Haku

VKL 565/15

Tulosta

Asianumero: VKL 565/15 (2016)

Vakuutuslaji: Muu vahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2016

Lakipykälät: 73

Omaisuusvakuutus. Korvausvaatimuksen vanhentuminen. Milloin vakuutuksenottajalla oli ollut tarvittavat tiedot korvaushakemuksen tekemiseksi?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan kunnan peruskoulun, lukion ja liikuntahallin yhteinen keskusradiojärjestelmä oli rikkoutunut salamaniskusta 6.6.2014. Kunnan vakuutusyhtiölle 8.10.2015 sähköisesti jättämän vahinkoilmoituksen mukaan järjestelmän useat laitteet olivat rikkoutuneet ja myös kaapelointi vaurioitunut. Huoltoliike ei ollut pystynyt selvittämään vaurioiden laajuutta, vaan tehtävään oli jouduttu palkkaamaan asiantuntija. Korjaustyöt oli tehty kesällä ja syksyllä 2015.

Vahinkoilmoitus oli tehty vasta 8.10.2015, koska vaurioiden laajuuden selvittäminen ja korjaaminen oli kestänyt tavallista kauemmin. Korjauslaskut oli saatu syys-lokakuussa 2015. Kunta on hakenut korvausta omaisuusvakuutuksestaan yhteensä 40 561,97 euron kustannuksista.

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa, koska se on katsonut korvausvaatimuksen vanhentuneeksi. Vakuutusyhtiö on vedonnut 13.10.2015 päivätyssä korvauspäätöksessään omaisuusvakuutuksen yleisten vakuutusehtojen kohtaan 108, jonka mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutusyhtiölle vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta tai siitä, kun korvauksen hakija on saanut tiedon saamisoikeudestaan ja joka tapauksessa viimeistään kymmenen vuoden kuluessa vahinkotapahtuman sattumisesta. Jos vaatimusta ei esitetä tämän ajan kuluessa, ei vakuutusyhtiö korvaa vahinkoa. Myös vakuutussopimuslain mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus oli esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija oli saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta. Koska vahingosta ei ollut ilmoitettu säädetyn yhden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta, joka oli ollut kunnan tiedossa yli vuoden ajan ennen ilmoituksen tekemistä, vakuutusyhtiö ei ottanut vahinkoasiaa käsiteltäväkseen.

Asiakkaan valitus

Kunta on vaatinut 4.11.2015 päivätyssä valituksessaan keskusradiojärjestelmää kohdanneen vahingon korvaamista omaisuusvakuutuksesta. Kunta on perustellut vaatimustaan sillä, että se oli tiennyt vahinkojen todellisen laajuuden ja korjaustöiden hintaluokan vasta keväällä 2015. Tieto saamisoikeudesta oli tosiasiallisesti saatu vasta tuolloin, joten vahinko pitäisi käsitellä. Kunta on vedonnut myös lautakunnan vastaavanlaisesta asiasta antamaan ratkaisusuositukseen VKL 669/14.

Vahinkojen laajuuden selvittäminen oli ollut useista eri syistä poikkeuksellisen hankalaa. Järjestelmä oli rakennettu vuonna 2009 annettujen uusien suositusten jälkeen ja se oli vahingoittunut salamaniskusta jo kaksi kertaa, mutta vahingot olivat jääneet alle vakuutuksen 10 000 euron omavastuuosuuden. Niin oli nytkin ensin oletettu, mutta tällä kertaa vauriot olivat osoittautuneet paljon aikaisempaa laajemmiksi. Asia oli selvinnyt vasta asiantuntijaselvityksen jälkeen keväällä ja kesällä 2015. Korjauskustannukset oli laskutettu syksyn 2015 kuluessa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt korvausvaatimuksen vedoten yleisten vakuutusehtojensa kohtaan 108 ja vakuutussopimuslain 73 §:ään. Kunta oli ilmoittanut 6.6.2014 sattuneesta vahingosta 8.10.2015 eli yli vuosi vahingon sattumisesta.

Kunta on ollut heti vahingon sattumisen jälkeen tietoinen vakuutuksestaan ja sen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta sekä siitä aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Kunta on itsekin todennut, että he havaitsivat aiheutuneet vahingot, mutta luulivat korjauskustannusten jäävän alle vakuutuksen omavastuuosuuden. Myöhästymisen syy oli ymmärrettävä, mutta yleiset sopimusehdot ja vakuutussopimuslaki eivät antaneet vakuutuksenottajalle harkintavaltaa sen suhteen, minkälaiset vahingot tuli ilmoittaa vakuutusyhtiölle määräajassa. Kaikki vahingot oli ilmoitettava tai muutoin määräajan päättyessä vakuutuksenottaja ei ollut enää oikeutettu vakuutuskorvaukseen. Juuri näin on tässä tapauksessa käynyt. Mainituilla perusteilla korvausvaatimus oli yleisten vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukaan vanhentunut.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, oliko vakuutusyhtiölle 8.10.2015 saapunut kunnan vahinkoilmoitus keskusradiojärjestelmää 6.6.2014 kohdanneesta vahingosta tehty liian myöhään ja oliko kunta sen vuoksi menettänyt oikeutensa vakuutuskorvaukseen. Lähemmin tarkasteltaessa kysymys on siitä, milloin kunta oli saanut keskusradiojärjestelmänsä rikkoutumisesta sellaisen tiedon, että vakuutukseen sovellettavissa yleisissä sopimusehdoissa ja vakuutussopimuslaissa korvausvaatimuksen esittämiselle asetettu vuoden määräaika oli alkanut kulua.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan vakuutussopimukseen sovellettavien 1.1.2013 alkaen voimassa olleiden yleisten vakuutusehtojen kohdan 108 mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutusyhtiölle vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta tai siitä, kun korvauksen hakija on saanut tiedon saamisoikeudestaan ja joka tapauksessa viimeistään kymmenen vuoden kuluessa vahinkotapahtuman sattumisesta. Jos vaatimusta ei esitetä tämän ajan kuluessa, ei vakuutusyhtiö korvaa vahinkoa.

Vakuutussopimuslain 73 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. 73 §:n 2 momentin mukaan, jos korvausvaatimusta ei esitetä 1 momentissa säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Asian arviointi

Kysymyksessä olevaan omaisuusvakuutukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen kohdan 108 mukaan vakuutuskorvausta on tullut hakea vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta tai siitä, kun korvauksen hakija on saanut tiedon saamisoikeudestaan. Vakuutussopimuslain 73 §:n 1 momentin mukaan vuoden määräaika lasketaan siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Asiassa on riidatonta, että kunta on tiennyt omaisuusvakuutuksensa voimassaolosta ja salamaniskun aiheuttamasta keskusradiojärjestelmän rikkoutumisesta heti vahinkotapahtuman satuttua 6.6.2014. Lautakunnalle toimitetuista asiakirjoista ei ilmene, missä vahingon selvittelyn vaiheessa kunta oli saanut tietää siitä, että vahingon määrä tulisi todennäköisesti ylittämään vakuutussopimuksen mukaisen 10 000 euron omavastuun määrän. Lautakunta katsoo, ettei pelkästään viimeksi mainittu korjauskustannusten lopullista määrää koskenut epäselvyys ole kuitenkaan muodostanut oikeudellista perustetta korvaushakemuksen viivyttämiselle. Sen vuoksi lautakunta katsoo, että kunnan vasta 8.10.2015 tekemä vahinkoilmoitus on myöhästynyt ja kunta on menettänyt oikeutensa vakuutuskorvaukseen keskusradiojärjestelmän rikkoutumisesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös hylätä kunnan korvausvaatimus vanhentuneena on ollut asianmukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Pesonen

Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia