Haku

VKL 561/14

Tulosta

Asianumero: VKL 561/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.12.2014

Lakipykälät: 73

Maksamattomiin palkkioihin ja perättömään lausumaan liittyvään vahingonkorvausasiaan liittyvät riita-asiat. Korvausvaatimuksen esittämisen määräaika. Ammattiliiton jäsenen oikeusturvavakuutus.

Tapahtumatiedot            

Vakuutettu A vaatii entiseltä työnantajaltaan maksamattomia palkkioita. Työsuhde on irtisanottu 8.10.1993 ja työnantaja on kiistänyt saatavat 15.11.1993. Vakuutusyhtiö on myöntänyt asiaan oikeusturvaedun ja maksanut vakuutuksesta korvauksia vakuutuksen enimmäiskorvausmäärän.

A:n mukaan hänelle on aiheutunut vahinkoa perättömistä lausumista tuomioistuimessa. Väitetyt perättömät lausumat on annettu 6.10.1994, jolloin käräjäoikeudessa käsiteltiin A:n irtisanomiseen liittyvää riita-asiaa. A on tehnyt rikosilmoitukset todistajien vääristä lausumista 24.11.1994 ja 13.1.2002. Syyttäjä on tehnyt asioissa syyttämättä jättämispäätökset. A haki oikeusturvaetua vahingonkorvausasiaan väärästä valasta todistajia vastaan ammattiliiton oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön mukaan väitetyt rikokset eivät varsinaisesti koske vakuutetun työsuhdetta. Vakuutusyhtiö on katsonut lisäksi, että vakuutuskorvaus ja vaatimuksen ovat vanhentuneet, minkä vuoksi oikeusturvaetua ei myöskään voida myöntää.

Asiakkaan valitus

Vakuutettu vaatii oikeusturvaedun myöntämistä.

Vakuutusyhtiön vastine

Maksamattomia palkkioita koskevaan riitaan vakuutetulle on myönnetty oikeusturvaetu ja vakuutuksesta on korvattu sen enimmäismäärä. Vakuutusmäärä on käytetty loppuun, eikä lisäkorvauksia asiassa makseta. Oikeus korvauksen hakemiseen on joka tapauksessa vanhentunut 10 vuoden kuluttua vakuutustapahtumasta eli vaatimukset ovat vanhentuneet viimeistään 15.11.2003. Palkkasaatavat vanhenevat, jollei kannetta ole nostettu kahdessa vuodessa työsuhteen päättymisestä. Vahingonkorvausta koskevat saatavat taas vanhenevat kymmenessä vuodessa. A:n esittämien vaatimusten peruste on yli kaksikymmentä vuotta vanha, joten saatavat ovat jo suhteessa vastapuoleenkin lain mukaan vanhentuneet. Tällöinkään asiasta aiheutuneita kustannuksia ei korvata oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoo perätöntä lausumaa koskevan vahingonkorvausvaatimuksen osalta, ettei riita koske vakuutetun työtä. Vakuutussopimuslain mukaan korvausta on haettava viimeistään 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta. Jos korvausta ei haeta lain mukaisessa ajassa, oikeus korvaukseen menetetään. Lisäksi vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia oikeudenkäynnistä, jossa vakuutetun vaatimus on hylätty vanhentuneena. Korvausta ei näilläkään perusteilla maksettaisi oikeusturvavakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kyse siitä, että tuleeko vakuutusyhtiön myöntää oikeusturvaetu perätöntä lausumaa sekä palkkioiden maksamista koskeviin riita-asioihin vakuutetun ammattiliiton oikeusturvavakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 73 §:n mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on korvannut vakuutetulle palkkiosaatavia koskevasta asiasta aiheutuneista kustannuksista vakuutuksen enimmäiskorvausmäärän. Riita on ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla. Vakuutusyhtiön ei tarvitse korvata enimmäiskorvausmäärää ylittäviä kustannuksia. Joka tapauksessa korvausvaatimus oli tullut esittää kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta eli vastapuolen kiistämisestä 15.11.1993.

Lautakunnan käytettävissä olevista tiedoista ei käy ilmi, että vakuutettu olisi esittänyt perätöntä lausumaa koskevaa korvausvaatimusta, jonka vastapuoli olisi kiistänyt. Vakuutuksesta korvattavaa vakuutustapahtumaa ei siten ole sattunut. Vakuutuksesta korvataan vakuutusehdoissa määriteltyjä vakuutustapahtumia. Koska vakuutustapahtumaa ei ole sattunut, ei oikeusturvaetua tällä perusteella voida myöntää.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on asianmukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Norros, puheenjohtaja
Mäenpää, sihteeri

Jäsenet:
Eskuri
Korpiola
Rusanen
Ilveskoski

Tulosta