Haku

VKL 560/12

Tulosta

Asianumero: VKL 560/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.08.2013

Liukastuminen hautausmaan käytävällä Seurakunnan vastuu

Tapahtumatiedot            

A liukastui seurakunnan ylläpitämällä hautausmaalla 18.2.2012 seurauksin, että hänen jalkansa jäi alle ja siihen tuli murtuma. A vaati vahingosta korvausta seurakunnalta, joka teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiölleen.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 25.9.2012. Yhtiö totesi, että vastuuvakuutus antaa turvaa se korvausvelvollisuuden varalta, joka vakuutuksenottajalle voi syntyä toiselle tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta. Yhtiö totesi, että kiinteistönhoitaja oli aamulla 18.2.2012 aloittanut hiekoituksen hautausmaan kulkukäytävistä hiekoitustraktorilla. Koska kyseisenä päivänä satoi vähän lunta, ei aurattavaa ollut lumilingolla tehtäväksi, koska linko heittäisi myös alla olevan sepelikerroksen pois käytäviltä. Kiinteistönhoitaja ajoi pariin kertaan hautausmaan käytävät hiekoitustraktorilla, jotta ihmiset näkisivät, mistä on hiekoitettu. Yhtiö katsoi, että hautausmaan käytävät oli hiekoitettu riittävällä tavalla. Vahinko ei ollut aiheutunut seurakunnan tai sen palveluksessa olevan henkilön tuottamuksesta, joten seurakunnalle ei syntynyt asiassa korvausvastuuta. Vastuun puuttuessa vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

 

Valitus                              

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa A vaatii vahingon korvaamista. Lumi oli peittänyt hiekoitushiekat alleen, jolloin hiekoitushiekkaa ei voinut nähdä. A:n näkemyksen mukaan satanut lumi olisi pitänyt aurata pois ja käytävät hiekoittaa uudelleen tai hiekoittaa uudelleen lumikerroksen päälle, jotta ihmiset näkisivät hiekoitetut alueet kunnolla. Hautausmaa sijaitsee rinteessä ja käytävät ovat jyrkät ja asfaltoidut ja helposti liukkaat. Hautausmaalla käy paljon väkeä, joille monelle liikkuminen on vaikeaa iän ja sairauksienkin puolesta. Tämän vuoksi hoidossa tulisi noudattaa erityistä huolellisuutta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että hautausmaan kulkuväylät oli vahinkopäivänä hiekoitettu kahteen kertaan ennen A:n liukastumista. Vahinkopäivän vähäinen lumisade oli saattanut osittain peittää hiekan, mutta vähäisen lumimäärän alla on ollut hiekoitettu pohja. Kysymys ei siis ole siitä, että lumen alla olisi ollut liukasta, koska hiekoitus on tehty asianmukaisesti. Vakuutusyhtiön saamien selvitysten mukaan vakuutuksenottaja on näin ollen huolehtinut liukkaudentorjunnasta asianmukaisesti. Kyseessä on kyllä jyrkähkö mäki, mutta hiekoituksessa käytetään teräväreunaista sepelimursketta, joka pureutuu alustaansa hyvin ja näin ollen pysyy hyvin myös tässä ylämäessä. Vahinko ei ole aiheutunut seurakunnan tai sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta eikä vahinkoa siten tule korvata vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle seurakunnalle tilaisuuden antaa asiassa vastineensa.

 

Selvitykset                         

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössään seuraavat selvitykset:

  • A:n valitus Vakuutuslautakunnalle 18.10.2012
  • vahinkoilmoitus 29.3.2012
  • kiinteistönhoitajan selvitys hiekoituksesta (päiväämätön)
  • vakuutusyhtiön korvauspäätös 25.9.2012
  • vakuutusyhtiön vastine 14.2.2013
  • vakuutusyhtiön lisäselvitys 9.7.2013
  • vakuutusehdot

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainsäädäntö ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Seurakunnan vastuuvakuutukseen sovellettavien julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 203.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön

  • toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon (…)

joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Korvausta vahingosta on haettu seurakunnan julkisyhteisön vastuuvakuutuksesta. Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta eli tässä tapauksessa vakuutuksenottajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä hautausmaa-alueen kunnossapidosta tai sen alueella liikkuvan yleisön turvallisuudesta huolehtimisessa. Oikeuskäytännössä yleisön liikkumiselle tarkoitetun alueen, kuten hautausmaan, turvallisuudesta vastuussa olevan, tässä tapauksessa seurakunnan, sanotun huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan korostunut. Vastuusta vapautuakseen vakuutuksenottajan on näytettävä, että kunnossapidon suhteen on menetelty huolellisesti.

Vakuutuslautakunnalle toimitettujen selvitysten mukaan A on liukastunut seurakunnan ylläpitämän hautausmaan käytävällä 18.2.2012 noin kello 12. Seurakunnan kiinteistönhoitajan selvityksen mukaan kulkukäytävät oli samana aamuna ajettu hiekoitustraktorilla pariin kertaan. Vähäinen lumimäärä ei ollut edellyttänyt auraamista. Vakuutusyhtiön lautakunnalle 9.7.2013 toimittaman lisäselvityksen mukaan käytävät oli saatu hiekoitettua ennen kello 10 alkanutta siunausta. Käytävät oli hiekoitettu koko leveydeltään, koska molemmin puolin käytäviä on hauta-alueita, joilla omaiset käyvät. Vakuutusyhtiön vastineen mukaan tapahtuma-aikana on ollut vähäistä lumisadetta, joka on osittain saattanut peittää hiekoitushiekan alleen. Lumen alla on kuitenkin ollut hiekoitettu pohja.

Vakuutuslautakunta toteaa, että hautausmaan käytävät oli hiekoitettu A:n tapaturmaa edeltäneen aamupäivän aikana kahteen kertaan. Vahinkopäivänä on ollut vähäistä lumisadetta, joka on voinut peittää hiekoituksen osittain alleen. Lautakunta katsoo, ettei hiekoituksella voida aina täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta, koska hiekoitushiekka ei välttämättä pureudu kiinni jäähän.

Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että vakuutuksenottajana oleva seurakunta on osoittanut huolehtineensa asianmukaisesti liukkaudentorjunnasta kunnossapitovelvollisuutensa alaisella hautausmaalla. Lautakunnan näkemyksen mukaan ottaen huomioon myös sen, ettei hautausmaan hiekoituksen jälkeen ollut tapahtunut merkittävää muutosta vallitsevassa säätilassa, ei vakuutuksenottajalta olisi voitu edellyttää alueen auraamista tai uudelleen hiekoittamista ennen tapaturmahetkeä. Koska lausunnonpyytäjälle aiheutunut vahinko ei näin ollen ole johtunut vakuutuksenottajan viaksi luettavasta moitittavasta laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, ei vakuutuksenottaja ole vastuussa A:lle aiheutuneesta henkilövahingosta. Tämän vuoksi vahinko ei myöskään tule korvattavaksi vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena eikä suosita muutosta yhtiön päätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Laine.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia