Haku

VKL 559/15

Tulosta

Asianumero: VKL 559/15 (2016)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2016

Keskeytysvakuutus. Korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus. Keskeytysvakuutuksen perusteella korvattavan ajan pituus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan vuokralaisena hallitsema myymäläliikehuoneisto kärsi sadevesiviemärin tukkeutumisesta aiheutuneen vesivahingon, joka havaittiin 6.6.2014. Sadevedet olivat valuneet rakennuksen yläpohjaan ja lopulta liikehuoneistoon. Vakuutuksenottajan elintarvikemyyntiliiketoiminta oli keskeytyneenä yhteensä 14 kuukautta.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan mukaan korjauksen ei olisi tullut kestää viittä kuukautta pidempään. Vakuutusyhtiö on kuitenkin päätöksillään 3.7.2014 ja 12.3.2015 suorittanut vakuutuksenottajalle korvauksen yhdeksän kuukauden keskeytysajalta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen 12 kuukauden enimmäiskorvausajalta. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutus otettiin sillä tiedolla, että keskeytysvahingon sattuessa liiketoiminta olisi turvattu 12 kuukauden ajan ja näin oli annettu ymmärtää myös vakuutusyhtiön keskeytysvakuutusta koskevassa markkinointimateriaalissa. Vakuutuksenottajalla ei ollut mahdollisuuksia vaikuttaa korjaustoimenpiteiden ja keskeytyksen kestoon. Korjaustoimenpiteet olivat kestäneet yli vuoden pääasiallisesti siitä syystä, että kyseessä oli elintarvikemyymälätila ja korjaustoimenpiteissä eivät olleet täysin onnistuneet suunnittelusti. Aikatauluun olivat vaikuttaneet muun muassa sisäilman laatua koskevat viranomaisvaatimukset.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kertonut vastineessaan, että vesivahingon korjaustöiden lisäksi rakennuksessa oli tehty vahinkoon kuulumattomia korjaustöitä. Rakennuksen kattoa oli uusittu ja rakennukseen oli rakennettu uusi sadevesiviemäröinti. Sisäilmainsinöörit Oy:n raportissa oli todettu, että rakenteissa oli muista syistä kuin viemärivuodosta johtunutta kosteusvauriota. Vakuutusyhtiö on lausunut 31.3.2016 päivätyssä lisävastineessaan, että liiketoiminnan keskeytymisen syynä oli ollut kahden toisistaan erillisen esinevahingon tapahtuminen. Vain toinen niistä eli viemärin rikkoutuminen oli korvattava. Tulppaamattoman putken kautta vuotaneen veden aiheuttama esinevahinko ei oikeuttanut keskeytyskorvaukseen. Suoritetussa yhdeksän kuukauden korvausajassa oli ollut mukana myös liiketoiminnan käynnistämisaika.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa lisäkorvausta liiketoiminnan keskeytymisestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Keskeytysvakuutuksen yleisten ehtojen kohdan 101 mukaan vastuuaika on pisin yhtenäinen ajanjakso, jolta keskeytysvahingonkorvausta enintään suoritetaan.

Vakuutusehtojen kohdan 106 mukaan keskeytysvakuutuskatteen menetykseen ei lasketa sitä menetystä, joka johtuu siitä, että osa vastuuajasta on kulunut parannuksiin, laajennuksiin, liiketoiminnan kehittämiseen, uuden tuotantoteknologian käyttöönottoon tai muihin muutoksiin.

Keskeytysvakuutusehtojen kohdan 203.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa keskeytysvahingon, joka aiheutuu muun muassa seuraavista syistä syntyneestä äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta omaisuusvahingosta:

..

- rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- tai konetekniikan äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen sekä rikkoutumisen tai viemärin tukkeutumisen välittömänä seurauksena LVIS-turvalla vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut vuotovahinko. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai –laitteesta.

Vakuutusturva korvaa liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvan vahingon, kun vahingon aiheuttaa ylläkerrotuista syistä korvattava omaisuusvahinko, joka kohtaa vakuutuksenottajan liiketoimintaan käytettävää vakuutusturvan kohteena olevaa omaisuutta. Vakuutusturva korvaa vahingon, vaikka omaisuus ei olisikaan vakuutuksenottajan omistuksessa tai hänen vakuuttamisvelvollisuutensa alaista.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei sille toimitetussa keskeytysvakuutuksen myyntimateriaalissa ollut ilmoitettu, että vakuutuksesta suoritettaisiin 12 kuukauden keskeytyskorvaus vahingon syystä riippumatta. Vakuutuksenottaja ei ole esittänyt muuta selvitystä sen käsityksensä tueksi, että vakuutus kattaisi aina 12 kuukauden keskeytyksen.

Vakuutuskirjan mukaan vakuutuksenottajalla on LVIS-keskeytysvakuutus, jonka vastuuaika on 12 kuukautta. Vakuutusehtojen mukaan vastuuaika on pisin yhtenäinen ajanjakso, jolta keskeytysvahingonkorvausta enintään suoritetaan. Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehdoissa on mainittu korvattavat vakuutustapahtumat, joiden aiheuttama keskeytys oikeuttaa vakuutuskorvaukseen. Vakuutuksesta korvataan muun muassa viemäriputken vuodon välittömänä seurauksena vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut vuotovahinko.

9.6.2014 tehdyn kosteuskartoitusraportin mukaan kattosadevesiviemäri oli vuotanut välipohjassa rankkasateen takia. Vuotoa oli aiheutunut sekä tulpatun että tulppaamattoman viemäriputken tulvimisesta johtuen. Tiloissa oli havaittu myös alhaalta päin tulevasta kosteudesta johtuvia vaurioita. Välipohjassa ja ilmanvaihtohuoneen väliseinän sisässä oli silminnähtävää mikrobikasvustoa. Tiloista otettiin toinen mikrobinäyte huhtikuussa 2015. Mikrobimittausraportin mukaan kesällä 2014 tapahtuneen sadevesivuodon aiheuttamat vauriot oli korjattu riittävällä laajuudella ja näytteissä esiintyneet poikkeavat mikrobit ovat tulleet muusta lähteestä, kuten kaupan toiminnasta.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei tulppaamattoman putken vuotaminen ole ennalta arvaamaton vakuutustapahtuma ja etteivät alhaalta päin nousseesta kosteudesta johtuneet kosteusvauriot ole aiheutuneet vakuutusehdoissa mainituista syistä. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan mikrobilöydökset olivat peräisin osittain muista lähteistä kuin viemärivuodosta. Korjaustoimenpiteet sisälsivät muun muassa vahinkokohteen sadevesijärjestelmän uusimisen.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella korjaustoimenpiteet olivat koskeneet myös sellaisia vahinkoja, joiden aiheuttamaa keskeytystä vakuutus ei korvaa. Vakuutuslautakunta pitää näin ollen vakuutusyhtiön suorittamaa yhdeksän kuukauden korvausaikaa riittävänä viemärivuodon aiheuttaman korjaustarpeen korjaamiseksi ottaen myös huomioon, ettei vakuutus korvaa sitä menetystä, joka aiheutuu tilojen parannuksista, kuten uuden sadevesijärjestelmän tekemisestä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia