Haku

VKL 564/13

Tulosta

Asianumero: VKL 564/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 16.05.2014

Oliko kyseessä korvattava vuotovahinko? Oliko kyseessä korvattavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuva vahinko? Viemäriputken liitoksesta irtoaminen. Oliko vahinko seurausta alapohjan kannatinpuun lahoamisesta ja irtoamisesta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja remontoi kesällä 2013 keittiötä. Purkuvaiheessa hän havaitsi lavuaarin viemäriputken irronneen liitoksesta, minkä seurauksena vettä oli valunut lattian eristetilaan. Kosteuskartoituksessa havaittiin lattian kannatinpuun lahonneen ja sen seurauksena lattia oli pudonnut noin 50 mm. Seinässä jäljellä ollut puu oli kuivaa lahoa. Viemäri oli sidottuna kannatinpalkkiin, joka oli pudonnut alaspäin. Viemäriputket olivat ehjät ja viemäriputken arveltiin jälkien perusteella irronneen liitoksesta hiljakkoin ennen vahingon havaitsemista. Korvauksia vahingoista haettiin vakuutuksenottajan kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö katsoi, että keittiön lattia oli pudonnut lahoamisen takia ja sen seurauksena keittiön viemäriputki oli irronnut liitoksesta. Vuotovahinko ei johtunut putken rikkoutumisesta, sillä viemäriputki oli ehjä. Vakuutusyhtiö piti epätodennäköisenä vakuutuksenottajan hankkiman asiantuntijan antamaa lausuntoa, jonka mukaan vahinko oli aiheutunut haitallisesta väännöstä viemäriputkessa vesimittaria luettaessa. Vakuutusyhtiön mukaan lattian kannatinpuun lahoaminen ja pehmentyminen eivät olleet seurausta mistään äkillisestä, arvaamattomasta tapahtumasta, vaan lahoaminen oli tapahtunut vähitellen pitemmän ajan kuluessa. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vahinko ollut korvattava laajan turvatason vakuutuksen perusteella.

Valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Riidatonta on, että vesivahinko on sattunut, kun lavuaarin viemäriputki on irronnut liitoksestaan. Riidatonta on myös se, että viemäriputki on irronnut äkillisesti, kun lattia on romahtanut 50 mm. Kun vahinko on tapahtunut äkillisesti, se tulee korvata vakuutuksesta. Vakuutusyhtiön päätös on virheellinen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut keittiöremontin yhteydessä rakenteissa havaitun vanhan lahovaurion osalta, että lattian kannatinniskojen alaosissa ja ulkoseinään kiinnitetyn puun jäljellä olevissa osissa oli kartoitusraportissa todettu kuivalahoa. Kuivalaho syntyi, kun rakenne pitkäaikaisen kosteusaltistuksen jälkeen pääsi kuivumaan. Raportissa on lahovaurioiden aiheuttajaksi arvioitu ulkopuolista kosteutta. Rankkasade oli päässyt kastelemaan sokkelia eikä kosteus ollut päässyt tuulettumaan alapohjasta. Vuotovakuutuksesta korvattiin vahinko, kun neste oli virrannut ennalta arvaamattomasti ja suoraan vakuutuksen voimassa ollessa rakennukseen asennetusta kiinteästä putkesta, koneesta tai käyttölaitteesta. Nyt havaittujen lahovaurioiden syyksi ei todettu ehtojen edellyttämää putki- ja laitevuotoa, vaan vaurion syynä oli sateesta, maa- tai muusta pitkäaikaisesta kosteudesta aiheutunut putki- tai laitevuoto eikä se ollut vakuutuksesta korvattava.

Viemäriputken irtoamisen osalta on vakuutusyhtiön vastineessa todettu, että keittiöremontin yhteydessä huomattiin lattian romahtaneen alakaappien alla noin 50 mm. Syynä romahtamiseen oli lattiakannakkeiden lahoaminen pitkäaikaisen kosteuden seurauksena. Lattiarakenteen romahtamisen seurauksena viemäriliitos irtosi. Neste ei ole virrannut arvaamattomasti kiinteistön kiinteästi asennetusta putkesta, jos syy viemäriputken irtoamiselle ei ollut arvaamaton. Kun lattia romahti rakenteessa olleesta pitkäaikaisesta kosteudesta, ei vahingon aiheuttaja ollut äkillinen tapahtuma.

Vakuutuksenottajan toimittaman lausunnon mukaan viemäriputkeen kohdistui haitallista vääntöä vesimittaria luettaessa ja tämä on lausunnon mukaan aiheuttanut putkiliitoksen löystymisen / irtoamisen. Jos viemäriputki olisi irronnut tällaisen syyn vuoksi, kyse olisi ollut viemärin virheellisestä asennuksesta, sillä vesimittari piti päästä lukemaan säännöllisesti muuta talotekniikkaan vaurioittamatta eikä vahinko ollut korvattava vuotovakuutuksesta tälläkään perusteella.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Kotivakuutuksen ehtojen kohdan 5.2.9 mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut arvaamattomasti ja suoraan vakuutuksen voimassaoloaikana

- rakennukseen asennetuista kiinteistä putkistoista, koneista ja käyttölaitteista

- hyväksytyllä letkuliitännällä ja sulkuventtiilillä johtoverkkoon liitetystä pesukoneesta tai astianpesukoneesta ja aiheutunut vahinko todetaan vakuutuskauden aikana.

Vakuutuksesta korvataan lisäksi korvattavan vuotovahingon korjauksen yhteydessä tapahtuva vuotovahingon aiheuttaneen kiinteän putkiston vauriokohdan korjaus.

Vakuutustapahtumaan liittyvien rajoitusehtojen kohdan 5.4.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tavanomaisesta käytöstä, kulumisesta, hankaantumisesta, naarmuuntumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, lahoamisesta, pilaantumisesta, routimisesta, maan liikkumisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Ratkaisu

Asiassa on kysymys siitä, onko keittiön rakenteissa havaitut kosteusvauriot seurausta ehtojen mukaan korvattavasta vuotovahingosta.

Kosteuskartoitusraportin mukaan ulkoseinän sokkeliin pulteilla kiinnitetty kannatinpuu on lahonnut ja irronnut, minkä seurauksena keittiön lattia on pudonnut noin 50 mm. Tämän vuoksi keittiön lavuaarin viemäriputki on irronnut liitoksestaan ja kastellut lattian eristetilaa. Raportin mukaan lattian kannatinniskojen alaosat ja ulkoseinään kiinnitetyn puun jäljellä oleva osa on kuivaa lahoa. Lisäksi pintamittauksena sokkelibetoni todettiin kuivaksi. Viemäriputket olivat ehjät ja liitoksesta pystyi toteamaan, että putki oli ollut suurimman osan ajastaan kiinni ja irtoaminen oli tapahtunut vasta vähän ennen havaintoa.

Valituksessaan Vakuutuslautakunnalle vakuutuksenottaja on todennut lattian romahtamisen johtuneen lahonneista puista. Tämän arvion on tehnyt kosteuskartoitusyritys paikan päällä suoritetussa vahinkotarkastuksessa. Lattian kannatinpuun on havaittu lahonneen ja lisäksi on havaittu kuivaa lahoa ja sokkelibetoni on pintamittauksessa todettu kuivaksi. Maanrajassa betoni on todettu kosteaksi. Viemäriputket olivat ehjät ja liitokset sen näköiset, ettei liitoksen irtoamisesta ollut pitkää aikaa. Puun kastuminen, lahoaminen ja taas uudestaan kuivuminen vaatii pitkän ajan. Vahinkopaikalla ei ole todettu mitään putken rikkoutumista, joka olisi voinut tapahtua paljon ennen vahingon havaitsemista. Päinvastoin viemäriputken liitoksen irtoamisen on todettu tapahtuneen vain vähän ennen vahingon havaitsemista.

Korvattavan vuotovahingon edellytyksenä on, että neste on virrannut arvaamattomasti. Jos viemäriliitos on irronnut puun pitkäaikaisen lahoamisen aiheuttaman rakenteen pettämisen vuoksi, ei liitoksen irtoamista voi pitää arvaamattomana. Lisäksi lahoaminen on vähitellen tapahtunut ilmiö, ja lahoamisen aiheuttama rakenteen pettäminen on vähitellen tapahtunut vahinko. Kun viemäriliitos on irronnut rakenteiden lahoamisen aiheuttaman lattiarakenteen pettämisen seurauksena, ei viemäriliitoksen irtoamisesta aiheutunut vuotovahinko ole vakuutuksesta korvattava. Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on täten pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta