Haku

VKL 562/05

Tulosta

Asianumero: VKL 562/05 (2005)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.11.2005

Vakuutuksenottajan hallussa olleen avaimen katoaminen Välitön uhka omaisuudelle

Vahinkoilmoituksen 11.2.2005 mukaan vakuutuksenottaja H Ky:n työntekijä K.A. havaitsi 27.9.2004, että hänen hallussaan ollut Asunto Oy S:n reittiavain oli kadonnut. Avainta oli käytetty viimeksi 24.9.2004. Avaimen katoamispaikkaa ei tiedetty, mutta sen epäiltiin kadonneen 300 metrin matkalla Asunto Oy S:ssä olleelta työmaalta läheiseen kahvilaan. Avaimessa ei ollut tunnistetietoja. 

Avaimen katoamisen vuoksi Asunto Oy S:n lukot sarjoitettiin 15.12.2004. Tästä aiheutuneita kustannuksia haettiin korvattaviksi vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.

 
Vakuutusyhtiön päätös
Päätöksessään 9.5.2005 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksen ehtokohdan 2 mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta, ts. huolimattomuutta, virhettä tai laiminlyöntiä.
 
Vastuuvakuutuksen rajoitusehtokohdan 3.26 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka johtuvat toisen käytössä olevaan tilaan pääsyn mahdollistavan avaimen katoamisen johdosta aiheutuneista lukkojen tai järjestelmien uusimis- tai sarjoituskustannuksista.
 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin lukkojen tai järjestelmien uusimis- tai sarjoituskustannuksia seuraavien edellytysten täyttyessä yhtäaikaisesti:
-         avaimen katoaminen johtuu vakuutuksenottajan palveluksessa olevan henkilön tai hallintoelimiin kuuluvan henkilön virheestä tai huolimattomuudesta ja
-         on ilmeistä, että avain on sellaisen hallussa, jolla ei siihen ole oikeutta ja tämän seurauksena on välitön uhka, että tiloissa olevaa omaisuutta anastetaan.
 
Vastuuvakuutusehtojen ehtokohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta voidaan korvata välittömästi uhkaavan vaaran kohtuullisia torjuntakuluja. Avainten katoamistilanteissa torjuntakuluilla tarkoitetaan yleensä lukkojen uudelleensarjoittamiskuluja.
 
Torjuntakuluina korvataan ehtojen mukaan ainoastaan sellaiset välittömät toimenpiteet, jotka on suoritettava välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi. Korvauskäytännössä on välittömästi uhkaavan vaaran katsottu olevan kyseessä esimerkiksi silloin, kun avaimet on varastettu tai muutoin tiedetään, että niitä erittäin suurella todennäköisyydellä tullaan käyttämään väärin.
 
Vakuutuksenottajan selvityksen mukaan avaimessa ei ollut mitään tunnistetietoja ja avain oli ollut käytössä viimeksi ennen todettua katoamista edellisenä perjantaina 24.9.2004. Vakuutuksenottaja ei voi tarkkaan tietää, millaiselle alueelle avain on kadonnut, mutta epäilee sen joutuneen kadoksiin noin 300 metrin matkalla kahvilaan.
 
Vahinkoa kärsinyt asunto-osakeyhtiö ei ole kokenut sarjoittamista kiireelliseksi ja välittömän uhan torjumiseksi tarpeelliseksi, koska lukot on sarjoitettu vasta 15.12.2004 eli noin kahden ja puolen kuukauden kuluttua katoamisen toteamisesta. Kadoksiin joutuneissa avaimissa ei ollut tunnistetietoja eikä ole tarkkaa tietoa siitä, mille alueelle avain on kadonnut.
 
Jotta uudelleensarjoittamiskulut voidaan suorittaa vastuuvakuutuksesta, tulee väärinkäytön uhan olla välitön ja konkreettinen. Pelkkä mahdollisuus siitä, että avain saattaisi joutua vääriin käsiin ja sitä saatettaisiin käyttää väärin, ei vielä muodosta ehtojen tarkoittamaa välittömästi uhkaavaa vaaraa.
 
Vahinko johtui toisen käytössä olevaan tilaan pääsyn mahdollistavan avaimen katoamisesta. Lukkoja ei sarjoitettu heti, vaan vasta kahden ja puolen kuukauden kuluttua. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan yli kahden kuukauden jälkeen ei ole enää ollut olemassa välitöntä ja konkreettista vaaraa siitä, että avainta tultaisiin väärinkäyttämään. Tästä syystä vahinko kuuluu vakuutuksen rajoitusehdon 3.26 -kohdan piiriin eikä sitä voida korvata vastuuvakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutuksenottajan lausuntopyynnön 5.9.2005 mukaan vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus täyttyy.
-         Avain katosi selvästi virheestä ja huolimattomuudesta.
-         Avain on pudonnut lähialueelle ja on olemassa selvä riski ja uhka, että avain joutuu vääriin käsiin, kun otetaan huomioon, että kohde sijaitsee lähes kaupungin keskustassa.
-         Taloyhtiöiden avaimissa on pienet merkinnät.
-         Viive uudelleensarjoitukseen johtui lukkofirman ruuhkista. Tilaus oli tehty jo muutaman päivän kuluttua tapahtuneesta. Työalueella oli paljon purku- ja laastijätettä, joiden perkaaminen kesti myös oman aikansa. Etsinnöistä huolimatta avainta ei löytynyt. On uhkaava riski olemassa, että avaimen on löytänyt sellainen henkilö, jolla ei ole siihen oikeutta ja joka käyttää avainta vasta myöhemmin anastustarkoitukseen.
-         Taloyhtiön tiukat sarjoittamisvaatimukset ovat siis vakuutusyhtiön mielestä aiheetonta pelkäämistä?
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 12.10.2005 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot sekä sovellettavat vakuutusehdot ja oikeuskäytännön.
 
Asunto-osakeyhtiötä isännöivästä isännöitsijätoimistosta kerrottiin puhelimitse vakuutusyhtiölle 6.10.2005, että avaimissa ei ollut sellaisia merkintöjä, joista ulkopuolinen voisi päätellä niiden kohteen. Isännöitsijä ei muistanut avaimessa olleita tarkkoja merkintöjä, mutta hänen kertomansa mukaan merkinnät ovat sellaiset, että vain asunto-osakeyhtiön edustajat voivat päätellä niistä avainten kohteen. Uudelleensarjoitus on suoritettu, koska kohde sijaitsee keskustassa. Hätäsarjoitusta tai muita toimenpiteitä ei tehty ennen lukkojen varsinaista sarjoitusta 15.12.2004.
 
Vahingon torjuntakuluina korvataan vakuutusehtojen mukaan ainoastaan sellaiset välttämättömät toimenpiteet, jotka on suoritettava välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi. Korvauskäytännössä on välittömästi uhkaavan vaaran katsottu olevan kyseessä silloin, kun avaimia tullaan erittäin suurella todennäköisyydellä käyttämään väärin.
 
Jotta uudelleensarjoittamiskulut voidaan korvata vastuuvakuutuksesta, tulee väärin­käytön uhan toisin sanoen olla konkreettinen. Uhan konkreettisuuteen vaikuttavat mm. avaimessa olevat tunnistetiedot ja sen katoamispaikka. Pelkkä mahdollisuus siitä, että avain saattaisi joutua vääriin käsiin ja sitä saatettaisiin käyttää väärin, ei vielä muodosta ehdoissa tarkoitettua välittömästi uhkaavaa vaaraa.
 
Lausuntopyynnössään Vakuutuslautakunnalle vakuutuksenottaja H Ky katsoo, että on olemassa uhkaava riski siitä, että avaimen on löytänyt henkilö, joka käyttää avainta vasta myöhemmin anastustarkoituksessa.
 
Vahinkokäsittelyn aikana ei ole esitetty mitään konkreettista näyttöä siitä, että välitön uhka kiinteistölle tunkeutumisesta olisi ollut olemassa. Avaimessa ei ole ollut mitään sellaisia tunnistetietoja, joiden perusteella ulkopuolinen olisi voinut suoraan yhdistää avaimen kohteeseensa. Avaimen katoamispaikka ei myöskään ole selvillä. Tapauksessa ei ole esitetty mitään näyttöä siitä, että avain olisi sellaisen henkilön hallussa, joka tulisi käyttämään sitä oikeudettomasti hyväkseen. Avaimen katoamisen havaitsemisesta (27.9.2004) lukkojen uudelleensarjoittamiseen (15.12.2004) on kestänyt yli kaksi ja puoli kuukautta. Tuona aikana kadonneella avaimella ei tiettävästi ole tunkeuduttu tai yritetty tunkeutua asunto-osakeyhtiön tiloihin. Ennen uudelleensarjoitusta asunto-osakeyhtiö ei myöskään ole ryhtynyt mihinkään tilapäisiin toimenpiteisiin avaimen mahdollisen käytön estämiseksi, vaikka lukkojen uudelleensarjoitus on viivästynyt lukkofirman ruuhkista johtuen.
 
Edellä mainituilla perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutusehdoissa edellytetty välittömästi uhkaavan vaaran tilanne ei ole kyseessä. Näin ollen vakuutusyhtiö ei voi vakuutusehtojen kohdan 3.26 perusteella korvata Asunto Oy S:n lukkojen uudelleensarjoittamisesta aiheutuneita kustannuksia H Ky:n vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yrityksen toiminnan vastuuvakuutusehdot, voimassa 1.11.2000 alkaen
 
Kohta 2, Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun
-         vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja
-         vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.
 
Kohta 3.26, Avaimen katoaminen
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka johtuvat toisen käytössä olevaan tilaan pääsyn mahdollistavan avaimen katoamisen johdosta aiheutuneista lukkojen tai järjestelmien uusimis- tai sarjoituskustannuksista.
 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin lukkojen tai järjestelmien uusimis- tai sarjoituskustannuksia seuraavien edellytysten täyttyessä yhtäaikaisesti
-         avaimen katoaminen johtuu vakuutuksenottajan palveluksessa olevan henkilön tai hallintoelimiin kuuluvan henkilön virheestä tai huolimattomuudesta ja
-         on ilmeistä, että avain on sellaisen hallussa, jolla ei siihen ole oikeutta ja tämän seurauksena on välitön uhka, että tiloissa olevaa omaisuutta anastetaan.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse vakuutuksenottajan hallussa olleen avaimen katoamisesta ja välittömästä uhasta omaisuudelle.
 
Vakuutuksenottaja H Ky:n työntekijä on havainnut 27.9.2004 kadottaneensa Asunto Oy S:n reittiavaimen, jota on käytetty viimeksi 24.9.2004. Avaimen katoamispaikkaa ei tiedetä, mutta sen on epäilty pudonneen Asunto Oy S:n lähistölle. Avaimessa ei ole ollut tunnistetietoja, mutta siinä on ollut isännöitsijätoimiston mukaan merkinnät, joista asunto-osakeyhtiön edustajat ovat voineet päätellä kohteen. Asunto-osakeyhtiön lukot on sarjoitettu 15.12.2004 ja tästä aiheutuneita kustannuksia on haettu vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.
 
Vastuuvakuutusehdoissa rajataan pääsäännön mukaan korvauspiirin ulkopuolelle avaimen katoamisesta johtuvat lukkojen uusimis- ja sarjoituskustannukset. Tullakseen korvattaviksi lukkojen sarjoituskuluilta edellytetään yhtäaikaisesti, että ne ovat aiheutuneet avaimen katoamisesta vakuutuksenottajan palveluksessa olevan henkilön tuottamuksen vuoksi ja siitä, että on ilmeistä, että avain on siihen oikeudettoman hallussa ja tästä on seurauksena välitön uhka tiloissa olevan omaisuuden anastukselle.
 
Korvauksen vaatijana H Ky on velvollinen osoittamaan, että vakuutuksen asettamat molemmat edellytykset täyttyvät yhtäaikaisesti. Varmaa selvitystä avaimen katoamispaikasta ja -hetkestä ei ole. Tämän perusteella lautakunta toteaa, ettei ole tietoa siitä, että joku olisi löytänyt avaimen ja että se olisi sellaisen hallussa, jolla ei ole siihen oikeutta. Ottaen huomioon avaimesta asunto-osakeyhtiön ulkopuolisen kannalta puuttuvat tunnistetiedot, lautakunta pitää mahdollisen löytäjän edellytyksiä avaimen käyttöosoitteen selvittämiseksi vähäisinä, eikä katso tämän vuoksi ja sarjoitukseen kulunut aika huomioon ottaen avaimen suojaamaan omaisuuteen kohdistuneen vakuutusehtojen edellyttämää välitöntä uhkaa.
 
Edellä olevan perusteella vakuutuksen asettamien yhtäaikaisten korvausedellytysten jäätyä osoittamatta, lautakunta katsoo vakuutusyhtiön epäävän päätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Aminoff, Henriksson, Kallioinen, Laasonen, Nyyssölä ja Sjögren. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta