Haku

VKL 56/14

Tulosta

Asianumero: VKL 56/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 16.05.2014

Lakipykälät: 30

Vuotovahinko. Ennalta arvaamaton ja äkillinen vahinko. Rakennus- tai suunnitteluvirhe. Käyttäjän huolimattomuudesta aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan 25.1.2013 havaittiin, vettä oli valunut asunto-osakeyhtiön osakkaan huoneiston keittiön ja eteisen lattialle useita tunteja. Vahingon todettiin aiheutuneen siitä, että vakuutetun asunnon pihakastelupostin hanaan oli tullut pakkashalkeama. Sulkuhana oli ollut kalusteiden sisällä piilossa ja sitä ei ollut suljettu talven ajaksi. Lattia avattiin ja kuivaustyöt aloitettiin 26.1.2013. Korvausta rakenteille aiheutuneista vaurioista on haettu kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 12.2.2013, 23.9.2013 ja 19.11.2013 päivätyissä korvauspäätöksissä, että jäätyminen on ollut seurausta vesipostin putken eristyksen puutteellisuudesta. Näin ollen vuotovahinko ei ole ollut ennalta arvaamaton. Rakennusvirheestä johtuvat vahingot on rajattu pois korvauspiiristä eikä korvausta voitu suorittaa. Taloyhtiön vastuulla on muistuttaa asukkaita heidän velvollisuuksistaan vahinkojen ehkäisemiseksi, ja vesipostin sisähanan sulkeminen on yksi tällainen velvoite.

Valitus

Vakuutuksenottaja kertoo, että hana oli kestänyt aiemmat pakkaset noin kymmenen vuoden ajan. Vakuutuksenottaja oli saanut korvauksia kotivakuutuksesta, ja myöntää olleensa huolimaton kun hän ei huolehtinut siitä, että hana oli talvisulussa mutta pitää tapausta kuitenkin yllättävänä ja ennalta arvaamattomana. Vakuutuksenottaja ihmettelee, miksi kiinteistövakuutuksesta korvataan esimerkiksi vastaavalla tavalla osakkaan kunnossapitovastuulla olevan astianpesukoneen aiheuttamat vuotovauriot, vaikka itse pesukoneessa olisi vika esimerkiksi letkun pettäessä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 11.3.2014 päivätyssä vastineessaan, että pakkasen tai jäätymisen aiheuttama vahinko ei pääsääntöisesti ole äkillinen tai ennalta arvaamaton tapahtuma. Ei ole tavatonta, että Suomessa lämpötila voi talvella etenkin yöaikaan laskea hyvinkin alhaiseksi. Eri vuosien talvilämpötiloissa on suuriakin eroja, joten aikaisempien käyttövuosien kokemuksia ei voida pitää osoituksena rakennustavan asianmukaisuudesta. Rakennuksen putkien tulee olla asennettu ja lämpöeristetty siten, että ne eivät missään olosuhteissa ole miinuslämpötilan puolella, ellei niitä pystytä riittävän varmasti tyhjentämään vedestä. Jos putket eivät täytä näitä vaatimuksia, on kyseessä suunnittelu-, asennus- tai rakennusvirhe.

Putkiston eristäminen hyvän rakennustavan mukaisesti tai hanan sulkeminen olisivat kumpikin yksinään pystyneet estämään vahingon. Seinän läpäisevän putkiston jäätyminen estetään siten, ettei putkea eristetä lämpimältä puolelta, jolloin sisäilman lämpö pitää sen sulana. Tässä tapauksessa putken sijainti jääkaappisyvennyksen peitelevyn takana erillisessä kotelossa on estänyt sisäilman riittävän lämmitysvaikutuksen, ja auki jääneen talvisulun takia putken sisään päässyt vesi on jäätynyt. Kyseessä on ns. itsestään tyhjenevä vesipiste, mikä tarkoittaa, että hanarakenne pystyy valuttamaan putken sisään käytön jälkeen vuotaneen veden pois kun sisähana on suljettu. Jos taas sisähana on auki ja putken sisään tulee jatkuvasti uutta vettä, mikään tyhjentämismekanismi ei ehdi poistaa vettä riittävän nopeasti, jotta jäätymistä ei tapahtuisi.

Vakuutusyhtiö katsoo, että se seikka, että kotivakuutusyhtiö on muuttanut päätöstään ja katsonut, että kyseessä ei ollut rakennusvirhe, ei vaikuta asian arviointiin. Toisen yhtiön korvauspäätös ei sido vakuutusyhtiötä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutussopimuslaki

30 § Vakuutustapahtuman aiheuttaminen vahinkovakuutuksessa

Vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan lisäksi määrätä, että vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan. Moottoriajoneuvovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavaan aineen käytön vaikutuksesta vakuutuskorvaukseen siten kuin liikennevakuutuslain 7 §:n 4 ja 5 momentissa säädetään.

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1.7.1 mukaan vakuutus korvaa vuodon vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot.

Vuodolla tarkoitetaan nesteen, kaasun tai höyryn virtaamista ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta

-kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta.

-rakennukseen kuuluvista, kiinteästi asennetuista, rakennusta palvelevista putkistoista, säiliöistä tai niihin liittyvistä käyttölaitteista.

Rajoitusehtojen kohdan 1.7.2 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakennukselle rakentamismääräysten, ohjeiden tai hyväksyttävän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai välttämättömien huolto- ja korjaustoimien laiminlyönti eikä vahinkoa, joka johtuu käyttäjän huolimattomuudesta, kuten hanan auki unohtamisesta.

Rakennusmääräyskokoelma C2 (vuosi 1998, kohta 8.1)

8.1 Laitteistojen suunnitteluperiaatteet ja

vesivuodon havaitseminen

8.1.1

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistot sekä ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteistot niihin liittyvine laitteineen on suunniteltava, rakennettava ja varustettava siten, että mahdollinen vesivuoto voidaan havaita niin aikaisin, ettei se ehdi aiheuttaa laajaa vesi- tai kosteusvahinkoa. Putket, kanavat ja laitteet on sijoitettava, eristettävä tai varustettava siten, ettei vesi putkistoissa jäädy ja ettei putkien, kanavien tai laitteiden pinnoille tiivisty haitallisesti vettä tai tiivistyvä vesi on johdettavissa pois haittaa aiheuttamatta.

Ratkaisu

Asunto-osakeyhtiölle aiheutunut vesivahinko on aiheutunut putkeen tulleesta halkeamasta, josta vesi on päässyt virtaamaan rakenteisiin. Tämänkaltainen vahinkotapahtuma täyttää vakuutusehtojen kohdan 1.7.1 mukaiset korvattavan vakuutustapahtuman edellytykset. Neste on virrannut ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rikkoutuneesta rakennusta palvelevan putkiston halkeamasta. Asiassa on näin ollen kyse sen arvioimisesta, onko vahinko johtunut rajoitusehdon mukaisesti rakennusvirheestä tai käyttäjän huolimattomuudesta.

Jos korvauksenhakija on näyttänyt, että kyseessä on korvattava vahinko, tulee vakuutusyhtiön korvausvastuusta vapautuakseen näyttää, että kyseessä on ollut rajoitusehdon mukainen tilanne. Vakuutusyhtiö on katsonut, että asianmukaisesti rakennetun, seinän läpäisevän vesipisteen ei tulisi jäätyä lämpimältä puolelta kuin ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa. Normaalit talvilämpötilat eivät aiheuta vahinkoa putkelle, jos vesipiste on kokonaan tyhjennetty vedestä talven ajaksi. Tässä tapauksessa putken halkeamisen on vakuutusyhtiön mukaan aiheuttanut rakennusmääräysten vastainen eristäminen ja hanan sulkemisen laiminlyönti.

Rajoitusehdon 1.7.2 mukaan korvausperusteeseen vaikuttaa huolimattomuus. Se, mitä käyttäjällä tarkoitetaan, jää epäselväksi. Lautakunta käyttää huolimattomuusarvioinnissa apuna vakuutussopimuslain säännöksiä ja ottaa huomioon erityisesti vakuutustapahtuman aiheuttamista koskevan säännön (VSL 30 §). Koska tapauksessa ei ole viitteitä siitä, että vakuutettu olisi aiheuttanut vahinkotapahtuman tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, ei vakuutusyhtiö voi evätä korvausta huolimattomuusperusteella.

Suomen rakennusmääräyskokoelman osan C2 (vuosi 1998, kohta 8.1) mukaan putket, kanavat ja laitteet on sijoitettava, eristettävä tai varustettava siten, ettei vesi putkistoissa jäädy ja ettei putkien, kanavien tai laitteiden pinnoille tiivisty haitallisesti vettä tai tiivistyvä vesi on johdettava pois haittaa aiheuttamasta.

Putki ei esitetyn selvityksen mukaan halkea, jos vesihana suljetaan asianmukaisesti talven ajaksi. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö ei ole näin ollen näyttänyt, että putki olisi rakennettu rakennusmääräysten vastaisesti ja että vahinko olisi johtunut rakennusmääräysten vastaisesta rakentamisesta. Näin ollen Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen kiinteistövakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta