Haku

VKL 566/02

Tulosta

Asianumero: VKL 566/02 (2003)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 05.03.2003

Rajoitusehdon tulkinta Avioliiton päättymiseen liittyvä varallisuusriita Oikeustoimen pätemättömyyttä koskeva kanne

Vakuutetun entinen aviopuoliso R.A. lahjoitti 12.2.2001 allekirjoitetuilla asiakirjoilla tyttärilleen M.L:lle ja M.J:lle puoliksi kummallekin omistamansa kiinteistöosuudet sekä asunto-osakeyhtiön osakkeet.

Vakuutettu vaati 12.9.2001 päivätyllä haastehakemuksella em. oikeustoimien julistamista pätemättömiksi. Vaatimustaan hän perusteli mm. sillä, että kyseessä olevat oikeustoimet oli tehty vain tarkoituksella loukata hänen avio-oikeuttaan odotettavissa olevassa hänen ja R.A:n omaisuuden osituksessa. Vakuutettu oli tammikuussa 2001 muuttanut pois hänen ja R.A:n yhteisestä asunnosta ja hakenut avioeroa 30.3.2001.

R.A. ja M.L. kiistivät aluksi kanteen, mutta sittemmin myönsivät kanteen, minkä vuoksi käräjäoikeus julisti oikeustoimet pätemättömiksi.

Vakuutettu haki asiaan oikeusturvaetua kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö eväsi oikeusturvaedun viitaten vakuutusehtojen kohtaan 7.6, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee avioliiton päättymiseen liittyviä varallisuusriitoja.
 
Lausuntopyyntö               

Vakuutettu on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa. Vakuutettu toteaa, että hänen entinen vaimonsa käytti lahjoituksia kiristystoimenpiteenä ennen oikeudenkäyntiä käydyissä omaisuuden ositusneuvotteluissa, joissa vakuutettu joutui tulemaan paljon vastaan saadakseen ennen oikeudenkäyntiä ns. sovinto-osituksen. Vakuutetun ja R.A:n yhteinen tytär M.J. yhtyi vakuutetun kanteeseen neuvottelujen aikana.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö viittaa vakuutusehtoihin ja toteaa, että kanteella oli tarkoitus saada lahjoitettu omaisuus takaisin puolisoiden välisen osituksen piiriin. Näin ollen asia koskee nimenomaan avioliiton päättymiseen liittyvää varallisuusriitaa.
 
Vakuutusyhtiö toteaa päätöksessään viitanneensa myös ehtokohtaan 5, jonka mukaan asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, tulee olla kyse riitautetusta vaatimuksesta. Yhtiö on saanut selvityksen riitautuksesta vasta Vakuutuslautakunnan toimittaman vastinepyynnön yhteydessä. Selvityksen perusteella riitautus on tapahtunut kahden vastaajan R.A:n ja M:L:n osalta. Sen sijaan M.J:n osalta yhtiölle ei ole toimitettu selvitystä riitautuksesta, vaan tältä osin on vakuutetunkin toimesta todettu, että hänen osaltaan riitautusta ei ole tapahtunut.
 
Vakuutusyhtiö pyytää, että lautakunta hylkää valituksen aiheettomana.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 7 kohdan 6 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee avioeroa tai avioeroon, avioliiton päättymiseen, yhteiselämän lopettamiseen tai avioliitonomaisen yhteiselämän lopettamiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia.
 
Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että vakuutettu muutti tammikuussa 2001 pois hänen ja R.A:n yhteisestä asunnosta. R.A. lahjoitti 12.2.2001 allekirjoitetuilla asiakirjoilla tyttärilleen omistamansa kiinteistöosuudet ja asunto-osakkeet. Vakuutettu haki avioeroa R.A:sta 30.3.2001. Lisäksi vakuutettu vaati 12.9.2001 päivätyllä haastehakemuksella 12.2.2001 tehtyjen oikeustoimien julistamista pätemättömiksi sillä perusteella, että kyseiset oikeustoimet oli tehty vain tarkoituksella loukata hänen avio-oikeuttaan odotettavissa olevassa omaisuuden osituksessa. Vastaajat myönsivät sittemmin kanteen ja lahjoitukset julistettiin pätemättömiksi.
 
Kanteen tarkoituksena on tässä tapauksessa ollut lahjoitetun omaisuuden saaminen takaisin puolisoiden välisen osituksen piiriin. Ositus ja oikeustoimien pätemättömyyttä koskeva kanne ovat tulleet ajankohtaisiksi avioliiton päättymisen vuoksi. Näin ollen kyseessä voidaan katsoa olevan avioliiton päättymiseen liittyvä varallisuusriita, joka on vakuutusehdoissa rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Tämän vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Rusanen ja Savonen sekä varajäsen Uimonen. Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia