Haku

VKL 563/15

Tulosta

Asianumero: VKL 563/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 24.03.2016

Maalämpöpumpun asentamisesta aiheutunut meluhaitta. Sijaisasunnosta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutetussa asunto-osakeyhtiössä otettiin käyttöön maalämpöpumppu loppuvuonna 2012. Pumpun aiheuttama melu on häirinnyt viereisen huoneiston asukasta siten, ettei asunnossa ole voinut nukkua. Meluhaitan vuoksi asukas on joutunut asumaan muualla ja hakee asunto-osakeyhtiöltä korvauksia muun muassa sijaisasumisesta aiheutuneista kustannuksista.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusturva ei korvaa meluhaitasta aiheutunutta vahinkoa, koska kyse ei ole satunnaisen virheen aiheuttamasta tilapäisestä tapahtumasta tai olosuhteesta taikka siitä, että rakennukseen tai laitteeseen on syntynyt vika tai puute äkillisesti tai arvaamattomasti. Kyse on laitteesta, jonka aiheuttama meluhaitta on tiedetty etukäteen.

Asiakkaan valitus

Meluhaitta on ollut odottamaton ja yllättävä kaikille osapuolille. Jos meluhaitasta olisi tiedetty, taloyhtiö ei olisi ottanut laitetta käyttöön. Meluhaitan ja muiden esiin tulleiden häiriöiden korjaamiseksi pumppuun asennettiin pehmokäynnistin. Pumpussa on ollut äkillinen ja arvaamaton vika, joka on korjattu asentamalla pumppuun pehmokäynnistin. Vakuutuslautakuntaa pyydetään tutkimaan, onko vakuutusyhtiön korvauspäätös vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutusyhtiön vastine

Maalämpöpumpussa itsessään ei ollut mitään vikaa, vaan johtuen sen sijoituspaikasta ja tähän tarkoitukseen puutteellisesta eristyksestä sen käyntiäänet kulkeutuivat liian kovana viereiseen huoneistoon aiheuttaen meluhaittaa. Asiaa tutkittiin ja tehtiin erilaisia korjauksia ja eristystoimenpiteitä, jotta melutaso asuinhuoneistossa saatiin siedettävälle tasolle ja huoneisto asumiskelpoiseksi.

Maalämpöpumpussa on käyntiääni, joka aiheutuu pääasiassa kompressorista. Pumpun käyttöäänen voimakkuus vaihtelee kompressorin ja kolmitieventtiilin ominaisuuksien mukaan. Kun pumppu sijoitetaan asuinhuoneiston viereen, tulee pumpun valinnassa ottaa huomioon sen aiheuttama ääni ja äänen kulkeutuminen asuinhuoneistoon tulee estää joko koteloimalla pumppu tai muilla mahdollisilla toimenpiteillä.

Asiassa on siis kyse taloyhtiöön asennetun maalämpöpumpun aiheuttamasta meluhaitasta viereisen osakehuoneiston asukkaalle. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu melusta. Melusta aiheutunut vahinko voidaan korvata vain siinä tapauksessa, että vahingon syynä on satunnaisen virheen aiheuttama tilapäinen tapahtuma tai olosuhde taikka se, että rakennukseen tai laitteeseen on syntynyt vika tai puute äkillisesti ja arvaamattomasti.

Taloyhtiöön asennettu maalämpöpumppu on toiminut normaalisti, eikä meluhaitasta aiheutunut vahinko ole johtunut siitä, että maalämpöpumpussa olisi ollut mitään vikaa tai puutetta. Kyseessä ei ole mikään satunnaisen virheen aiheuttama tilapäinen tapahtuma tai olosuhde. Meluhaitta ei myöskään ole johtunut siitä, että rakennukseen oli äkillisesti tai arvaamattomasti syntynyt jokin vika tai puute.

Vahinko on aiheutunut toimivan maalämpöpumpun normaalista käyntiäänestä. Kysymyksessä on vastuuvakuutusehtojen rajoituksissa mainittu melusta aiheutunut vahinko. Melusta aiheutunut vahinko oikeuttaa ehtokohdan mukaan korvaukseen vain, mikäli vahingon syynä on satunnaisen virheen aiheuttama tilapäinen tapahtuma tai olosuhde taikka se, että rakennukseen tai laitteeseen on syntynyt vika tai puute äkillisesti ja arvaamattomasti. Koska vakuutusehdoissa mainitut melusta aiheutuneen vahingon korvattavuuden edellytykset eivät tapauksessa täyty, ei vahinko ole vastuuvakuutuksesta korvattava.

Vakuutusehtojen mukaan korvattavuuden edellytyksenä on, että vahinko on todettu vakuutuskauden aikana. Lisäksi vakuutuksenottajan pitää tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon mahdollisesta korvausvelvollisuudestaan.

Vahinkoilmoituksessa vahingon havaintopäiväksi on ilmoitettu 30.3.2015, joka on asukkaan korvausvaatimuksen päivämäärä. Vaatimuksen mukaan meluhaitta on alkanut heti maalämpöpumpun käyttöönoton yhteydessä. Isännöitsijä on ilmoittanut, että asukas on valittanut pumpun aiheuttamasta äänestä heti, kun pumppu otettiin käyttöön vuoden 2012 lopussa. Vahinko on todettu jo ennen vakuutuksen voimaantuloa 1.8.2013, joten sitä ei siksikään tule korvata asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko asunto-osakeyhtiölle meluhaitasta aiheutuneen vahingon vahinkoilmoitus tehty vakuutusehtojen asettamassa vuoden määräajassa. Lisäksi kysymys on siitä, onko meluhaitta aiheutunut satunnaisesta virheestä tai äkillisestä ja arvaamattomasta viasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 322.1 mukaan vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu

- tärinästä, melusta, lämmöstä, hajusta, valosta tai muusta senkaltaisesta häiriöstä,

- savusta, noesta, pölystä, höyrystä, kaasusta tai ilman saastumisesta,

- saastumisesta tai muusta vaikutuksesta maaperään, rakennukseen, vedenottamoon, järveen tai muuhun vesialueeseen tai pohjaveteen,

ellei vahingon syynä ole satunnaisen virheen aiheuttama tilapäinen tapahtuma tai olosuhde taikka se, että rakennukseen tai laitteeseen on syntynyt vika tai puute äkillisesti ja arvaamattomasti. Korvattavuuden edellytyksenä on, että vahinko on todettu kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

Kohdan 322.7 mukaan vakuutuksenottajan pitää tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon mahdollisesta korvausvelvollisuudestaan.

Vakuutuksen päättyessä pitää vahinkoilmoitus tehdä 180 vuorokauden kuluessa vakuutuksen päättymispäivästä.

Vakuutusyhtiö ei korvaa edellä mainittujen määräaikojen jälkeen ilmoitettuja vahinkoja.

Asian arviointi

Asiassa maalämpöpumppu on asennettu loppuvuodesta 2012, jolloin myös meluhaitta on alkanut. Asukas on valittanut melusta heti kun pumppu otettiin käyttöön ja lähettänyt korvausvaatimuksensa  asunto-osakeyhtiölle 30.3.2015. Vahinkoilmoitus on tehty vakuutusyhtiöön 15.4.2015. Jos asunto-osakeyhtiön katsottaisiin saaneen tietoa mahdollisesta korvausvelvollisuudestaan jo asukkaan valitettua melusta, ei vahinkoilmoitusta ole tehty vakuutusehtojen asettamassa määräajassa.

Vakuutusehdoissa ei yksilöidä sitä, mitä tarkoitetaan tiedolla mahdollisesta korvausvaatimuksesta. Koska kyse on rajoitusehdosta, tulee sitä vakiintuneen käytännön mukaan tulkita suppeasti. Lautakunta katsoo, että tapauksessa pelkästään asukaan ilmoitus meluhaitasta ei ole vielä tarkoittanut sitä, että asunto-osakeyhtiöllä olisi ollut tieto mahdollisesta korvausvelvollisuudesta. Vahinkoilmoituksen kannalta ratkaiseva ajankohta on siten korvausvaatimuksen ajankohta. Korvausvaatimus on tehty 30.3.2015 ja vahinkoilmoitus 15.4.2015 eli vakuutusehtojen asettamassa määräajassa.

Vakuutusehtojen mukaan melun aiheuttama vahinko korvataan vain, jos sen syynä on tilapäinen tapahtuma tai olosuhde taikka se, että rakennukseen tai laitteeseen on syntynyt vika tai puute äkillisesti ja arvaamattomasti. Tapauksessa melu on aiheutunut lämpöpumpusta, joka on asennettu oikein ja jossa ei ole ollut toimintahäiriöitä. Kyse ei siten ole ollut tilapäisestä tapahtumasta tai olosuhteesta eikä äkillisestä ja arvaamattomasta viasta. Vahinko ei tämän vuoksi tule korvattavaksi vakuutuksesta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia