Haku

VKL 569/15

Tulosta

Asianumero: VKL 569/15 (2016)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.04.2016

Käyttövesiputkien rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko on evätty. Onko rakennuksen purkukustannukset korvattava kohtuussyistä?

Tapahtumatiedot

Tyhjillään olleessa liikerakennuksessa ei ollut lämmitystä huhtikuusta 2014 alkaen. Kiinteistön käyttövesiputket olivat jäätyneet talvella 2014–2015. Ilmojen lämpenemisen yhteydessä putket olivat rikkoutuneet, mistä oli aiheutunut rakennukselle vuotovahinko.

Vakuutusyhtiö on 20.4.2015 antamassaan päätöksessä ilmoittanut, ettei vahinkoa korvata. Vahinkotapahtuma ei ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton. Perusteluiksi vakuutusyhtiö on esittänyt sen, että putkien jäätyminen ja siitä aiheutunut vesivahinko oli ollut seurausta lämmityksen laiminlyönnistä.

Tyytymättömänä vakuutusyhtiön päätökseen vakuutuksenottaja on 12.6.2015 pyytänyt yhtiöltä muutosta korvauspäätökseen. Vakuutuksenottaja oli kertonut kiinteistön hoidosta vastanneen henkilön sairaudesta syksyllä 2014 ja kuolemasta joulukuun 2014 alussa. Tällä perusteella ja kohtuussyistä vaadittiin purkukustannusten korvaamista.

Vakuutusyhtiö on 6.7.2015 päivätyllä ratkaisulla katsonut, ettei asiassa ole esitetty perusteita muuttaa aikaisempaa korvausratkaisua.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on valituksessaan pyytänyt, että vakuutusyhtiö kohtuullisuussyistä korvaisi kiinteistön purkukustannukset. Kiinteistön hoidosta vastuussa ollut henkilö oli kytkenyt kiinteistön sähköt pois keväällä 2014. Kyseinen henkilö oli sairautensa vuoksi syksyllä 2014 niin huonossa kunnossa, ettei hän jaksanut huolehtia hänelle kuuluvista tehtävistä. Tämän vuoksi sähköt olivat jääneet kytkemättä päälle. Kiinteistön hoidosta vastuussa ollut henkilö oli kuollut joulukuun 2014 alussa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö katsoo korvauspäätöksensä olevan vakuutusehtojen mukaisen. Kiinteistön käyttövesiputki on jäätynyt, kun kiinteistössä ei ole ollut talvella lämmitystä. Näissä olosuhteissa putken jäätymistä ja aiheutunutta vesivahinkoa ei voida pitää ennalta arvaamattomana vuotovahinkona. Vahinko on ollut väistämätön seuraus siitä, että kiinteistössä ei ole ollut talvella lämmitystä.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut 15.4.2015 päivätty tarkastusraportti kiinteistön vesivuotovahingon tarkastuksesta. Raportin mukaan koko kiinteistö on kastunut, vettä on valunut 4.000 m3. Vahingon on aiheuttanut käyttövesiputkien jäätyminen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko rakennuksen purkukustannukset korvattava kohtuullisuussyistä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimukseen sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen (Yritysvakuutus, Esinevakuutusehdot ES1) kohdan 5.3.1 (Vuotovakuutuksesta korvattavat vahingot) 1. kappaleen mukaan vakuutuksesta korvataan vuotovahinko, jonka on aiheuttanut neste-, kaasu- tai höyryvuoto, kun aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamatta ja suoraan

- rakennukseen kiinteästi asennetuista putkistoista

- putkistoihin kiinteällä liitännällä liitetyistä käyttölaitteista, koneista tai säiliöistä.

Oikeustoimilain 36 §:n mukaan, jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottaja ei ole valituksessaan pitänyt vakuutusyhtiön epäävää korvauspäätöstä sinänsä virheellisenä tai muutoinkaan ehtojen vastaisena. Sen sijaan vakuutuksenottaja on vaatinut rakennuksen purkukustannusten korvaamista kohtuullisuussyistä.

Vakuutuslautakunta katsoo, että kiinteistöllä sattunut vuotovahinko ei ole yritysvakuutuksen esinevakuutuksesta korvattava. Vesiputkiston jäätyminen ja jään sulamisen aiheuttama putkiston rikkoutuminen sekä rikkoutumisen jälkeen syntynyt vuotovahinko ovat olleet odotettavissa olevat seuraukset siitä, että rakennus oli jätetty kylmilleen talvikauden ajaksi. Koska kyse ei ole korvattavasta vakuutustapahtumasta, eivät myöskään rakennuksen purkamiskustannukset ole vakuutuksesta korvattavia.

Kohtuullisuutta tai kohtuuttomuutta tarkastellaan objektiivisesti tapahtumien kulku huomioon ottaen. Asiassa on esitetty, että kiinteistön hoitaja on syksyllä 2014 sairautensa ja myöhemmin joulukuussa 2014 tapahtuneen kuolemansa vuoksi ollut estynyt laittamasta lämmitystä päälle tai muutoinkin hoitamasta kiinteistöä.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutussopimuksen vuotovahinkoehtoa ei voida pitää kohtuuttomana oikeustoimilain 36 §:n perusteella. Ehto on omaisuusvakuutuksen korvauspiiriä määrittelevä, yleisesti käytetty vakuutussopimuksen osa. Pelkästään se seikka, että kyseessä on erityisen suuri vahinko, ei tee ehtoa kohtuuttomaksi.  Kohtuuttomuutta ei lautakunnan käsityksen mukaan synny myöskään sillä perusteella, että kiinteistön hoidosta vastuussa ollut henkilö oli sairastunut ja kuollut vuoden 2014 loppupuolella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena. Korvauspäätös ei myöskään ole vakuutuksenottajan kannalta kohtuuton, eikä lautakunta sen vuoksi suosita purkukustannusten korvaamista kyseisestä vakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia