Haku

VKL 563/13

Tulosta

Asianumero: VKL 563/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.02.2014

Korvattava vakuutustapahtuma. Salaman ja rankkasateen aiheuttama vahinko. Näyttö.

Tapahtumatiedot

Salama vahingoitti savupiippua 30.6.2013 ja rankkasateen myötä vettä pääsi katon yläpohjaan ja vesivahinkoja havaittiin keittiössä, makuuhuoneissa, saunassa ja wc:ssä. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 17.7.2013 päivätyssä päätöksessään katsonut, että katon rikkoutumisen ei ollut näytetty johtuvan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä, vaan vuodon on arvioitu johtuvan savupiipun läpiviennin epätiiviydestä. Näin ollen korvausta ei voida suorittaa vesikaton vuodosta aiheutuneita vahinkoja koskevan rajoitusehdon perusteella. Savupiipun osalta korvaus on myönnetty.

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan sekä vesivahingot että piipun ja ilmastointiputken hatun rikkoontumiset ovat olleet ukonilman ja rankkasateen aiheuttamia. Kor­jauskustannukset tulevat olemaan noin 10 500 euron suuruiset. Vakuutuksen­ottajan mukaan myös katon vahingot johtuvat ukkosesta ja rankkasateesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan katon rikkoutumisen ja vesivahinkojen syyksi ei ole esitetty mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, vaan vuodon syynä on savupiipun läpiviennin epätiiviys. Piipulla ei ole ollut omaa piippuhattua. Vakuutuksesta ei korvata suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa. Selvitysten mukaan piippu on vuotanut aiemminkin, ja yläpohjassa on todettu jälkiä piipun ympärillä. Vakuutusyhtiön mukaan pidempiaikaisesta vuodosta kertoo myös se seikka, että vahinkoalue on varsin laaja ja kattaa keittiön, makuuhuoneet, saunan ja wc:n. Se, että katto on vuotanut useasta kohdasta, kertoo siitä, että vuoto ei ole johtunut piippuun osuneesta salamasta, vaan vesi on päässyt piipun ja mahdollisesti muiden läpivientien kautta huovan alta yläpohjaan ja sieltä sisälle. Asiassa ei ole esitetty myöskään muuta mahdollista korvaukseen oikeuttavaa vakuutustapahtumaa, jonka johdosta katto olisi alkanut vuotamaan.

Vakuutusyhtiö on kertonut vakuutuksenottajalle, että piipun tiilien korjaus korvataan luonnonilmiövahinkona. Korvauskäsittely on jäänyt odottamaan vakuutuksenottajan laskua piipun tiilien korjaamisesta. Vakuutusyhtiön mukaan vauriot rajoittuvat piipun kolmanteen ja neljänteen ylimpään tiilikiertoon.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 (Korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa.

Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seu­rauksen perusteella.

Vakuutuksessa on aina palo- ja luonnonilmiöturva. Lisäksi vakuutukseen ovat valittavissa seuraavat turvat:

- rikosturva

- laiterikkoturva

- putkistovuototurva

- särkymis- ja menetysturva

Vakuutuskirjaan on merkitty vakuutetulle omaisuudelle valitut turvat.

Ehtokohdan 5.1.1 (Palo- ja luonnonilmiöturva) mukaan palo- ja luonnonilmiö­turvasta korvataan palovahinkona vahinko, jonka on aiheuttanut

- äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti irtipäässyt tuli,

- tulisijasta tai lämmityslaitteesta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti noussut noki

- äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti tapahtunut räjähdys

Palo- ja luonnonilmiöturvasta korvataan luonnonilmiövahinkona vahinko, joka on aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta

- myrskytuulesta, trombista, ukkospilven laskuvirtauksesta tai muusta vastaavasta poikkeuksellisen voimakkaasta tuulesta tai tuulenpuuskasta

- vakuutettuun omaisuuteen suoraan iskeneestä salamasta, joka on pirstonut mekaanisesti omaisuutta

- rankkasateesta rakennuksille ja siellä olevalle irtaimistolle

Kohdan 6.17 mukaan vakuutuksesta ei korvata suunnittelu-, perustus- , asen‑
nus-, tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa.

Kohdan 6.21 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vesikaton vuodosta, ellei vuotoa ole aiheuttanut vesikattoa vaurioittanut myrskytuuli tai muu äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen syy.

Korvaussääntöjen ehtokohdan 1.1 mukaan korvauksen hakijan on viipymättä ilmoitettava vakuutustapahtumasta vakuutusyhtiölle. Tämän voi tehdä täyttämällä vakuutusyhtiön vahinkoilmoituksen.

Korvauksenhakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat ne, joiden avulla voidaan todeta vahingon sattuminen ja sen suuruus sekä korvauksen saaja.

Ratkaisu

Salama vahingoitti savupiippua 30.6.2013 ja rankkasateen myötä vettä pääsi katon yläpohjaan ja vesivahinkoja on havaittu keittiössä, makuuhuoneissa, saunassa ja wc:ssä. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta. Vakuutusyhtiön mukaan salamaniskulla ei ole vaikutusta kattovuotoihin, joiden syy on ollut se, että vesi on päässyt piipun ja mahdollisesti muiden läpivientien kautta huovan alta yläpohjaan ja sieltä sisälle.

Kosteusraportin mukaan osa keittiön yläkaapeista on vaurioitunut. Yläpohjaeristeet ovat kastuneet. Muilta osin pinnoitteissa on lähinnä kosmeettisia vau­rioita, eikä pinnoitteiden uusimiseen ollut tarvetta. Raportin mukaan vesi on päässyt läpi katosta keittiössä, makuuhuoneissa, saunassa ja wc:ssä. Pinnat olivat raportin mukaan pääosin kuivahtaneet. Veden arvioitiin päässeen läpi piipun ja mahdollisesti muiden läpivientien kautta huovan alta yläpohjaan ja siltä sisälle. Yläpohjan jäljet piipun ympärillä kertovat kosteuskartoitusraportin mukaan siitä, että vuotoa on tapahtunut aiemminkin. Wc:ssä olevat vesivauriot liittyivät raportin mukaan todennäköisesti ilmanvaihtokoneen läpivientiin.

Pelastuslaitoksen asemamestarin tarkastuslausunnon mukaan piipusta oli irronnut sirpalemaisia paloja ja asemamestarin mukaan vain ulkoinen voima voi aiheuttaa tällaista sirpaloitumista. Tiilien irtoaminen voi asemamestarin mukaan johtua joko piipun suojaamattomuuden ja säiden aiheuttamasta kulumisesta tai vaihtoehtoisesti salamasta. Asemamestarin mukaan vahingot ovat rajoittuneet piipun yläosaan, sillä tiili ei johda sähköä hyvin.

Näyttövelvollisuus siitä, että vahingon on aiheuttanut vakuutusehtojen mukainen luonnonilmiö, on korvauksen hakijalla. Vakuutuslautakunta katsoo, että esitetyn selvityksen perusteella vesivahingot ovat syntyneet pidemmän ajan kuluessa. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että veden joutuminen sisälle ei ole johtunut ainakaan pääosin rankkasateesta. Asemamestarin mukaan salamasta aiheutuneet vahingot ovat rajoittuneet piipun yläosaan, ja tällä perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että katon muut vauriot eivät ole aiheutuneet salaman­iskusta. Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta