Lisäksi korvausta on haettu ansionmenetyksestä ja taksamittarin asentamisesta uuteen autoon.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on todennut 16.10.2012 päivätyssä päätöksessään, että korvausvaatimus koski tiekuljetussopimuslain tarkoittamia seurannaiskuluja, joista rahdin kuljettajana toiminut vakuutuksenottaja ei ole korvausvastuussa. Tiekuljetussopimuslaissa on säännelty sekä rahdinkuljettajan vastuu että vastuusta vapautumisen perusteet. Jos kuljetettava tavara on vahingoittunut, rahdinkuljettajan on korvattava arvon vähennys sekä laissa erikseen määritetyt kuljetukseen liittyvät kustannukset. Rahdinkuljettaja ei lain mukaan ole vastuussa vahingosta välillisesti aiheutuneista kustannuksista, kuten myyntikatteen tai käyttöhyödyn menetyksestä tai tuhoutuneen tavaran hävittämisestä aiheutuneista kuluista. Ansionmenetystä ja taksamittarin asentamista koskevat kulut olivat seurannaiskuluja, joten korvausta ei voitu suorittaa tiekuljetusvastuuvakuutuksesta.

Valitus

Korvauksenhakija on pyytänyt Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut, että tiekuljetussopimuslain 32 ja 34 §:ien perusteella korvataan vain ajoneuvon arvon mukainen korvaus, ei taksivarustelun uuteen ajoneuvoon siirtämisestä aiheutuneita kuluja. Myös ansionmenetystä koskevat kulut olivat seurannaiskuluja.

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuksenottaja ei ole antanut asiassa vastinetta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainkohdat

Tiekuljetussopimuslaki 23.3.1979/345

27 §, Vastuun edellytykset

Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Hän vastaa myös vahingosta, joka aiheutuu tavaran luovutuksen viivästymisestä.

- - -

32 §, Tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus

Tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus on laskettava tavaran arvon mukaan, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa paikkakunnalla, jossa se otettiin kuljetettavaksi. Arvo lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan. Jos tavaralla on pörssihinta tai markkinahinta, lasketaan tavaran arvo kuitenkin tämän mukaan.

- - -

34 §, Tavaran vahingoittumisesta suoritettava korvaus

Jos tavara on vahingoittunut, rahdinkuljettajan on korvattava arvon vähennys laskettuna tavaran 32 §:n 1 ja 4 momentin mukaisesti määrätyn arvon perusteella.

Korvaus ei kuitenkaan saa ylittää sitä määrää, joka olisi ollut suoritettava, jos koko lähetys tai, kun vain osa lähetyksestä on vahingoittumisen vuoksi arvoltaan vähentynyt, tämä osa lähetyksestä olisi kadonnut.

Tiekuljetusvakuutus

Tiekuljetusvakuutuksen ehtojen kohdan 8.1 (Vahingonkorvaus) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutusehdoissa mainituin rajoituksin se vahingonkorvaus, jonka vakuutuksenottaja on tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaan velvollinen maksamaan tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta taikka luovutuksen viivästymisestä.

Ratkaisu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko taksamittarin asentaminen ja ansionmenetys korvattava tiekuljetussopimuslain mukaisena vahingonkorvauksena tiekuljetusvakuutuksesta. Tiekuljetussopimuslain mukaan tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus on laskettava tavaran arvon mukaan, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa. Arvo lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan. Vakuutuslautakunta katsoo, että ansionmenetyksen korvaaminen ja uuteen autoon tehtävä asennustoimenpide eivät ole käyvän arvon korvausta. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön epäävä korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Löppönen, Makkula, Pesonen ja Sjögren sekä varajäsen Rantasalo. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia