Haku

VKL 568/12

Tulosta

Asianumero: VKL 568/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2013

Erityistuomioistuin. Korvauspäätösten rinnakkaisuus.

Tapahtumatiedot

V Oy esitti vakuutusyhtiölle kirjallisen selvityksen, josta ilmeni, että sen vastapuoli P Oy oli väittänyt V Oy:n laatineen erästä hankintaa varten projektisuunnitelman, joka sisälsi P Oy:n liikesalaisuuksia ja vaatinut, että V Oy lopettaa sanottujen P Oy:lle kuuluvien tietojen oikeudettoman käyttämisen. Oikeusturvaetua on haettu kyseisten tietojen käyttämistä koskevaan riitaan.

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö on lausunut 17.9.2012 päivätyssä korvauspäätöksessä, että kysymyksessä oli sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu kieltokanne, jossa toimivaltainen viranomainen oli vakuutusyhtiön käsityksen mukaan markkinaoikeus. Koska oikeusturvavakuutuksesta ei korvattu kuluja aisoissa, jotka käsitellään erityistuomioistuimissa, ei oikeusturvaetua voitu myöntää.

Vakuutuksenottajan pyydettyä asian uudelleenkäsittelyä sillä perusteella, että vastapuoli oli ilmoittanut harkitsevansa tutkintapyynnön tekemistä, minkä jälkeen asia jatkuisi syytteen nostamisen jälkeen yleisessä tuomioistuimessa rikosasiana. Vakuutusyhtiö on lausunut 21.9.2012 päivätyssä korvauspäätöksessä, että rikosasioissa korvattava vakuutustapahtuma oli vakuutuksenottajan ollessa vastaajana syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan, kun virallinen syyttäjä oli päättänyt jättää syytteen nostamatta tai oli sen perunut. Oikeusturvavakuutuksesta ei korvattu kuluja asiassa, jossa oli kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta. Koska vakuutusehtojen mukaista rikosasian vakuutustapahtumaa ei ollut syntynyt, ei oikeusturvaetua voitu myöntää.

Valitus

V Oy on lausunut valituksessaan, että kyseessä ei ollut rikosasia. V Oy on lausunut, että vastapuoli oli esittänyt V Oy:lle yksityisoikeudellisen vaatimuksen ja että vakuutusyhtiö ei ollut arvioinut oikeusturvaedun myöntämistä 21.9.2012 päivätyssä päätöksessä sen varalta, että kyseessä olisikin riita-asia. V Oy:n mukaan asiaan piti myöntää oikeusturvaetu riita- ja hakemusasioita koskevan ehdon perusteella.

V Oy on lisäksi lausunut, että vakuutusyhtiön 21.9.2012 päivätty päätös oli korvannut asiallisesti 17.9.2012 päivätyn päätöksen, minkä vuoksi Vakuutuslautakunnassa oli arvioitava ainoastaan 21.9.2012 päivättyä päätöstä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että asiassa annetut korvauspäätökset eivät korvanneet toisiaan, vaan olivat rinnakkaisia, sillä molemmat päätökset perustui eri tosiseikkoihin. Lisäksi vakuutusyhtiö on ja lausunut, että riita-asia tullaan käsittelemään sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:n mukaan markkinaoikeudessa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainsäädäntö

Oikeusturvavakuutusehdot

1.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 1.3 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

1.3. Korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on

riita- ja hakemusasiassa

- riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

rikosasiassa

- syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut.

2. Tapahtumat, joita vakuutus ei korvaa

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,

7) jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta.

3.1 Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka on saatettu Suomessa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Jos kyseessä on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistava riita-asia, voidaan vakuutusta käyttää sellaisissa asioissa, jotka olisi Suomessa voitu välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäviksi.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa tuomioistuimissa tai erityistuomioistuimissa, esimerkiksi lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tai yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimessa.

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978)

6 § (405/1986)

Elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta 1–3 §:n vastaista menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

Kielto voidaan, jos siihen on erityistä syytä, kohdistaa myös 1 momentissa tarkoitetun elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevaan henkilöön tai muuhun, joka toimii hänen lukuunsa.

Elinkeinonharjoittajaa, joka vastoin 4 §:n säännöksiä on käyttänyt toisen liikesalaisuutta, teknistä esikuvaa tai teknistä ohjetta taikka ilmaissut sen, voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta tällaista menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

7 § (1532/2001)

Kiellon, jota 6 §:ssä tarkoitetaan, määrää markkinatuomioistuin. Markkinatuomioistuin voi myös antaa kiellon väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Ratkaisu

Asiassa on esitetty, että kyseessä on sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 3 momentin mukaisen kiellon ja uhkasakon hakeminen V Oy:tä vastaan. Asiassa on esitetty myös, että V Oy:n vastapuoli oli ilmoittanut harkitsevansa tutkintapyynnön tekemistä, minkä jälkeen asia jatkuisi syytteen nostamisen tapahduttua rikosprosessina yleiessä tuomioistuimessa.

Valituksessa V Oy on katsonut, että kyseessä ei ole rikosasia ja että lautakunnassa oli arvioitava ainoastaan 21.9.2012 päivättyä päätöstä, sillä tämä päätös oli korvannut V Oy:n mukaan asiallisesti aikaisemman17.9.2012 päivätyn päätöksen.

Lautakuntaa toteaa, että asian korvattavuuden arvioimisessa tulee ottaa huomioon molemmat päätökset. Päätökset perustuvat eri tosiasioihin eivätkä ne korvaa toisiaan. Tässä tapauksessa on arvioitava ensisijaisesti 17.9.2012 päivättyä päätöstä. Koska kyseessä oleva asia käsitellään lain mukaan markkinaoikeudessa, ei asiaan tule oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan myöntää oikeusturvaetua. 21.9.2012 päivätyn päätöksen osalta lautakunta toteaa, että asiassa ei ole näyetty tapahtuneen syytteen nostamista tai jatkamista, joka voisi olla korvattava vakuutustapahtuma.

Lausumillaan perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön 17.9.2012 ja 21.9.2012 päivätyt korvauspäätökset ovat vakuutusehtojen mukaisia.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Kantola.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia