Haku

VKL 558/12

Tulosta

Asianumero: VKL 558/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.02.2013

Perusteettoman edun palautus Rakentajan vastuu Takaajan maksettavaksi tulleet vahingonkorvaukset Ansiotoimintaan liittyvä riita

Tapahtumatiedot

Vakuutettu R.R. omisti kokonaisuudessaan R Oy:n, joka urakoi rivitalon Asunto Oy L:lle. Asunto-osakeyhtiön osakas A.J. laittoi asuntonsa virheiden johdosta vireille uuden asunnon kauppaa koskevan hinnanalennus- ja vahingonkorvauskanteen R Oy:tä vastaan käräjäoikeudessa 29.5.2009. Vaatimukset perustuivat R Oy:n ja A.J:n välillä 4.2.2008 tehtyyn asuinhuoneiston rakentamisvaiheen kauppaan Asunto Oy L:ssä.

R.R. myi R Oy:n koko osakekannan 25.3.2008 H.P:lle. Käräjäoikeuden 29.1.2010 R Oy:n konkurssiasiassa antaman ratkaisun mukaan R.R:n myytyä yhtiön osakekannan 25.3.2008, ei yhtiöllä ollut enää toimintaa. Osakkeiden kauppakirjassa R.R. sitoutui huolehtimaan Asunto Oy L:n pihatöiden loppuunsaattamisesta sekä vuositarkastuksesta aiheutuvista toimista. R.R:n intressissä on ollut saattaa Asunto Oy L valmiiksi, koska R.R. oli antanut vastasitoumuksen pankin R Oy:lle antamaan rakennusaikaiseen 91 504,00 euron suuruiseen pankkitakaukseen. Vastasitoumuksen vakuudeksi R.R. oli pantannut oman ja puolisonsa kodin.

R Oy asetettiin konkurssiin 8.6.2009. R.R. esitti A.J:n nostaman kanteen johdosta väliintulovaatimuksen käräjäoikeudelle 8.9.2009, jonka vaatimuksen käräjäoikeus hylkäsi. Sittemmin käräjäoikeus velvoitti R Oy:n konkurssipesän maksamaan A.J:lle korvauksia, joista R.R. joutui vastuuseen yritykselleen antamansa takauksen johdosta.

R.R. on 25.9.2012 hakenut oikeusturvaetua kotivakuutuksensa oikeusturvavakuutuksen perusteella perusteettoman edun palautusvaatimusta koskevaan asiaan, joka liittyi rakennusaikaisista vakuuksista A.J:lle maksettavaksi määrättyyn korvaukseen.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut riita-asian liittyvän vakuutetun aiempaan työhön, elinkeino- tai ansiotoimintaan, joihin liittyvissä asioissa vakuutusehtokohdan 191.5.2 mukaan vakuutuksesta ei makseta korvauksia.

 

Valitus

Valituksen mukaan vakuutettu R.R. omisti R Oy:n, joka urakoi Asunto Oy L:lle rivitalon. Rakennushanke ei edennyt suunnitelman mukaan vaan ongelmia syntyi sekä pihan että itse rakennuksen rakentamisessa. Isännöitsijä, rakennustöiden valvoja ja R.R. kiersivät kaikki huoneistot ja puutteet korjattiin valvojan hyväksymällä tavalla. Kaikkien muiden huoneistojen puutteet korjattiin paitsi A.J:n huoneiston 6 A, koska A.J. ei päästänyt R Oy:n työmiehiä tekemään korjaustöitä.

R.R. myi Oy R Oy:n 25.3.2008 koko osakekannan H.P:lle. Tämän jälkeen R.R. ei osallistunut yhtiön liiketoimintaan eikä yhtiön rahaliikenteeseen. R.R:lla ei ollut mitään tietoa yhtiön toiminnasta tai varojen käytöstä 25.3.2008 jälkeiseltä ajalta. R Oy asetettiin konkurssiin 8.6.2009, yli vuosi tapahtuneen omistajanvaihdoksen jälkeen.

A.J. laittoi käräjäoikeudessa vireille 29.5.2009 kanteen, jossa vaadittiin irtaimen kauppahinnan alentamista ja vahingonkorvausta. Haaste annettiin tiedoksi R Oy:n konkurssipesälle, joka ei reagoinut asiaan millään tavoin. R.R. sai tietää vireillä olevasta asiasta 30.8.2009 eli samana iltana, kun konkurssipesän valitusaika päättyi. Käräjäoikeus katsoi, että R.R:llä ei ole oikeudenkäymiskaaren 18 1uvun 8 pykälän perusteella oikeutta osallistua väliintulijana A.J:n ja konkurssipesän väliseen oikeudenkäyntiin. Seurauksena oli, että konkurssipesä velvoitettiin maksamaan A.J:lle perusteettomia korvauksia muun muassa sellaisista asioista, joista hänellä ei ole puhevaltaa, kuten piha-alueen pinnoitusmateriaali.

Pankki antoi 31.1.2007 91 504 euron suuruisen pankkitakauksen Asunto Oy L:n rakentamisvaiheen vastuiden vakuudeksi. R.R. antoi pankkitakauksen vastasitoumuksena omavelkaisen takauksen edellä mainitun pankkitakauksen maksamisesta. Panttitakauksen vastasitoumus jäi voimaan, vaikka R Oy myytiin H.P:lle. Tämän vuoksi käräjäoikeuden tuomion mukaan A.J:lle maksettavat korvaukset jäivät R.R:n antaman takauksen vuoksi hänen maksettavakseen 16 288,20 euron osalta. R.R. on kaupparekisterimerkintöjen mukaan ollut R Oy:n hallituksen varsinainen jäsen 26.6.2000–10.4.2008 ja toimitusjohtaja 26.6.2000–23.4.2008.R. R. myi Oy R:n koko osakekannan 25.3.2008.

H.P. maksoi koko kauppahinnan R.R:lle ja kaupanteon jälkeen H.P. järjesti ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa yhtiölle valittiin uusi hallinto. Muutosilmoitus toimitettiin kaupparekisteriin. H.P. otti myös yhtiön omaisuuden haltuunsa ja ilmoitti pankkiin yhtiön pankkitilin käyttöoikeuden muutoksesta. R.R:n intressissä oli saattaa Asunto Oy L:n kohde valmiiksi, vaikka hän ei enää ollut yhtiön osakas eikä yhtiön johdossa. Tarkoitus oli saattaa työ valmiiksi siten, että pankissa oleva vakuus vapautuu jotta R.R:n perheen koti ei olisi enää yhtiön vastuiden vakuutena.

Valituksen mukaan R.R. on nyt yksityishenkilönä joutunut vastuuseen entisen yrityksensä vastuista ja hän joutui maksamaan omista varoistaan käräjäoikeuden tuomion mukaiset vahingonkorvaukset. R.R. on joutunut korvausvelvolliseksi, vaikka hän ei ole enää konkurssin aikana ollut yrityksessä omistajana eikä muutenkaan vastuunalaisessa asemassa. Kyse ei siis ole yritystoimintaan liittyvästä riita-asiasta. R.R. aikoo vaatia maksamiaan takausvastuita takaisin perusteettoman edun palautuskanteella A.J:ltä.

Oikeusturvavakuutusta tulee pystyä käyttämään R.R:n asiassa, koska edellä mainitut vahingonkorvausvaatimukset ovat langenneet R.R:lle maksettavaksi henkilökohtaisesti. Tuomitut korvaukset ovat olleet myös määrältään merkittäviä, liioiteltuja ja osittain perusteettomia.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun aiempaa, nykyiseen tai tulevaa työhön, elinkeino- tai ansiotoimintaan.

Ansiotoimintaa liittyvä vakuutusehtojen rajoitus on eräs oikeusturvavakuutuksen merkittävimmistä rajoitusehdoista. Tämä rajoitusehto tulee sovellettavaksi, mikäli asia liittyy vakuutetun työhön, ansio- ym. toimintaan, eli asialla on jonkintasoinen looginen, todettavissa oleva yhteys ansio- ym. toimintaan (Oikeusturvavakuutus. FINVA 2007. Seppo Eskuri, Timo Jyrinjärvi, Eija Pirinen s. 47).

Ottaen huomioon, että R.R. on yksin omistanut R Oy:n, jonka pankilta saamaan omavelkaiseen takaukseen R.R. on antanut vastasitoumuksen, katsoo vakuutusyhtiö, että kyseessä on R.R:n aiempaan työhön, ammatinharjoittamiseen, elinkeino- tai ansiotoimintaan tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi liittyvä asia. Tällaisesta asiasta aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut eivät kuulu yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksen korvauksen piirin.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 191.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

Ratkaisu

Tapauksessa on kiista oikeusturvaedun myöntämisestä riitaan, joka liittyy konkurssiin menneen rakennusyrityksen maksamien vahingonkorvauksien johdosta esitettyyn perusteettoman edun palautusta koskevaan vaatimukseen.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun aiempaan elinkeino- tai ansiotoimintaan tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa riita, johon oikeusturvaetua on haettu, liittyy vakuutetun konkurssiin menneen yrityksen maksamiin vahingonkorvauksiin, joita vakuutettu vaatii takaisin perusteettomana etuna. Riita johtuu pohjimmiltaan vakuutetun yrityksen tekemästä rakennustyöstä, joka on ollut vakuutetun toimintaa tulon hankkimiseksi. Tämän vuoksi riita liittyy vakuutetun toimintaan tulon hankkimiseksi, vaikka yhtiö, jonka nimissä ansiotoimintaa on tehty, on ajautunut konkurssiin. Tällaiseen toimintaan liittyvät riidat on rajattu pois vakuutuksen korvauspiiristä riippumatta siitä, että vahingonkorvaukset ovat tulleet R.R:n maksettaviksi hänen antamansa takauksen vuoksi.

Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia