Haku

VKL 570/14

Tulosta

Asianumero: VKL 570/14 (2015)

Vakuutuslaji: Eläinvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.05.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Hiehon kuolema.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajien omistama hieho kuoli 8.8.2014. Eläinlääkärin todistuksen mukaan kuolinsyy oli mahdollisesti perikardiitti tai muu akuutin septisen tilan aiheuttanut sairaus. Korvausta hiehon teurasarvosta, eläinlääkärikuluista ja eläimen hävittämisestä oli haettu tuotantoeläinvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 14.8.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Kyse ei ollut vakuutusehdoissa edellytetyistä syistä aiheutuneesta kuolemasta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta asiassa. Vakuutuksenottajan mukaan hiehon kuolema johtui naulasta tai muusta ulkopuolisesta syystä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 28.10.2014 päivätyssä vastineessaan, että vakuutuksenottaja oli vakuuttanut lypsylehmät, kantavat hiehot ja nuorkarjan tuotantoeläinten perusvakuutuksella. Kyseisestä vakuutuksesta korvattavat vakuutustapahtumat olivat palo, salamanisku ja sähköisku, tahallinen vahingonteko, moottoriajoneuvon aiheuttama vahinko, myrsky, nestevuoto sekä katoaminen tai anastaminen. Nyt puheena olevassa vahingossa hiehon kuolemaa ei ollut aiheuttanut mikään edellä mainituista tapahtumista, minkä vuoksi vahinkoa ei voitu korvata vakuutuksesta. Vakuutuksesta ei korvattu lainkaan eläimen hoidosta tai lopettamisesta aiheutuneita kuluja eikä kuolleen eläimen hävittämiskuluja.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko hiehon kuolema aiheutunut vakuutusehdoissa edellytetyistä syistä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 11.1. mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, kun vakuutuksen voimassaoloaikana eläin kuolee tai se on hätäteurastettava ehtojen kohdissa 11.1.1 - 11.1.6 mainituista syistä.

11.1.1 Palo

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut irtipäässyt tuli. Vakuutuksesta korvataan vahinko myös silloin, kun eläintä ei voida sijoittaa tilapäisesti sille sopivaan suojaan välittömästi korvattavan vahingon jälkeen ja tällä perusteella eläin joudutaan lopettamaan.

11.1.2 Salamanisku ja sähköisku

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut eläimeen osunut salamanisku tai eläimen saama sähköisku.

11.1.3 Tahallinen vahingonteko (ilkivalta)

Vakuutuksesta korvataan tahallisesta vahingonteosta aiheutunut vahinko. Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka on suora seuraus eläinsuojalle tai sen irtaimistolle tehdystä tahallisesta vahingonteosta.

11.1.4 Moottoriajoneuvon aiheuttama vahinko

Vakuutuksesta korvataan liikennevahinko sekä vahingot, joissa moottoriajoneuvo, moottorikäyttöinen työkone tai juna on ollut osallisena. Lisäksi korvataan vesiliikenneonnettomuudesta aiheutunut vahinko.

11.1.5 Myrsky

Vakuutuksesta korvataan vahinko, kun myrsky on rikkonut eläinsuojarakennusta, ja tästä on aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

11.1.6 Nestevuoto

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen äkillinen ja ennalta arvaamaton vuotaminen eläinsuojan kiinteistä putkistosta tai muista vastaavista eläinsuojaa palvelevista laitteista. Vakuutuksesta ei korvata höyryn tai kaasun aiheuttamaa vahinkoa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksesta korvataan vakuutusehdoissa korvattaviksi määriteltyjen vakuutustapahtumien aiheuttama eläimen kuolema. Näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta on korvauksen hakijalla. Koska ei ole esitetty selvitystä siitä, että hiehon kuolema olisi johtunut ehdoissa mainituista syistä, ei kyseessä ole korvattava vakuutustapahtuma.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia