Haku

VKL 566/13

Tulosta

Asianumero: VKL 566/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.03.2014

Vuokrasopimuksen purkamista sekä häätöä koskeva riita. Asian liittyminen konkurssiin.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu J.U. myi omistamansa kiinteistön 12.8.1993 A Oy:lle. Käräjäoikeuden 2.4.2009 antamalla tuomiolla tämä oikeustoimi on todettu valeoikeustoimena pätemättömäksi, minkä seurauksena J.U:n on vahvistettu edelleen olevan kiinteistön oikea omistaja. Koska J.U. oli asetettu konkurssiin 19.12.1997, kuuluu riidan kohteena ollut kiinteistö J.U:n omaan konkurssipesään.

J.U:n konkurssipesä nosti kanteen J.U:ta ja A.L:ää vastaan käräjäoikeudessa 8.6.2011. J.U:n konkurssipesä on vaatinut kanteessaan muun muassa vuokrasopimuksen purkamista sekä häätöä vuokranmaksun laiminlyönnin perusteella.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 15.5.2013 ja 26.6.2013 antamillaan päätöksellä kieltäytynyt myöntämästä J.U.lle ja A.L:lle asiassa oikeusturvaetua. Vakuutusyhtiö on katsonut kyseessä olevan konkurssiin liittyvä asia ja vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja konkurssiin liittyvässä asiassa. Vakuutusyhtiö on katsonut lisäksi, ettei vakuutuksen voimassaoloa koskeva edellytys tapauksessa täyty.

Valitus

Valituksen mukaan asiassa on riidatonta se, että J.U:n ja A.L:n vuokranantajana on tällä hetkellä J.U:n konkurssipesä. Asiassa on ainoastaan erimielisyyttä siitä, liittyykö J.U:n konkurssipesän vuokra-asiassa nostama kanne vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla konkurssiin.

Asiassa on kyse siitä, että vuokranantaja katsoo, että vuokralaiset olisivat jättäneet maksamatta vuokriaan ja tämän perusteella vuokranantajalla olisi oikeus purkaa vuokrasopimus ja saada velottua vuokranantajan näkemyksen mukaan edelleen maksamatta olevat vuokrat vuokralaisilta. Kyseessä on siis puhdas vuokrasuhteeseen liittyvä siviilioikeudellinen riita-asia. Ainoa yhteys konkurssiin on se, että vuokranantajana on konkurssipesä. Sillä, että vuokranantajana on toisen vuokralaisen konkurssipesä, ei ole merkitystä arvioitaessa asian liittymistä konkurssiin vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla. Konkurssipesä on saanut kiinteistön omistukseensa vasta vuonna 2009.

Asiassa on olennaista, että. J.U:n konkurssipesä velkoo vuokrasopimukseen perustuvia saataviaan J.U:lta ja A.L:lta. Kanteen peruste ei ole konkurssi, vaan osapuolia velvoittava vuokrasopimus. Vakuutusehtoa ei voida tulkita siten, että kaikki asiat, joissa toisena osapuolena on konkurssipesä, olisivat konkurssiin liittyviä asioita. Vakuutuslautakunta on ratkaisullaan VKL 251/04 vahvistanut, että oikeusturvaetua ei voida evätä pelkästään sillä perusteella, että vastapuolena on konkurssipesä.

Edellä mainituin perustein J.U. ja A.L. katsovat, että vakuutusyhtiön tulisi myöntää asiassa oikeusturvaetu.

Vakuutusyhtiön vastine

J.U. ja A.L. ovat hakeneet oikeusturvavakuutuksestaan korvausta J.U:n konkurssipesän ja J.U:n sekä A.L:n välisen vuokrasuhdetta koskevan riita-asian asianajokuluihin. Asiassa vuokranantajana on J.U:n oma konkurssipesä ja vuokralaisina J.U. ja A.L. Vuokrauskohteena on kiinteistö, joka kuuluu J.U:n konkurssipesään.

Oikeusturvavakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy konkurssiin. J.U. ja A.L. ovat lausuntopyynnössään vaatineet oikeusturvaetua myönnettäväksi sillä perusteella, että kyseessä on puhtaasti vuokrasuhteeseen liittyvä siviilioikeudellinen riita-asia, jonka ainoa yhteys konkurssiin on se, että vuokranantajana on konkurssipesä. J.U. ja A.L. ovat vedonneet myös vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 251/04, jossa on otettu kantaa siihen, ettei oikeusturvaetua voida evätä pelkästään sillä perusteella, että vastapuolena on konkurssipesä.

Ratkaisusuosituksessa VKL 251/04 on vastapuolena ollut riidan vastapuolen eli toisen henkilön konkurssipesä, kun tässä tapauksessa vastapuolena on vakuutetun oma konkurssipesä. Vakuutusyhtiö ei ole korvausta evätessään edes väittänyt asian liittyvän konkurssiin siksi, että vastapuolena on konkurssipesä.

Oleellista tässä tapauksessa on se, että kyseessä on vakuutetun oma konkurssipesä ja asialla on läheinen yhteys vakuutetun omaan konkurssiin. Kyseessä ei siten ole puhtaasti kahden osapuolen välillä olevaan vuokrasuhteeseen perustuva riita-asia, kuten valittajat väittävät.

Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä on otettu kantaa siihen, milloin asian voidaan katsoa liittyvän rajoitusehdossa mainittuun seikkaan. Arvioinnissa huomioidaan ainakin se, ettei rajoitusehdon soveltaminen edellytä sitä, että rajoituksessa mainitun seikan tulisi olla välittömästi riidan kohteena. Asialla tulee kuitenkin olla looginen ja todettavissa oleva yhteys rajoituksessa mainittuun seikkaan. Riita voi siis koskea jotain toista asiaa, mutta silti liittyä rajoitusehdossa mainittuun seikkaan. Liitynnän arvioinnissa huomioidaan esimerkiksi juuri yhteyden loogisuus ja todennettavuus.

Tässä tapauksessa vuokrasuhteen olemassaolo perustuu 2.4.2009 annettuun tuomioon, jolla kiinteistön omistusoikeus siirtyi J.U:n omalle konkurssipesälle. Riidan kohteena olevalla vuokrasuhteella on tässä tapauksessa looginen ja todettavissa oleva yhteys J.U:n konkurssiin ja näin ollen vuokrasuhteen riitaisuudet liittyvät konkurssiin vakuutusehtojen kuvailemalla tavalla.

Koska vuokrasuhdetta koskeva riita-asia J.U:n osalta liittyy edelleen hänen konkurssiinsa, ei asiaan voida myöntää oikeusturvaetua.

Vakuutusyhtiö on päätöksissään kiinnittänyt huomiota myös vakuutusajan riittävyyteen, joka ei täyty. Väestötietojärjestelmän mukaan molemmat lausunnonpyytäjät ovat kuuluneet J.U:n kanssa samaan talouteen 23.8.2012 lähtien. Tätä ennen J.U. ja A.L. ovat asuneet vakuutuksenottajan kanssa eri taloudessa ulkomailla. Näin ollen J.U. ja A.L. ovat olleet J.U:n vakuutuksella vakuutettuna 23.8.2012 lähtien.

Koska oikeusturvaetua ei ole voitu myöntää siitä syystä, että asia liittyy konkurssiin, vakuutusyhtiö ei ole selvittänyt vakuutusturvaa muissa yhtiöissä. Koska riidan peruste ajoittuu ajalle ennen vakuutuksen alkamista, olisi vakuutuksen kuitenkin tullut olla vakuutettujen osalta voimassa yhtäjaksoisesti kaksi vuotta vahinkotapahtuman sattuessa. Vahinkotapahtuma on sattunut 1.3.2013, jolloin asiassa esitetyt vaatimukset on kiistetty. Jotta vakuutuksen voimassaoloaika olisi riittävä, tulisi J.U:lla ja A.L:lla olla oikeusturvavakuutus yhtäjaksoisesti voimassa 1.3.2011 lähtien.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 50.5.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta tulee niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuuluvaksi kaikki se aika, jonka vakuutus on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa vastaavansisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä.

Vakuutusehtojen kohdan 50.6.20 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy konkurssiin.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, liittykö vakuutettujen vuokrasopimuksen purkamista sekä häätöä koskeva riita-asia vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla konkurssiin. Konkurssiin liittyvistä riidoista aiheutuvia kustannuksia ei vakuutusehtojen mukaan korvata vakuutuksesta.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä käy ilmi, että kiinteistö, jonka vuokrasopimusta riita koskee, on ollut J.U:n omistuksessa ja J.U. ja A.L. ovat asuneet kiinteistössä. J.U:n jouduttua konkurssiin, on omistus siirtynyt J.U:n konkurssipesälle. Käräjäoikeus vahvistanut huhtikuussa 2009, että kiinteistö kuuluu J.U:n konkurssipesän varoihin. Käräjäoikeuden tuomion jälkeen konkurssipesä vaati J.U:ta ja A.J:tä maksamaan asumisestaan konkurssipesälle vuokraa. Konkurssipesä on velkonut J.U:lta vuokrasopimukseen liittyviä saatavia.

Lautakunta toteaa, että vakuutussopimuksen rajoitusehtoja on vakiintuneen käytännön mukaan tulkittava suppeasti. Nyt käsillä olevassa tapauksessa konkurssipesän saatavat liittyvät siihen, että J.U. on asunut konkurssipesän omistamassa kiinteistössä. Riidassa on siksi ollut kyseessä ollut vuokrasopimukseen liittyvä velkomus, joka ei ole suoraan liittynyt konkurssiin, vaikka kiinteistön omistus onkin konkurssin myötä siirtynyt konkurssipesälle. Riidan syynä ovat olleet maksamattomat vuokrat, eikä konkurssi. Tämän vuoksi riita ei tapauksessa liity rajoitusehdon edellyttämällä tavalla konkurssiin.

Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, ettei vakuutuksen voimassaoloa koskeva ehto tapauksessa täyty. Ehtojen mukaan, jos vakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta vakuutustapahtuman sattuessa, tulee niiden seikkojen, joihin riita perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Nyt käsillä olevassa tapauksessa riidan perustana on vuonna 2009 tehty vuokrasopimus. Lautakunnan käytettävissä olevien tietojen mukaan vakuutus on ollut voimassa 23.8.2012 lähtien. Vahinkotapahtuma on sattunut 1.3.2013, jolloin asiassa esitetyt vaatimukset on kiistetty. Jotta vakuutuksen voimassaoloaika olisi riittävä, tulisi lausunnonpyytäjillä tullut olla oikeusturvavakuutus yhtäjaksoisesti voimassa 1.3.2011 alkaen. Tämä edellytys ei tapauksessa kuitenkaan täyty, minkä vuoksi nyt kyseessä olevaa vahinkotapahtumaa ei oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan korvata.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros, jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia