Haku

VKL 557/15

Tulosta

Asianumero: VKL 557/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.06.2016

Vakuutustapahtumasta annetut ristiriitaiset selvitykset ym.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva A Oy suoritti vesihuoltourakan vuosina 2013 - 2015. Urakkaan kuului pumppaamon rakentaminen kiinteistöyhtymän omistaman tontin ja toisen tontin rajalle. Pumppaamon rakennuttajana toimi osuuskunta B. Katselmuksessa todettiin, ettei pumppaamoa ollut rakennettu suunnitelman mukaiseen paikkaan. Kiinteistöyhtymä oli vaatinut A Oy:ltä korvausta pumpun väärästä sijoittamisesta aiheutuvista haitoista yhteensä 14 000 euroa.

A Oy oli hakenut korvausta vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on päätöksellään 13.3.2015 evännyt korvauksen, koska asiassa ei ollut esitetty selvitystä A Oy:n vastuusta. A Oy:n työntekijöiltä saadun tiedon mukaan pumppaamon siirrosta oli sovittu rakennuttajan edustajan kanssa. Edustaja oli hyväksynyt siirron ja ilmoittanut sopivansa asian maanomistajien kanssa.

Asiakkaan valitus

Kiinteistöyhtymä on lausunut valituksessaan, että rakennuttajan antaman kirjallisen lausuman mukaan siirrosta ei ollut sovittu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että A Oy:n työntekijöiden antamien kirjallisten lausumien mukaan rakennuttajan edustaja oli antanut suostumuksensa siirtoon ja rakennuttajalla oli joka tapauksessa ensisijainen vastuu pumppaamon omistajana maanomistajille aiheutuneesta vahingosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutuksenottaja A Oy vastuussa maanomistajille pumpun siirrosta aiheutuneesta haitasta tuottamuksensa perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 161 §:n 1 momentin mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Saman pykälän 3 momentin mukaan kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n 1 momentin (27.5.2011/589) mukaan vesijohdon ja johtoon liittyvien vähäisten laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen maa-alueella sovelletaan, mitä 161 §:ssä säädetään, jos sijoittamisesta ei päätetä vesilain (587/2011) mukaisessa vedenottoa koskevassa lupapäätöksessä.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja

- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n 3 momentin mukaan maanomistajan korvausvaatimus yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta on, ellei siitä sovita, ratkaistava lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Lisäksi lautakunta toteaa, että urakoitsija A Oy ja rakennuttaja ovat antaneet keskenään ristiriitaiset kertomukset siitä, oliko rakennuttajan edustaja antanut A Oy:n työntekijöille luvan siirtää pumppaamo sovitusta paikasta kiinteistöyhtymän omistamalle maa-alueelle, vai ei. Tämän vuoksi asia on jäänyt lautakunnan käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen perusteella epäselväksi. Tämän kysymyksen selvittäminen edellyttäisi suullista todistelua. Lautakunta voi ohjesääntönsä mukaan ottaa vastaan suullista todistelua. Tässä tapauksessa lautakunta on katsonut, ettei suullisen käsittelyn järjestäminen tässä asiassa ole tarkoituksenmukaista. Edellä mainituista syistä Vakuutuslautakunta on päättänyt olla antamatta asiasta ratkaisusuositusta enemmälti.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei anna ratkaisusuositusta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Partanen

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia