Haku

VKL 565/11

Tulosta

Asianumero: VKL 565/11 (2012)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 04.04.2012

Lakipykälät: 58

Paalaimen vaurioituminen Vakuutetun omaisuuden arvo Alivakuutus

Paalain syttyi palamaan 16.8.2011 ja tuhoutui palossa käyttökelvottomaksi.

Paalain oli vakuutettu erikseen 48.410 euron arvosta. Korvausta haettiin maa­tilan vakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa korvauspäätöksen 28.9.2011. Vakuutusyhtiö on määritellyt päätöksessään tuhoutuneen paalaimen arvoksi 78.994 euroa ja vähentänyt korvauksesta vaurioituneen koneen arvon 12.400 euroa, omavastuun 600 euroa sekä alivakuutuksen perusteella 39 % eli 25.977,66 euroa. Yhtiö on siten korvannut paalaimesta 40.016,34 euroa.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja on pyytänyt Vakuutuslautakunnan kannanottoa asiassa.

Vakuutuksenottajalla oli vanha paalain vakuutettuna yhtiössä 48.410 euron arvosta. Keväällä 2011 hän vaihtoi uuteen paalaimeen, joka oli arvoltaan 78.994 euroa. Vakuutusta ei ehditty päivittää uudelle paalaajalle, kun paalain ehti palaa. Vakuutusyhtiö on kuitenkin korvauspäätöksessään ottanut korvausperusteeksi uuden paalaajan hinnan, jos on vähennetty alivakuutus 39 %. Vakuutuksenottaja ei hyväksyä perustetta. Vahinkoilmoituksen vastaanottanut henkilö oli lujasti sitä mieltä, että vahinko tullaan korvaamaan vanhan paalaajan vakuutusarvon mukaan. Vakuutuksenottaja katsoo, että korvauksesta puuttuu 9.000 euroa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on antamassaan vastineessa viitannut vakuutusyhtiön aikaisemmin tekemään päätökseen perusteluineen sekä vakuutuksen ehtoihin.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan urakointikäytössä käytettävät koneet on vakuutettava erikseen ja tuolloin vakuutustapa on määrällinen. Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja on hankkinut 16.8.2011 vahingoittuneen koneen talvella 2011, mutta ei ollut tehnyt siitä ilmoitusta vakuutusyhtiölle, vaan vakuutuksessa oli edelleen vakuutettuna asiakkaan jo pois myymä kone. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut yhtiölle vahingosta 16.8.2011, tuolloin oli käynyt ilmi, että vakuutettuna on ollut vanha kone. Vakuutusyhtiö on luvannut selvittää asian vaikutusta tulevaan korvaukseen ja vakuutuksenottajalle on ilmoitettu samana päivänä, että alivakuutussuhde tullaan huomioimaan korvausmäärässä.

Vakuutetun koneen ja vahingoittuneen koneen arvojen erotus on noin 30.000 euroa eli vakuutuksessa ollut vakuutusmäärä ei vastannut omaisuuden todellista arvoa ja näin ollen omaisuus on ollut alivakuutettu. Tällöin vakuutuksesta korvataan vain niin suuri osa omavastuulla vähennetystä vahingon määrästä kuin on vakuutusmäärän ja vakuutusarvon välinen suhde. Näin on menetelty myös nyt käsiteltävässä tapauksessa. Vahingon haltuunoton yhteydessä on myös todettu, että alivakuutussuhde tullaan huomioimaan.

Vakuutusyhtiö on todennut, ettei vakuutuksenottajalle voida suorittaa enempää korvausta paalaimen vahingosta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainkohdat

Maatilan vakuutusehdot

10.4 Vakuutettava omaisuus

10.4.2.2.3 Maatalouskoneet ja -kalusto

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutettujen omistamat maatilatalouden harjoittamiseen liittyvät koneet ja kalusto. Työkoneet, joita käytetään pääasiassa ulkopuolisille tehtäviin työsuorituksiin, vakuutetaan liitännäiselinkeinon kohteena.

10.4.2.4 Liitännäiselinkeinon irtaimistot

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu liitännäiselinkeinon harjoittamiseen käytetty irtaimisto alla olevan erittelyn mukaan.

10.4.2.4.1 Koneet ja laitteet

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutettuun liitännäiselinkeinotoimintaan käytettävät koneet, laitteet ja työvälineet sen mukaan kuin vakuutuskirjaan on merkitty. Tähän ryhmään kuuluvat myös rakennukseen kiinteästi asennetut liitännäiselinkeinon harjoittamiseen liittyvät koneet, kuten kylmävarastojen ja pakastamojen koneet, erikoisilmastoinnin tai kosteuden säätöön tarkoitetut koneet ja laitteet sekä konepedit.

Erikseen kohteena on mainittava vakuutusmäärältään yli 15 000 euron arvoinen kone yksilöitynä, sekä siirrettävät tai vaihtelevilla paikoilla vakuutettavat koneet ja laitteet.

Tähän ryhmään eivät kuulu omalla moottorilla liikkuvat työkoneet.

11 Palovakuutus

11.1 Korvattavat vahingot

11.1.1 Palo

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut irtipäässyt tuli.

Lisäksi korvataan maataloustuotteille niiden kuivaamisen yhteydessä kytemisestä aiheutuneet vahingot.

12 Vakuutuskorvaus vahinkovakuutuksessa

12.2 Alivakuutus (VSL 58 §)

Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa pienempi.

Vakuutuksenantaja korvaa alivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta vain niin suuren osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden tai etuuden arvon välinen suhde osoittaa. Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu vakuutuksenantajan tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus suoritetaan vahingon määräisenä, kuitenkin enintään vakuutusmäärän mukaisena.

 

Ratkaisu

Pyöröpaalain vahingoittui ja vakuutusyhtiö maksoi korvauksen huomioiden paalaimen alivakuutustilanteen. Vakuutuksenottaja katsoo, että korvaus olisi maksettava vanhan, vakuutuskirjaan merkityn paalaimen arvon mukaan eikä uuden, tuhoutuneen paalaimen arvon mukaan.

Tapauksessa on riitaa siitä, millä perusteella vakuutusyhtiön on suoritettava korvaus tuhoutuneesta paalaimesta.

Alivakuutusta koskevien säännösten mukaan omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa pienempi. Merkittävyys-kynnyksenä on pidetty 20 % eroa vakuutetun omaisuuden ja vakuutuskirjaan merkityn arvon välillä (HE 114/1993, s. 62). Hallituksen esityksessä on myös todettu, että pykälää sovellettaessa ei ole merkitystä sillä, oliko omaisuus alivakuutettu jo sopimusta tehtäessä vai oliko alivakuutustilanne syntynyt vakuutusaikana rahanarvon alenemisen tai omaisuuden arvonnousun vuoksi.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa vakuutuksenottaja oli hankkinut annetun selvityksen mukaan talvella / keväällä 2011 uuden paalaimen, jonka oli arvoltaan 78.994 euroa eli uusi paalain oli arvoltaan 39 % suurempi kuin vakuutuskirjaan merkitty aikaisempi paalain. Siten paalain on ollut alivakuutettu. Vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukaan alivakuutustilanteessa vakuutusyhtiö voi korvata alivakuutetulle omaisuudelle vakuutustapahtuman johdosta vain niin suuren osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden arvon välinen suhde osoittaa.

Vakuutusyhtiön antaman selvityksen mukaan korvausperusteesta on käyty keskustelua vakuutuksenottajan tehdessä vahinkoilmoitusta. Myöhemmin samana päivänä vakuutuksenottajalle on asian selvittämisen jälkeen ilmoitettu, että alivakuutustilanne tullaan huomioimaan korvauksessa. Vakuutusyhtiö on korvannut vahingoittuneesta paalaimesta vakuutusehdoissa määritellyn osan eli huomioinut korvauksessa 39 %:n alivakuutussuhteen.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Haarmann sekä jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia